banner238
banner264

İktidar partisine yolsuzluk operasyonu

İspanya’da iktidardaki Halk Partisi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında demokrasi örneği yaşandı. Polis, partinin genel merkezini bastı ve 14 saat arama yaptı. Partinin Genel Başkanı ve Başbakan Mariano Rajoy, polislere gereken tüm kolaylığı göstermeleri için parti yetkililerine talimat verdi.

banner295
İktidar partisine yolsuzluk operasyonu

İs­pan­ya­’da po­lis ik­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin ge­nel mer­ke­zi­ni yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da bas­tı. Uzun sü­re­dir de­vam eden yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da Savcı Pab­lo Ru­z’­un em­riy­le ön­ce­ki ge­ce par­ti mer­ke­zi­ni ba­san ma­li po­lis, bi­na­da 2005-2011 yıl­la­rın­da ya­pı­lan ta­di­lat ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li ka­yıt dı­şı öde­me suç­la­ma­sı­na da­ir de­lil ara­dı. Ön­ce po­lis­le­rin bi­na­ya gir­me­si­ne izin ver­me­yen par­ti yet­ki­li­le­ri da­ha son­ra sav­cıy­la yap­tık­la­rı gö­rüş­me son­ra­sın­da ka­pı­la­rı­nı aç­tı.

14 SAAT ARAMA YAPILDI

Sav­cı, 14 sa­at­lik ara­ma so­nun­da mah­ke­me­ye fo­to­ko­pi­si tes­lim edil­miş ba­zı bel­ge­le­rin ori­ji­nal­le­ri­ni in­ce­le­di. El­le ya­zıl­mış ve be­yan edil­miş ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nı alan sav­cı, “Düz­gün bir araş­tır­ma için bu yap­tı­ğı­mız ka­çı­nıl­ma­z” de­di. Par­ti ge­nel mer­ke­zi­nin ta­di­la­tı sı­ra­sın­da ya­sa dı­şı el­de edi­len pa­ra­nın kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ası­nı araş­tı­ran sav­cı, el­le ya­zıl­mış ba­zı öde­me mak­buz­la­rı­nın sah­te ol­du­ğu id­di­ası­nı in­ce­li­yor.

BAŞBAKANDAN TAM DESTEK

Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) zir­ve­si için Brük­se­l’­de bu­lu­nan Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­joy ise mah­ke­me­le­rin ver­di­ği ka­ra­ra mut­lak say­gı duy­du­ğu­nu be­lirt­ti ve par­ti yet­ki­li­le­ri­ne de so­ruş­tur­ma için ge­re­ken tüm ko­lay­lı­ğı gös­ter­me­le­ri ta­li­ma­tı ver­di­ği­ni ak­tar­dı. Ra­joy, “Ka­ra­rı bek­li­yo­ruz, en­di­şe­miz yo­k” de­di.

RÜŞVETLE GİZLİ FON

İd­di­aya gö­re Halk Par­ti­si­’nin es­ki ma­li iş­ler so­rum­lu­su Lu­is Bar­ce­nas, mü­te­ah­hit­le­rin par­ti­ye ‘ba­ğı­ş’ ola­rak ver­di­ği mil­yon­lar­ca eu­ro­yu par­ti li­der­le­rin zim­me­ti­ne ge­çir­me­si­ne yar­dım­cı ol­du. Baş­ba­kan Ra­joy ve di­ğer üst dü­zey yet­ki­li­ler, yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı red­de­di­yor. So­ruş­tur­ma da şu an­da ma­li iş­ler so­rum­lu­su üze­rin­den de­vam edi­yor. İd­di­ana­me­ye gö­re Bar­ce­na­s’­ın İs­viç­re ban­ka­la­rın­da 48 mil­yon eu­ro pa­ra­sı bu­lu­nu­yor. Lu­is Bar­ce­nas, rüş­vet­ten ge­len pa­ra­lar­la giz­li bir fon oluş­tur­mak­la suç­la­nı­yor.

Süper savcı Barcelona’nın da peşinde

İktidardaki Halk Partisi’ni denetleyen savcı Pablo Ruz, Barcelona’nın Neymar trasferini de mercek altına aldı. Başkan Sandro Rosell’den Neymar transferiyle ilgili ödeme makbuzlarını ve kontratı savcılığa göndermesini istedi. Savcı, takımın 3 yıllık mali defterlerinin ibraz edilmesini de talep etti.

‘Bağış çemberi’ni anlatan muhasebeci hapiste

İk­ti­dar­da­ki Halk Par­ti­si­’nin 20 yıl bo­yun­ca ma­li iş­ler so­rum­lu­lu­ğu­nu yü­rü­ten Lu­is Bar­ce­nas geç­ti­ği­miz tem­muz ayın­da yol­suz­luk­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar yap­mış­tı.

KA­YIT DI­ŞI TAH­Sİ­LAT

Açık­la­ma­sın­dan son­ra tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ri­len Bar­ce­nas, ‘yol­suz­luk ve ka­yıt dı­şı ba­ğış çem­be­ri­’nin iş­le­yi­şi­ni an­lat­mış­tı. Bu­na gö­re ara­la­rın­da Baş­ba­kan Ma­ri­ano Ra­jo­y’­un da bu­lun­du­ğu Halk Par­ti­si üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri işa­dam­la­rın­dan ka­yıt dı­şı pa­ra tah­sil et­ti.

Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da in­şa­at izin­le­ri ve iha­le­ler da­ğı­tıl­dı. Halk Par­ti­si­’nin, el­de et­ti­ği ya­sa dı­şı ge­lir­le üst dü­zey par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ek öde­me­ler yap­tı­ğı, ka­ra pa­ra­dan ay­rı­ca se­çim kam­pan­ya­la­rı­nın fi­nan­se edil­me­sin­de ya­rar­la­nıl­dı­ğı da id­di­a edi­li­yor. İs­pan­yol El Mun­do ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Bar­ce­nas, “hü­kü­me­ti dü­şü­re­bi­le­cek önem­de baş­ka bil­gi ve bel­ge­le­re de sa­hip ol­du­ğu­nu­” id­di­a et­miş­ti. Tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Bar­ce­nas, ka­ra pa­ra ak­la­ma ve ver­gi ka­çak­çı­lı­ğıy­la il­gi­li baş­ka bir da­va­da da yar­gı­la­nı­yor.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.