banner238
banner264

RTÜK'ten seçim öncesi yayın yasağı uyarısı

Seçim takviminin başlamasıyla RTÜK medya yasakları konusunda uyarı yaptı. Buna göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar e-mail, sabit ve cep telefonlarına yönelik propaganda yapamayacak.

banner295
RTÜK'ten seçim öncesi yayın yasağı uyarısı

Se­çim tak­vi­mi 1 Oca­k’­ta res­men baş­la­dı. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) 30 Mar­t’­ta­ki ye­rel se­çim­le­re yö­ne­lik ya­sak­la­rı­nı açık­la­dı. Bu kap­sam­da Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK) da med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı YSK’­nın se­çim ya­sak­la­rı­na iliş­kin uyar­dı. Se­çim mev­zu­atı kap­sa­mın­da­ki ‘Ya­yın ve si­ya­si rek­lam ya­yın­la­rı­na­’ iliş­kin dü­zen­le­me­ler, YSK’­nın ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan, RTÜK ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor.

TA­RAF­LI YA­YIN­LA­RA TA­KİP

RTÜK, se­çim dö­ne­min­de­ki tüm ya­yın­la­rı ti­tiz­lik­le iz­le­yip de­net­le­ye­cek. Bu­na gö­re, rad­yo ve te­le­viz­yon ku­ru­luş­la­rı tek yön­lü, ta­raf tu­tan ya­yın­lar ya­pa­ma­ya­cak. Si­ya­si par­ti­ler ara­sın­da fır­sat eşit­li­ği sağ­la­na­cak. Irk, cin­si­yet, sos­yal sı­nıf ve­ya di­ni inanç­la­rı esas alan ya­yın ya­pı­la­ma­ya­cak. Si­ya­si par­ti­ler ve ba­ğım­sız aday­lar, va­tan­daş­la­rın e-ma­il­le­ri­ne, sa­bit ve cep te­le­fon­la­rı­na yö­ne­lik pro­pa­gan­da ya­pa­ma­ya­cak. Si­ya­si par­ti­le­rin ken­di üye­le­ri­ne ya­zı­lı, ses­li me­saj gön­der­me­si ise ser­best ola­cak. Oy ver­me gü­nün­den 10 gün ön­ce­ye ka­dar, ka­mu­oyu araş­tır­ma­la­rı ve an­ket­le­rin han­gi ku­ru­luş ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı, kim ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­di­ği­nin açık­lan­ma­sı zo­run­lu ola­cak.

Kürtçe propaganda yok

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’nun (YSK) 30 Mart’­ta­ki ye­rel se­çim­le­re yö­ne­lik ya­sak­la­ra iliş­kin ka­rar­la­rı ara­sın­da ‘Türk­çe pro­pa­gan­da­nın esas alın­ma­sı­’ da bu­lu­nu­yor. Kürt­çe pro­pa­gan­da, De­mok­ra­tik­leş­me Pa­ke­ti­’n­de yer al­ma­sı­na rağ­men, pa­ket Mec­lis Ge­nel Ku­ru­luna gel­me­di­ği için ya­sa­la­şa­ma­dı.

YASALAŞSA DA UYGULANAMAZ

Pa­ket, önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­sa­laş­sa da, ye­ni dü­zen­le­me, bu ye­rel se­çim­ler­de uy­gu­lan­ma­ya­cak. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Tez­can, Kürt­çe pro­pa­gan­da­nın Ana­ya­sa­’nın “Se­çim ka­nun­la­rın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler, yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de ya­pı­la­cak se­çim­ler­de uy­gu­lan­ma­z” şek­lin­de­ki 67. mad­de­si ge­re­ği bu ye­rel se­çim­ler­de uy­gu­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Tez­can, “Ye­rel se­çim­den ön­ce Ge­nel Ku­ru­l’­a gel­se ve ya­sa­laş­sa da 1 yıl için­de uy­gu­la­na­ma­ya­ca­k” de­di.

Yerel seçime 25 parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partileri açıkladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda 25 siyasi partinin yerel seçimlere katılacağı belirtildi. Mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partiler arasında Meclis’te grubu bulunan partiler dışında Alternatif Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, Liberal Demokrat Parti, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi gibi partiler yer aldı.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.