banner238
banner264

İstanbul CSI merkezi oluyor

Suç delillerini inceleyen İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı uluslararası standartlarda binaya kavuşacak.

banner295
İstanbul CSI merkezi oluyor

Tür­ki­ye­’de iş­le­nen ad­li suç­la­ra ait de­lil­le­rin in­ce­len­di­ği İs­tan­bul Kri­mi­nal Po­lis La­bo­ra­tu­va­rı­’nın (İKPL) mo­dern bir komp­lek­se ka­vuş­ma­sı için düğ­me­ye ba­sıl­dı.

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Kri­mi­nal Po­lis La­bo­ra­tu­var­la­rı Da­ire­si Baş­ka­nı Dr. Oğuz Ka­ra­kuş, “Tür­ki­ye­’de­ki ad­li eks­per­tiz iş­lem­le­ri­nin yüz­de 40’ı İs­tan­bu­l’­un sır­tın­da. Şu an­da İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yer­leş­ke­sin­de iki kat­lı bir yer­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor. Bu ko­şul­lar as­lın­da sağ­lık­sız. Ye­ni te­sis­ler­le İs­tan­bul ade­ta bir CSI (Cri­me Sce­ne In­ves­ti­ga­ti­on) mer­ke­zi ola­ca­k” de­di.

DE­LİL GÜ­VEN­Lİ­Ğİ SAĞ­LA­NA­CAK

Ka­ra­kuş, Hal­ka­lı­’da ya­pı­la­cak İKP­Lnin 20 dö­nüm­lük bir alan­da ku­ru­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “İKPL, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük la­bo­ra­tu­va­rı ola­cak. Hal­ka­lı­’da­ki bi­na­da bi­yo­lo­ji, kim­ya, uyuş­tu­ru­cu, bel­ge in­ce­le­me, ses-gö­rün­tü-da­ta ve iz in­ce­le­me bi­rim­le­ri, kon­fe­rans sa­lon­la­rı, si­lah ser­gi sa­lon­la­rı ve mi­sa­fir­ha­ne­si ola­cak.

Böy­le­ce Em­ni­yet, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra sa­hip, tüm bi­rim­le­ri komp­le bir müs­ta­kil la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­na ka­vuş­muş ola­cak. De­lil gü­ven­li­ği ve bü­tün­lü­ğü ko­nu­sun­da son de­re­ce önem­li ted­bir­ler alın­dı. Sa­de­ce İs­tan­bul de­ğil çev­re il­le­rin çok yo­ğun iş yü­kü­nü kal­dı­ra­cak ka­pa­si­te­de bir ya­pı. Bi­na­da Sel­çuk­lu Os­man­lı mo­tif­le­ri kul­la­nı­la­cak.”

Adli bilim uzmanları İstanbul’da toplandı

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Kri­mi­nal Po­lis La­bo­ra­tu­var­la­rı Dai­re Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 2. Ulus­la­ra­ra­sı Ad­li Bi­lim Ku­rum­la­rı Bir­li­ği Kon­gre­si ge­çen haf­ta İs­tan­bu­l’­da ya­pıl­dı. Kon­gre­ye Ja­pon­ya, Çin, Mı­sır ve Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 65 ül­ke­den uzman
ka­tıl­dı.
KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.