banner238
banner264

Meclis’e dilekçe yağmuru

Dershanelerin kapatılmasına karşı çıkan binlerce vatandaş Meclis’i dilekçe yağmuruna tuttu. Dilekçe Komisyonu’nun CHP’li üyesi Hasan Akgöl, bu konuda alt komisyon kurmayı teklif edeceğini söyledi.

banner295
Meclis’e dilekçe yağmuru

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­ra­rı­na tep­ki için TBMM Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­’na gön­de­ri­len di­lek­çe sa­yı­sı 3 bi­ne ulaş­tı. Mec­li­se di­lek­çe yağ­ma­sı ko­mis­yon üye­si CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ak­gö­l’­ü ha­re­ke­te ge­çir­di. Ak­göl, “Bu ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ele ala­bil­mek için ön­ce­lik­le bir alt ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı ta­lep ede­ce­ğiz. Be­nim bu ko­nu­da bir tek­li­fim ola­ca­k” de­di.

HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ

Ak­göl, alt ko­mis­yo­nun Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ve ders­ha­ne­ler baş­ta ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­lar ile eği­tim­ci­le­ri din­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ak­göl, ço­cuk psi­ko­log­la­rı, üni­ver­si­te ho­ca­la­rı, ko­nu hak­kın­da ça­lış­ma yap­mış olan kim­se­ ve uz­man­la­rın gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­ra­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Ak­göl, gö­rüş­le­rin har­man­la­na­ca­ğı­nı ve en doğ­ru­yu bu­la­rak üst ko­mis­yo­na su­na­cak­la­rı­nı kaydetti. Üst ko­mis­yo­nun ra­por doğ­rul­tu­sun­da di­lek­çe­ler­le il­gi­li bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Ak­göl, ko­nuy­la il­gi­li ken­di dü­şün­ce­le­ri­ni de an­lat­tı. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na par­ti ola­rak da kar­şı çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ak­göl, “Bu­nun iki se­be­bi var. Bi­rin­ci­si AK Par­ti­’nin si­ya­si etik ku­ral­la­rı dı­şın­da­ki dav­ra­nış­la­rı­na kar­şı çık­mak. AK Par­ti sür­tüş­me ya­şa­dı­ğı ce­ma­ati tas­fi­ye et­me ni­ye­tin­de, ben bu­na alet ol­mam. İkin­ci­si de mev­cut du­rum­da ders­ha­ne­ler bir ih­ti­yaç. İh­ti­ya­cı gidermeden ka­pat­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Ata­na­ma­mış öğ­ret­men­ler ata­nır. Öğ­ren­ci­ler en gü­zel şe­kil­de eği­ti­mi­ni alır, ders­ha­ne­ye ih­ti­yaç kal­maz. İş­te o za­man ka­pa­na­bi­lir” de­di.

Mülakatlar neye göre yapılacak?

Mec­li­s’­e ve­ri­len 3 bin­den faz­la di­lek­çe­de di­le ge­ti­ri­len mağ­du­ri­yet ve so­ru­lar­dan ba­zı­la­rı şöy­le:

İs­ma­il Alp­te­kin: Eşim­le ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yiz. Bu ka­rar­la yu­va­mız, ek­mek tek­ne­miz ka­pa­na­cak. Kaç yu­va iş­siz­lik ne­de­niy­le da­ğı­la­cak? Kaç ai­le rei­si in­ti­har ede­cek?

Me­sut Çe­tin: 38 ya­şın­da 2 ço­cuk ba­ba­sı ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yim. Ka­pat­ma ko­nu­su baş­la­dı­ğın­dan be­ri ai­le hu­zu­rum kaç­tı, psi­ko­lo­jim bo­zul­du. TO­Kİ­’den ev al­dım ders­ha­ne­ler ka­pa­nır­sa tak­sit­le­ri­ni na­sıl öde­rim? MEB mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mın­da ne­ye gö­re mü­la­kat ya­pa­cak?

Ab­dul­lah Ye­şil­men: Mar­din do­ğum­lu­yum. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­yim. Böl­ge­de­ki genç­ler için te­rör ör­gü­tü her za­man teh­dit. Za­ma­nın­da be­nim­le çok uğ­raş­tı­lar ama ai­lem ve git­ti­ğim ders­ha­nem sa­ye­sin­de uzak dur­dum. Be­nim çok ar­ka­da­şım yol­da ka­yıp git­ti.

Ra­ma­zan Yol­ba­şı: Ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı du­ru­mun­da zen­gin­ler özel öğ­ret­men tu­ta­rak ço­cuk­la­rı­nı oku­ta­bi­le­cek. Or­ta ve dar ge­lir­li ai­le­ler ise bu im­ka­nı bu­la­ma­ya­cak.

Ah­met Dül­ger: Bu ham­le ka­pan­ma­sı zor ya­ra­lar aça­cak. Bu, öz­gür­lük an­la­yı­şı­na sığ­maz.BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.