banner238
banner264

Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, tüketici kredileriyle kredi kartlarına sınırlama getiren BDDK’dan esneklik beklediklerini söyledi. TBB, yönetim kurulu toplantısını bugün Ankara’da yapıp bakanlardan destek isteyecek.

banner295
Kredi kartı sınırlamasına bankalardan tepki

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu’nun (BDDK) kre­di kart­la­rıy­la tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne ge­tir­di­ği sı­nır­la­ma­ya ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­den tep­ki gel­di. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü ve Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dın, BDDK’nın ted­bir­le­rin­de ba­zı es­nek­lik­ler bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Ban­ka­lar An­ka­ra’da top­la­na­cak

Ge­nel Mü­dür Ay­dın, BDDK’nın özel­lik­le ih­ti­yaç kre­di­le­rin­de sı­nır­la­ma ön­gör­dü­ğü­nü be­lir­tir­ken, ‘Bu, be­nim ban­ka­mı da cid­di an­lam­da et­ki­li­yor. Ba­zı şey­le­rin es­ne­til­me­si­ni ta­lep et­mek el­bet­te bi­zim en do­ğal hak­kı­mı­z” de­di. Ay­dın, TBB yö­ne­tim ku­ru­lu­nu bu­gün An­ka­ra’da top­la­yıp du­ru­mu de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken, eko­no­miy­le il­gi­li ba­kan­lar­la da gö­rü­şe­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

BDDK çif­te iş­ta­hı bi­tir­mek is­ti­yor

Ay­dın, BDDK’nın ha­zır­la­dı­ğı dü­zen­le­mey­le hem bi­rey­le­rin kre­di al­ma iş­ta­hı­nı hem de ban­ka­la­rın kre­di ver­me iş­ta­hı­nı sı­nır­lan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Bu­nun ban­ka­la­rın kâr ala­nı­nı da­ral­ta­ca­ğı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Alan da­ra­lın­ca ban­ka­lar ye­ni ara­yış­la­ra gi­di­yor. Ban­ka­lar bel­ki da­ha ön­ce uğ­ra­ma­dık­la­rı ba­kir alan­la­ra yö­ne­le­cek­tir. An­cak eko­no­mi­yi bü­yüt­mek için ban­ka kâr­lı­lık­la­rı­na da ih­ti­yaç va­r” de­di.

BDDK ALIŞ­VE­RİŞ SE­PE­Tİ­NE BA­KA­CAK

Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 150’nci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü et­kin­lik­le­rin­de so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­yan BDDK Baş­ka­nı Mu­kim Öz­te­kin’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re kre­di kar­tı­na ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma ban­ka­la­rın va­tan­da­şa sun­du­ğu ‘i­la­ve tak­si­t’ avan­ta­jı­nı da or­ta­dan kal­dı­ra­cak. Öz­te­kin, va­de sı­nır­la­ma­sı­nın tüm tak­sit­le­ri kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, ban­ka­la­rın ar­tık müş­te­ri­le­ri­ne ila­ve tak­sit su­na­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Turizme önlem yok

Öz­te­kin ay­rı­ca, va­tan­da­şın bir­den faz­la çe­şit mal gru­bun­da yap­tı­ğı alış­ve­riş­le­ri de in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni, kre­di kar­tı tak­sit­len­dir­me iş­le­mi sı­ra­sın­da her bir mal gru­bu için ay­rı ay­rı tak­sit sı­nır­la­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Baş­kan Öz­te­kin, tu­rizm sek­tö­rü­ne sı­nır ge­tir­me­me­le­ri­nin se­be­bi­ni, “Ön­lem al­ma­yı ge­rek­li gör­me­di­k” di­ye açık­lar­ken ku­yum­cu­luk sek­tö­rün­de 6 ay­lık tak­sit sı­nır­la­ma­sın­dan ye­ter­li et­ki­yi bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.