banner238
banner264

Mülakatlı öğretmen atamasına sendikalardan tepki

Eğitim sendikaları hükümetin öğretmenleri mülakatla atamasına tepki gösterdi. Sözlü atamaya karşı çıkan sendikalar, “Bütün iç hukuk yollarını tüketir gerekirse AİHM’e gideriz. Böylesi atama yöntemi kabul edilemez” dedi.

banner295
Mülakatlı öğretmen atamasına sendikalardan tepki

Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya ha­zır­la­nan hü­kü­met, öğ­ret­men­le­ri de mü­la­kat yo­luy­la Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) bün­ye­si­ne ala­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­cak KPSS şar­tı aran­mak­sı­zın öğ­ret­men­le­rin MEB kad­ro­la­rı­na söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na sen­di­ka­lar tep­ki­li. “Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin KPSS şar­tı ol­mak­sı­zın sa­de­ce söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na kar­şı­yı­z” di­yen Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ve Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan 310 bin öğ­ret­me­nin var ol­du­ğu­nu ve yıl­lar­dır KPSS’­ye ha­zır­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Sa­de­ce 34 öğ­ret­me­nin ata­ma­sı ya­pıl­ma­dı­ğı için in­ti­har et­ti­ği­ni ak­ta­ran Kon­cuk, “Do­la­yı­sıy­la önü­müz­de böy­le­si­ne bü­yük bir prob­lem var­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni ata­man doğ­ru de­ğil. Kal­dı ki ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri de mağ­dur ola­cak. Bu söz­lü sı­nav­la ata­na­cak­lar şim­di­den bel­li. Eğer tor­pi­li yok­sa o da ata­na­ma­ya­ca­k” de­di.

Sİ­YA­Sİ KRİ­TER ET­Kİ­Lİ OLUR

Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ün­sal Yıl­dız, mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mı­nın ke­sin­lik­le doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Yıl­dız, “Sı­na­vı ya­pan ki­şi­le­rin ken­di si­ya­sal ter­cih­le­ri­nin et­ki­de bu­lu­na­ca­ğı bir kri­te­ri esas al­mak par­ti­zan­lı­ğın ula­şa­ca­ğı en son rad­de olur. Öğ­ret­men­lik mes­le­ği baş­ka mes­lek­ler gi­bi de­ğil­dir. Dı­şa­rı­da ata­ma bek­le­yen yüz­ bin­ler­ce öğ­ret­men var. Hem bun­la­rın hem de ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin ka­yıt­sız şart­sız ata­ma­sı ya­pıl­ma­lı. Bu­gün mü­la­kat­la ya­pı­lan ida­re­ci ata­ma­la­rı­na ba­kın. Sa­de­ce bir sen­di­ka­nın men­sup­la­rı atan­dı. Ge­ri ka­lan hiç­bir sen­di­ka­nın üye­si atan­ma­dı. Her ne ka­dar ya­zı­lı sı­nav­dan çok yük­sek al­ma­la­rı­na rağ­men ida­re­ci ola­ma­yan bin­ler­ce öğ­ret­men var. Ay­nı şey öğ­ret­men ata­ma­sı için ge­çer­li ola­ca­k” de­di.

Ders­ha­ne­le­rin son 10 yıl­da iki kat art­tı­ğı­nı da anım­sa­tan Yıl­dız, “Gi­din ba­kın dev­let okul­la­rı­na. Açı­lıp ka­pan­mak­ta zor­luk çe­ki­yor. Elek­tri­ğin­de, su­yun­da, per­so­ne­lin­de, gü­ven­li­ğin­de, altya­pı­sın­da so­run var. La­ba­ra­tu­va­rı yok. Eğer ka­mu­nun kay­na­ğı var­sa ön­ce bu so­run­la­rı hal­let­si­n” di­ye ko­nuş­tu.

Sokağa çıkarız

İsmail Kon­cuk, bu ka­ra­rı alan­la­rın mil­le­tin yü­zü­ne ba­ka­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye­’de cid­di ger­gin­lik ya­ra­tır. Mü­la­kat­la ata­ma yap­mak akıl kâ­rı de­ğil. Sen­di­ka ola­rak şid­det­le kar­şı­yız. Eğer uy­gu­la­nır­sa hem so­ka­ğa çı­ka­rız hem yar­gı yo­lu­na baş­vu­ru­ruz. Eğer iç hu­kuk yol­la­rı tü­ke­nir­se Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne (AİHM) gi­de­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.

ATA­MA YÖN­TE­Mİ BEL­Lİ

Tür­ki­ye­’de öğ­ret­men ata­ma yön­te­mi bel­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti: “Öğ­ret­men­le­rin KPSS’de ala­cak­la­rı P10 pu­anı­na gö­re ata­ma­sı ya­pı­lır. Bu yön­tem dı­şın­da her­han­gi bir öğ­ret­men gru­bu­na bir baş­ka ay­rı­ca­lık ta­nı­mak ka­nu­nen müm­kün de­ğil. Ana­ya­sa­’nın eşit­li­ği sağ­la­yan 10. mad­de­si or­ta­da du­rur­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni baş­ka bir sis­tem­le ata­man hu­ku­ken müm­kün de­ğil. Bu­nu yap­mak için ak­lı­mı­zı pey­nir ek­mek­le ye­miş ol­mak ge­rek. Bı­ra­kın uy­gu­lan­ma­sı böy­le bir şe­yi dü­şün­mek bi­le abes­le iş­ti­gal­dir. Dur­duk ye­re ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı gi­bi an­lam­sız bir ka­ra­rı alan hü­kü­me­ti ak­lise­li­me da­vet edi­yo­rum.”


 BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.