banner238
banner264

Oktay Vural: Demokrasi ithal edilip monte edilmez

2004 MGK’sında alınan kararlar doğrultusunda yapılan fişlemeleri değerlendiren MHP’li Vural, “İnsanların meşreplerine göre fişlenmesi herkesi endişelendirdi. Ayrımcı uygulamalar kabul edilemez’’ dedi.

banner295
Oktay Vural: Demokrasi ithal edilip monte edilmez

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, Re­se­arch Tur­key ta­ra­fın­dan Lon­dra Kin­g’s Col­le­ge­’de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te ko­nuş­tu. Çok sa­yı­da aka­de­mis­yen ve si­vil top­lum ör­gü­tü tem­sil­ci­si­nin iz­le­di­ği et­kin­lik­te “Türk De­mok­ra­si­si Ne­re­ye Gi­di­yo­r’­’ baş­lık­lı bir ko­nuş­ma ya­pan Vu­ral, de­mok­ra­si­nin tek­no­lo­ji gi­bi ‘it­ha­la­tı ya­pı­lıp, mon­te edi­le­n’ bir sü­reç ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Tec­rü­be­ler ışı­ğın­da, za­man­la ge­li­şen bir or­ga­niz­ma ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Vu­ral, ‘’­Bu ko­nu­da Tür­ki­ye çok yol al­dı an­cak son gün­ler­de or­ta­ya çı­kan bel­ge­ler in­san­la­rın meş­rep­le­ri­ne gö­re fiş­len­me­si her­ke­si en­di­şe­len­dir­di. De­mok­ra­tik top­lum­lar­da bu­nun gi­bi ay­rım­cı uy­gu­la­ma­lar ka­bul edi­le­me­z’­’ de­di.

BEN­DEN OL­MA­YAN DÜŞ­MAN

İk­ti­da­rın med­ya­ya yö­ne­lik tav­rı­nı da eleş­ti­ren Vu­ral, “De­mok­ra­si­ler­de ba­sı­nın gö­re­vi yü­rüt­me baş­ta ol­mak üze­re ya­sa­ma ve yar­gı­yı sor­gu­la­mak­tır. An­cak Tür­ki­ye­’de bu­nu ya­pan ga­ze­te­ci­ler iş­le­rin­den olu­yo­r’­’ de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Po­li­tik ku­tup­laş­ma­nın teh­li­ke­li bir şe­kil­de tır­man­dı­rıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Vu­ral, “­Top­lum çe­şit­li kamp­la­ra ay­rı­lı­yor, la­ik-an­ti­la­ik, Ale­vi-Sün­ni gi­bi ayı­rım­lar kö­rük­le­ni­yor. İk­ti­dar, ‘biz­den ol­ma­yan düş­ma­nı­mı­z’ şek­lin­de bir po­li­ti­ka yü­rü­tü­yor. Be­ğen­me­di­ği si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ni, sen­di­ka­la­rın ge­lir kay­nak­la­rı­nı en­gel­li­yor. Bu uy­gu­la­ma­lar Tür­ki­ye­’nin sos­yal do­ku­su­nu teh­dit eder ha­le gel­di­’’ di­ye ko­nuş­tu.

Kapatma eğitim hürriyetini ihlal

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı tar­tış­ma­sı­na da de­ği­nen Vu­ral, “­İk­ti­dar, ‘Ben ka­ra­rı­mı ver­dim, ka­pa­tı­rı­m’ şek­lin­de bir yak­la­şım için­de. Hın­cı­nı eği­tim alan ço­cuk­lar­dan çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bi­ri­si ‘ben ço­cu­ğu­mun da­ha faz­la ma­te­ma­tik öğ­ren­me­si­ni is­ti­yo­ru­m’ di­yor­sa bu­nu en­gel­le­mek eği­tim hür­ri­ye­ti­ne ay­kı­rı­dır. Bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı da te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni ih­lal an­la­mı­na ge­li­r” de­di.


 BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.