banner238
banner264

Muhtarlık yarışı kızışacak

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı 15 Ocak’tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 877 liraya çıkacak. 30 Mart’ta muhtar seçilenler ilk kez asgari ücret düzeyinde maaş almaya başlayacak.

banner295
Muhtarlık yarışı kızışacak

Muh­tar­lar, mes­lek li­se­si öğ­ret­men­le­ri, bom­ba im­ha uz­man­la­rı­nın öde­nek ve taz­mi­nat­la­rı art­ı­rıl­dı, pi­lot­la­rın uçuş taz­mi­nat­la­rı­na zam ya­pıl­dı. Muh­tar öde­nek­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sıy­la ba­zı ka­nun ve ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler­de de­ği­şik­lik ya­pan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­dı. Ka­ra­ra gö­re muh­tar öde­nek­le­ri 15 Ocak 2014’ten iti­ba­ren ge­çer­li ol­mak üze­re yüz­de 100 ar­tı­rı­la­rak 5 bin 700 olan gös­ter­ge ra­ka­mı 11 bin 400’e yük­sel­til­di. Bu­na gö­re ha­len 438 li­ra olan muh­tar öde­ne­ği 877 li­ra­ya çık­tı.

23 mil­yon­luk ma­li­yet

Tür­ki­ye­’de ha­len 53 bin­den faz­la ma­hal­le muh­ta­rı var. Muh­tar öde­nek­le­ri­nin as­ga­ri üc­re­te eşit­len­me­si yö­nün­de da­ha ön­ce çe­şit­li ya­sa tek­lif­le­ri su­nul­muş­tu. Ye­ni zam­lar­la bir­lik­te muh­tar­la­rın öde­ne­ği as­ga­ri üc­re­tin de üze­ri­ne çık­mış ol­du. Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re zam­mın büt­çe­ye ay­lık fa­tu­ra­sı 23,4 mil­yon li­ra­yı aşa­cak. Ka­rar­la 2014 yı­lı­na iliş­kin or­ta­la­ma üc­ret top­la­mı ta­va­nı da 7 bin 670 TL ola­rak be­lir­len­di. Bu dü­zen­le­me özel­lik­le üst ku­rul­lar­da yük­sek üc­ret­le ça­lı­şan per­so­ne­li et­ki­le­ye­cek. Ba­kan­lar Ku­ru­lu, dev­let me­mu­ru­na öde­ne­cek zam ve taz­mi­nat­la­ra iliş­kin de dü­zen­le­me yap­tı.

‘Bom­ba­’cı­ya 171 li­ra

İş güç­lü­ğü, iş ris­ki, te­mi­nin­de güç­lük ve ma­li so­rum­lu­luk zam­mı cet­ve­lin­de ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­nin gös­ter­ge pua­nı 20 bin­den 27 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Bu­na gö­re ör­ne­ğin bom­ba im­ha uz­ma­nı ya da ba­lık adam ola­rak gö­rev ya­pan po­lis­ler 171 li­ra zam­la 659 li­ra taz­mi­nat ala­cak. Pi­lot­la­rın da uçuş taz­mi­na­tı ar­tı­rıl­dı, 16 yı­lın üze­rin­de­ki pi­lot­la­rın taz­mi­na­tı bin 89 li­ra­ya yük­sel­til­di.

Öğretmene 30-110 lira

Mes­lek li­se­le­rin­de gö­rev ya­pan mes­lek öğ­ret­men­le­ri­ne ya­pı­lan ay­lık taz­mi­nat öde­me­le­ri de be­lir­len­di. Mes­lek öğ­ret­men­le­ri­ne mes­lek güç­lük­le­ri­ne gö­re ay­da 30 ile 110 li­ra ara­sın­da de­ği­şen tu­tar­lar­da eği­tim öğ­re­tim taz­mi­na­tı öde­ne­cek. Ay­rı­ca Va­n’­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­re öde­nen taz­mi­na­tın sü­re­si de uza­tıl­dı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.