banner238
banner264

Rüşvet operasyonu neden öne çekildi?

4 bakanın adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 3 nedenle erken bir tarihe alındığı ortaya çıktı. Bakan Güler ve oğlunun yasal teknik takibi boşa çıkarma planı yaptığı belirlendi.

banner295
Rüşvet operasyonu neden öne çekildi?

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ger­çek­leş­tir­di­ği rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ne­den er­ke­ne alın­dı­ğı­nın de­tay­la­rı or­ta­ya çık­tı. So­ruş­tur­ma sü­rer­ken ya­şa­nan üç önem­li ge­liş­me ne­de­niy­le ope­ras­yo­nun er­ke­ne alın­dı­ğı be­lir­len­di. Bu ge­liş­me­ler­den il­ki­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ve oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­in ya­sal tek­nik ta­kip­ten şüp­he­le­ne­rek so­ruş­tur­ma­yı aka­me­te uğ­rat­ma gi­ri­şim­le­ri ol­du.

İkin­ci ge­liş­me ise bu gi­ri­şim­ler için Ba­kan Gü­le­r’­in dev­le­tin is­tih­ba­rat gö­rev­li­le­ri­ni yar­gı­nın ta­li­ma­tıy­la fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren tek­nik ta­kip ekip­le­ri­ni bo­şa çı­kar­mak için dev­re­ye sok­ma­sı ol­du. Üçün­cü ge­liş­me ise Ba­tı­’nın İra­n’­a uy­gu­la­dı­ğı nük­le­er am­bar­go­yu gev­şet­me­si ile ar­tık gay­ri res­mi fa­ali­yet­le­ri­ne ih­ti­yaç kal­ma­yan Rı­za Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma he­sap­la­rı yap­ma­sı ol­du­ğu şek­lin­de de­ğer­len­di­ril­di. Sar­ra­f’­ın bir dö­nem bir­lik­te ya­sa­dı­şı fa­ali­yet yü­rüt­tü­ğü adam­la­rı­nın da­ha ön­ce İra­n’­a kaç­ma­sı­nın bu ih­ti­ma­li güç­len­dir­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

‘İLK AĞIZDAN SİZ DUYARSINIZ’

So­ruş­tur­ma­yı aka­me­te uğ­rat­ma gi­ri­şim­le­ri ilk ola­rak 8 Ekim 2013’te tek­nik ta­ki­be ta­kıl­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in ya­kı­nı olan Rüç­han Ba­ya­r’­ın Sar­ra­f’­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­de ko­nu gün­de­me gel­di. Ba­ya­r’­ın hak­la­rın­da ya­sal ta­kip ya da bir iş­le­min olup ol­ma­dı­ğı­nı me­rak eden Sar­ra­f’­a “Ol­sa ilk ağız­dan sen du­ya­cak­sın onu he­me­n” de­di­ği kay­da gir­di.

‘GEREKEN ÖNLEMİ ALACAĞIM’

Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Gü­le­r’­le gö­rü­şen Sar­ra­f’­ın Em­ni­yet İs­tih­ba­ra­t’­ta hak­la­rın­da bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­la­şıl­dı. Yi­ne ay­nı gün ya­pı­lan gö­rüş­me­de Sar­ra­f’­ın pa­ra kur­ye­si­nin Ba­rış Gü­le­r’­e rüş­vet tes­li­ma­tı es­na­sın­da ta­kip edil­dik­le­rin­den şüp­he­len­dik­le­ri ve ko­nu hak­kın­da Sar­raf ile ile Ba­rış Gü­le­r’­in gö­rüş­me yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Gö­rüş­me­de Sar­ra­f’­ın “Bu ne ola­bi­lir?” so­ru­su­na Gü­le­r’­in “Bu ne ola­bi­lir ke­sin ya­ni si­vil gi­bi gel­di. Çün­kü ora­da çak­ma­kım­sı bir şey­le fo­toğ­raf fi­lan çe­ki­yor­lar. Sağ so­lun fo­toğ­ra­fı­nı çe­ki­yor­lar. Te­dir­gin ol­duk ya­ni ha­ni ni­ye on­lar or­da du­ru­yor­la­r” de­di­ği gö­rü­lü­yor. Bu­nun üze­ri­ne Sar­ra­f’­ın “Öy­le ol­duy­sa na­sıl bir bi­rim olur ki bi­zim ha­be­ri­miz ol­ma­z” de­di­ği kay­da gi­ri­yor.

25 Eki­m’­de ya­pı­lan gö­rüş­me­de ise Sar­ra­f’­a “Ben ge­re­ken ön­le­mi ala­ca­ğı­m” sö­zü­nü ve­ren Ba­rış Gü­le­r’­in ay­nı gün yap­tı­ğı di­ğer gö­rüş­me­de ta­kip­le il­gi­li “Bir iki gü­ne or­ta­ya çı­ka­rı­rız onu­” de­di­ği gö­rü­lü­yor. Gö­rüş­me­de Sar­raf “Ya­ni si­zin­le ala­ka­lı ol­ma ih­ti­ma­li yük­se­k” der­ken, Ba­rış ise “Bi­zim­ki­ler on­la­rın fo­toğ­ra­fı­nı çek­miş. Öz­gür te­dir­gin olun­ca bi­ze söy­le­di. Bi­zim ar­ka­daş­lar da ya­nı­na git­ti­ler bi­na­nın içe­ri­si­ne or­da o bek­le­yen ar­ka­daş­la­rın fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­miş­le­r” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

Dikkat çekmeden sorduralım

Ba­rış Gü­ler ve şüp­he­li­ler­den Öz­gür Öz­de­mir ara­sın­da 26 Eki­m’­de ya­pı­lan gö­rüş­me­de ta­kip edil­dik­le­rin­den şüp­he­len­dik­le­ri, ya­sa­dı­şı fa­ali­yet­le­ri­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ma­li Şu­be ve­ya İs­tih­ba­rat Şu­be­’den çe­kin­dik­le­ri için bu şu­be­nin po­lis­le­rin­ce ta­kip edil­dik­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri ve dik­kat çek­me­den bu du­ru­mu Ba­kan Gü­ler va­sı­ta­sıy­la kon­trol et­ti­re­cek­le­ri an­la­şıl­dı. Öz­de­mi­r’­in Gü­le­r’­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­de “Ma­li şu­be­nin böy­le bir ça­lış­ma­sı var mı fa­lan onu bi­ri­le­ri­nin sor­dur­ma­sı la­zım, ya­ni çok da dik­kat çek­me­de­n” de­di­ği gö­rül­dü.

‘On kere söyledim 2-3 seferde yapalım diye...’

25 Eki­m’­de Sar­ra­f’­ın ada­mı Ab­dul­lah Hap­pa­ni ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de çok il­ginç de­tay­lar yer alı­yor. Sar­ra­f’­ın ta­kip­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri so­ran Hap­pa­ni­’ye “Ken­di­le­rin­den şüp­he­le­ni­yor­lar on­lar. On­la­rın on­dan ma­ça­la­rı dü­şeş atı­yor. An­la­dın mı yok­sa biz­le ala­ka­lı de­ğil bi­ze ne ola­ca­k” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Ve iki­li ara­sın­da rüş­vet tes­li­ma­tıy­la il­gi­li şu di­ya­log­lar ge­çi­yor:

Sar­raf: “On ke­re de­dim ki bu­nu iki üç se­fer ya­pak yok yok bu­yur iş­te­”

Hap­pa­ni: “Ken­di bi­lir abi ya­ni bi­zim ya­pa­bi­le­ce­ği­miz bir şey yok gö­rün­tü­le­yen ada­ma ne di­ye­cen ki­”

Sar­raf: “Kaç ke­re uyar­dım ben ken­di­si­ni iki par­ti ya­pa­lım bil­mem ne ya­pa­lım ya­rı­mı­na bi­le ge­ri dön­dü­ler. Böy­le bir saç­ma bir şey ola­bi­lir mi ya git ana­sı­nı sa­ta­yım bir haf­ta son­ra gel. Dün­ya­nın so­nu mu ya. Gün mü bi­ti­yor a...k...”

Hap­pa­ni: “Ya­ni ne za­man gel­sen ne ka­dar is­ti­yor­san alı­yor­sun za­te­n. Ney­se abi öy­le bir şey­den şüp­he­len­miş­se araş­tır­sın ken­di bu­la­maz­sa biz ne ya­pa­bi­li­ri­z”

Sar­raf: “Ben za­ten ara­dım de­dim biz­le bir ala­ka­sı yok si­zin­le ala­ka­lı­”

3’üncü göz devrede

Ya­sa­dı­şı fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le ta­kip edil­dik­le­ri­ni an­la­yan ekibin, bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan kar­şı ata­ğa geç­ti­ği an­la­şıl­dı. Mu­am­mer Gü­ler ile oğ­lu Ba­rış Gü­ler ara­sın­da 26 Ekim ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de ta­raf­la­rın din­len­di­ği­ni ve ta­kip edil­di­ği­ni an­la­dı­ğı be­lir­len­di. Ba­rış Gü­le­r’­in
“Öz­gü­r’­ü de din­li­yor ola­bi­lir­ler. Ben Tun­ç’­u uyar­dı­m” söz­le­ri­ne Ba­kan Gü­le­r’­in, “O şe­yi ar­tık o şe­kil­de yap­ma­yın ke­sin­lik­le ben onu araş­tı­ra­ca­ğım. Onun kim olup ol­ma­dı­ğı­nı. Dik­katli ol oğ­lum. Te­le­fon­da da dik­kat olu­n” di­ye uya­ra­rak kar­şı­lık ver­di­ği gö­rül­dü. Ba­rış Gü­le­r’­in ‘u­yar­dı­m’ de­di­ği Tunç isim­li ki­şi­nin de Asa­yiş Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Tunç Kuş ol­du­ğu tes­pit edil­di.

PO­Lİ­SE ZARF AT­MA PLA­NI

Bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan ya­sal ta­ki­bi bo­şa çı­kar­mak için dev­le­tin is­tih­ba­rat bi­ri­mi dev­re­ye so­kul­du. Bu­nun için de tek­nik ta­kip ya­pan po­lis­le­ri de­şif­re et­mek ama­cıy­la plan ya­pıl­dı. Din­le­nip din­len­me­dik­le­ri­ni de an­la­mak is­te­yen ör­güt üye­le­ri po­li­se zarf at­mak için te­le­fon­da sah­te bir bu­luş­ma ayar­la­ma pla­nı yap­tı. Tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan plan da gö­rüş­me­de şöy­le an­la­tıl­dı: “Ya­pa­ca­ğı­mız bir iş var haf­ta içe­ri­sin­de Öz­gür Be­y’­e te­le­fon et­ti­re­ce­ğiz. ‘O­fi­se ge­li­yo­ru­m’ di­ye. Öz­gür Bey ora­ya gi­der­ken biz o ci­va­rı tu­ta­ca­ğız. On­lar­dan bi­ri ge­li­yor­sa on­lar de­mek ki şey­dir ya­ni on­lar­dan bi­ri­ni alır­sak po­lis ya da gasp­çı ol­du­ğu bel­li olur Öz­gür Bey ofi­se gi­de­cek gi­der­ken biz o so­kak­la­rı tu­ta­caz. Ya­ni Öz­gür Be­y’­in te­le­fo­nu­nu din­le­yip po­lis mi ge­li­yor yok­sa gasp­çı mı ge­li­yor onu öy­le an­la­ya­ca­ğı­z.”

Şüp­he­li­le­rin ken­di­le­ri­ni ta­kip eden po­lis­le­ri de­şif­re et­mek için “3’ün­cü gö­z” diye ta­bir edi­len “ta­kip­çi­le­ri ta­kip et­me­” gi­ri­şi­min­de bu­lun­duk­la­rı an­la­şıl­dı. Ve İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü bu­nun için dev­re­ye so­kul­du. İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­nin ya­sal tek­nik ta­ki­bi yü­rü­ten şu­be­ye gi­de­rek gay­ri-res­mi ola­rak Ba­kan ve oğ­lu ile Rı­za Sar­ra­f’­la ilgili ça­lış­ma­nın ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğu öğ­re­nil­di. Bu­nun üze­ri­ne ya­sal tek­nik ta­kip ya­pan ekip­ler­ce, ad­li so­ruş­tur­ma­ya kar­şı böy­le bir de­şif­re ça­lış­ma­sı­nın olup ol­ma­dı­ğını te­yit ama­cıy­la ye­ni uy­gu­la­ma­ya gi­dil­di. “Ta­kip­çi­le­ri ta­kip eden­le­r” ta­kip edil­di.

O MÜ­DÜR GÖ­REV­DE

Gö­rev­li tek­nik ta­kip eki­bi 11 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 13.30’da Rı­za Sar­ra­f’­ın evi­nin bu­lun­du­ğu Bey­koz Kan­lı­ca­’da­ki Ha­li­de Edip Adı­var Cad­de­si No: 9-11 nu­ma­ra­lı ad­re­se git­ti. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün uh­de­sin­de bu­lu­nan 34 ZP 7334 pla­ka­lı To­yo­ta Au­ris Mar­ka ara­cın Sar­ra­f’­ın evi­nin ka­pı­sı­nı gö­re­cek şe­kil­de bek­le­di­ği gö­rül­dü. İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün giz­li­lik il­ke­le­riy­le yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­yı de­şif­re et­me­ye yö­ne­lik gi­ri­şim­le­ri­nin ol­du­ğu be­lir­len­di. Yar­gı­nın em­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek ya­sal ta­kip ya­pan po­lis ekip­le­ri­ni de­şif­re et­mek için fa­ali­yet gös­te­ren İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü­’y­le il­gi­li il­ginç bir de­tay dik­kat çek­ti. Ön­ce­ki gün İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’n­de 5 şu­be mü­dü­rü gö­rev­den alı­nır­ken İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü­’nün ise ye­ri­ni ko­ru­du­ğu gö­rül­dü.

Sarraf’ın kaçma kararı hızlandırdı

Ope­ras­yo­nun er­ke­ne çe­kil­me­si­nin ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri­nin de Rı­za Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma ka­ra­rı al­ma­sı gös­te­ri­li­yor. Nük­le­er fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le BM ka­rar­la­rı çer­çe­ve­sin­de İra­n’­a yö­ne­lik uy­gu­la­nan eko­no­mik am­bar­go ge­çen ay gev­şe­til­miş. Da­ha ön­ce am­bar­go uy­gu­la­nan birçok eko­no­mik fa­ali­ye­ti­ne izin çık­mış­tı. Da­ha ön­ce gay­ri res­mi yol­dan ya­pı­lan birçok eko­no­mik fa­ali­yet res­mi ola­rak ger­çek­leş­tir­me im­ka­nı­na ka­vuş­tu.

YASADIŞI FAALİYETE GEREK KALMADI

Am­bar­go ne­de­niy­le İra­n’­ın ya­sa­dı­şı eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ği öne sü­rü­len Sar­ra­f’­ın gay­ri res­mi bu fa­ali­yet­le­ri­ne ye­ni dö­nem­de ih­ti­yaç kal­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Bu ara­da baş­ta Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu (MA­SAK) ol­mak üze­re birçok res­mi ku­ru­mun ta­ki­bin­de bu­lu­nan Sar­raf ve adam­la­rı­nın ya­sadı­şı fa­ali­yet­le­ri de gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­yın­ca te­dir­gin­li­ği art­tı. Sar­ra­f’­la iş ya­pan Adem Gel­ge­ç’­in ver­gi mü­fet­ti­şi­ne 25 Şu­bat 2013 ta­ri­hin­de ver­di­ği ifa­de­sin­de de birçok iti­raf yer al­dı.

Ağır­lık­lı ola­rak İran ol­mak üze­re yurtdı­şı pa­ra trans­fe­ri fa­ali­ye­tin­de bu­lun­mak üze­re şir­ket­ler ku­ran Gel­geç, ifa­de­sin­de rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun şüp­he­li­si ve Sar­ra­f’­ın or­ta­ğı Tur­gut Hap­pa­ni ile iş yap­tı­ğı­nı iti­raf edi­yor. Bel­ge­ler­de Gel­ge­ç’­in sa­hi­bi ol­du­ğu Ka­pi­tal Kıy­met­li Ma­den­ler şir­ke­tin­den Sar­ra­f’­a pa­ra trans­fe­ri­nin ya­pıl­dı­ğı da net bir şe­kil­de gö­rü­lü­yor. Tüm bu ge­liş­me­le­rin üze­ri­ne hak­la­rın­da iş­lem ya­pı­la­ca­ğı­nı an­la­yan Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma ka­ra­rı ver­dik­le­ri öğ­re­ni­lin­ce ope­ras­yon hız­lan­dı­rıl­dı. Ay­rı­ca is­tih­ba­rat şu­be­nin ope­ras­yo­nu de­şif­re ede­rek si­ya­si­le­re dos­ya ha­zır­la­dı­ğı, bir ta­raf­tan da de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­sı şüp­he­si­nin be­lir­me­si üze­ri­ne sav­cı­lar ope­ras­yo­nun düğ­me­si­ne bas­tı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.