denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Müsteşar Kenan İpek'e çifte suç duyurusu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve İzmir Barosu, Cumhuriyet Başsavcısı’nı telefonla arayarak ‘tehdit’ ettiği iddia edilen Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında suç duyurusunda bulundu.

banner295
Müsteşar Kenan İpek'e çifte suç duyurusu

İz­mir Ba­ro­su Baş­kan Yar­dım­cı­sı Avu­kat Er­can De­mir, İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­nın dur­du­rul­ma­sı için Baş­sav­cı Hü­se­yin Ba­ş’­ı iki kez te­le­fon­la ara­dı­ğı id­di­a edi­len Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müş­te­şa­rı Ke­nan İpek hak­kın­da, “Yar­gı gö­re­vi ya­pa­nı et­ki­le­me­ye te­şeb­büs, teh­dit ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­k” suç­la­rın­dan HSYK’­ya suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riiyle ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan De­mir, İpe­k’­in, ko­numu iti­ba­rıyla an­cak Ba­kan­lı­ğa bağ­lı per­so­ne­le ve ida­ri iş­ler­le sı­nır­lı ol­mak üze­re ta­li­mat ve­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­terek şöyle konuştu:

‘HSYK SORUŞTURMA AÇMALI’

“Baş­sav­cı­ bi­ze bu ola­yı an­lat­tı. Tu­ta­nak gön­der­me­si­nin tek se­be­bi­nin Müs­te­şa­r ta­ra­fın­dan teh­dit edil­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. HSYK’­nın bu teh­dit­le­re ver­me­si ge­re­ken tek ce­vap, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­dır, ama Müs­te­şa­r­’ın söy­le­di­ği, ‘Be­de­li­ni öder­si­n’ sö­zü ger­çe­ğe dö­nüş­müş­tür. Müs­te­şa­r ka­yı­rıl­mış ve Baş­sav­cı Sam­su­n’­a sü­rül­müş­tür. Ada­let Ba­ka­nı ‘Hu­ku­kun ge­re­ği ney­se o ya­pıl­mış­tı­r’ de­miş­tir. Ada­let Ba­ka­nı ve müs­te­şa­rı suç iş­le­miş­tir. Ba­kan ve­ya müs­te­şar hiç­bir sav­cı­yı ya da ha­ki­mi ara­ya­maz. İz­mir Ba­ro­su ola­rak yar­gı­nın si­ya­si ira­de­ye bağ­lan­ma­sı­nı, ik­ti­da­rın bas­kı ve hük­mü al­tı­na alın­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yor, bu işin en baş mu­ha­ta­bı ola­rak gör­dü­ğü­müz Ha­kim ve Sav­cı­la­rın tep­ki­le­ri­ni gös­ter­me­si­ni bek­li­yo­ruz.”

CHP, o tutanağı delil olarak sundu

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, Ada­let Ba­ka­nı Müs­te­şa­rı Ke­nan İpek hak­kın­da Ana­ya­sa­nın 138. mad­de­si­ni ih­lal, TCK’­nın 257. mad­de­si­ne gö­re gö­re­vi ve nü­fu­zu kö­tü­ye kul­lan­ma 277. mad­de­si­ne gö­re adil yar­gı­la­ma­yı et­ki­le­me­ye te­şeb­büs ve yar­gı gö­re­vi ya­pa­nı et­ki­le­me id­di­asıy­la An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ta­nal, di­lek­çe­sin­de de­lil ola­rak İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Baş ta­ra­fın­dan 7 Ocak 2014 ta­ri­hin­de tan­zim edi­len ve im­za­la­nan tu­ta­na­ğı gös­ter­di.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.