banner238
banner264

Muharrem Yılmaz: Baskı ortamında yabancı gelmez

TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yabancı sermayeyle ilgili yorum yaparak, “Vergi ve türlü cezalarla, sürekli değişen ihale yasasıyla ülkeye bu sermayenin gelmesi mümkün değil” dedi.

banner295
Muharrem Yılmaz: Baskı ortamında yabancı gelmez

Türk Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği­’nin (TÜ­Sİ­AD) 44’ün­cü Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ko­nu­şan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­har­rem Yıl­maz, gün­cel ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di. Ül­ke­de son dö­nem­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin hu­kuk dev­le­ti ve ço­ğul­cu, ka­tı­lım­cı bir de­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şi­ne iliş­kin en­di­şe­ler or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Yıl­maz, bu­nun da ya­ban­cı ser­ma­ye­nin Tür­ki­ye­’ye ba­kı­şı­nı olum­suz et­ki­le­mek­te ol­du­ğu­nu söy­le­di ve şöy­le ko­nuş­tu: “Ver­gi ce­za­sı ve­ya baş­ka tür­lü ce­za­lar­la şir­ket­ler üze­rin­de bas­kı ku­ran, iha­le ya­sa­sı on­lar­ca kez de­ği­şen bir ül­ke­ye ya­ban­cı ser­ma­ye­nin gel­me­si müm­kün de­ğil­di­r.”

Tü­ke­ten bir kav­ga içindeyiz

Baş­kan ol­du­ğun­dan bu ya­na hü­kü­me­te yö­ne­lik en sert ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı göz­le­nen Yıl­maz, eko­no­mik ve stra­te­jik ola­rak dün­ya­nın ye­ni çer­çe­ve­si­nin çi­zil­di­ği bir or­tam­da Tür­ki­ye­’nin ken­di­si­ni tü­ke­ten, şid­det­li, yı­kı­cı ve ka­za­nı­mı ol­ma­ya­cak bir kav­ga­nın içi­ne düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı ve şun­la­rı söy­le­di: “Göz­le­ri kör eden bu kav­ga­nın te­me­lin­de hu­kuk dev­le­ti, güç­ler ay­rı­mı, te­miz si­ya­set gi­bi vaz­ge­çil­mez de­mok­ra­tik kav­ram­lar ko­nu­sun­da­ki za­af­la­rı­mı­zın yat­tı­ğı açık­ken, bu me­se­le­ye sis­te­mi, ku­rum­la­rı al­tüst ede­rek çö­züm bul­ma­ya ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz.”

Ye­ni yı­la dev­ret­tik

Çö­züm sü­re­ci ile il­gi­li tar­tış­ma­la­rı, böl­ge­sel sar­sın­tı­la­rı, Ge­zi olay­la­rı­nı, ye­ni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nın so­nuç­suz kal­ma­sı­nı, hâ­lâ sü­ren yol­suz­luk ve hu­kuk­suz­luk id­di­ala­rıy­la çer­çe­ve­len­miş si­ya­si dep­re­mi dü­şün­dük­le­rin­de 2013’ün yük­lü mik­tar­da so­ru­nu ye­ni yı­la dev­ret­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Yıl­maz, bu yıl ger­çek­le­şe­cek ye­rel se­çim­le­rin Tür­ki­ye­’yi sü­rek­li bir si­ya­si kam­pan­ya ik­li­min­de tut­ma­sın­dan en­di­şe et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Koç: Ekonomiyle ilgili ilk sonuçlara bakarız

Koç Hol­ding Onur­sal Baş­ka­nı Rah­mi Koç, son ge­liş­me­ler­le il­gi­li so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan ya­şa­nan ge­liş­me­ler­le ve kurlarla gö­rü­şü so­ru­lan ve “En­di­şe­li mi­si­niz? Fir­ma­nı­zın 2014 ra­kam­la­rın­da re­viz­yo­na gi­de­cek mi­si­niz” so­ru­su­na ce­vap ve­ren Koç, şöy­le ko­nuş­tu: “En­di­şe­li de­ği­liz, ge­liş­me­le­ri ta­kip edi­yo­ruz. Bu yı­lın ilk 3 çey­re­ği so­nu­na ka­dar da plan ve prog­ram­la­rı­mız­da bir re­viz­yon ve de­ği­şik­lik yap­ma­ya­ca­ğız. On­dan son­ra da ge­liş­me­le­re gö­re dav­ra­na­ca­ğız.”

HSYK teklifinden endişeliyiz

Ko­nuş­ma­sın­da HSYK ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­re de de­ği­nen TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Yıl­maz, bu ku­ru­mu dü­zen­le­yen ye­ni ka­nu­n tek­li­fin­den bü­yük ra­hat­sız­lık duy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti ve şun­la­rı söy­le­di: “Ka­nun tek­li­fi­nin ba­ğım­sız­lı­ğı tar­tış­ma­lı olan HSYK ya­pı­sı­na ye­ni so­run­lar ila­ve ede­cek­tir. Gün­dem­de­ki ka­nun tek­li­fi, son gün­ler­de iz­le­di­ği­miz ça­tış­ma­yı, yü­rüt­me­nin yar­gı üze­rin­de­ki et­ki­si­ni bi­raz da­ha ar­tı­ra­rak aş­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.”

Sistem çağdaş olmalı

TÜSİAD Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin gündeminde olması gereken öncelikli alanları da sıraladı:

*Yeniden yüksek büyüme politikasına dönülmeli.

*Yargı bağımsızlığı Kopenhag kriterleri içinde çözülmeli.

*Terör ve şiddet ortamından kalıcı bir arındırmaya geçmek için çözüm sürecinde şeffaf ve kalıcı adımlar atılmalı.

*AB müzakere fasıllarında başta yargı ve adalet sistemiyle ilgili olan 23 ve 24’üncü başlıklar olmak üzere en az 3-4 yeni başlık açılmalı.
Seçim sistemi, 2015 genel seçimlerinde uygulanmak üzere çağdaş normlara geçirilmeli ve yüzde 10 barajı indirilmeli.

*Merkez Bankası, yüzde 5 olan yıl sonu enflasyon hedefini yakalamalı.

Bizi başka bir lige götürür

Or­ta ve uzun va­de­de iyim­ser ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan TÜ­Sİ­AD YİK Baş­ka­nı Er­kut Yü­ca­oğ­lu, bu yıl­ki ye­rel ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin sağ­lık­lı ve ol­gun bir bi­çim­de id­rak edil­me­si­nin de­mok­ra­tik iler­le­me yo­lun­da önem­li bir gös­ter­ge ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Yü­ca­oğ­lu, “Bu­ra­ya dü­şen en ufak bir göl­ge bi­zi baş­ka bir li­ge gö­tü­rür ve uzun sü­re baş­ka bir lig­de oy­na­ma­­mı­za se­bep olu­r” de­di.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.