banner238
banner264

Sporda şiddete karşı stadyumlara İngiliz sistemi

İngiltere sistemi üzerinde uzlaşıldı. Buna göre, işe alınacak 30 bin koruma memurunun büyük bölümü stadyum polisi olacak. Eğitimden geçirilecekler ve başka yerde görev yapmayacaklar.İşte son zirvenin tüm detayları:

banner295
Sporda şiddete karşı stadyumlara İngiliz sistemi

Spor­da şid­det ve dü­zen­siz­li­ğin en­gel­len­me­si için bir ara­ya ge­len Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­rasyo­nu ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan atı­la­cak adım­la­rı be­lir­le­di. Ön­ce­ki gün TFF ve Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bir zir­ve da­ha ger­çek­leş­tir­di. Spor Ba­kan­lı­ğı'nın öner­di­ği İn­gil­te­re mo­de­li üze­rin­den ha­re­ket eden ku­rum­lar bir­çok ye­ni ka­rar al­dı.

1) Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de 30 bin ko­ru­ma me­mu­ru alı­na­cak ve bun­la­rın bü­yük bir kıs­mı stad­yum po­li­si ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­cek. İn­gil­te­re'de uy­gu­la­nan stad­yum mo­de­li­ne uy­gun ola­rak ta­raf­tar­lar ara­sın­da maç iz­le­yen po­li­ser ge­le­cek. Bu po­lis­ler stad­yum­lar dı­şın­da baş­ka bir yer­de gö­rev­len­di­ril­me­ye­cek. Po­lis­ler gö­re­ve baş­la­ma­dan ön­ce "Spor Gü­ven­li­ği" eği­tim­den ge­çi­ri­le­cek.

2) TFF'nin, EGM'nin bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan se­yir­den ya­sak­lı ta­raf­tar­la­rın kay­de­dil­di­ği elek­tro­nik bil­gi ban­ka­sı­na eri­şim sağ­lan­ma­sı için alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­cak.

3) Maç­la­rın risk ana­liz­le­ri ya­pı­la­cak. Bu ana­liz­le­re gö­re em­ni­yet ar­tı­rı­la­bi­le­cek. Sos­yal med­ya is­tih­ba­rat amaç­lı ta­kip edi­le­cek.

4) Ta­raf­tar­la­rın üst ara­ma­la­rı­nın biz­zat po­lis­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak. Tur­ni­ke­ler­den ön­ce iki ay­rı gü­ven­lik çem­be­ri oluş­tu­ru­la­cak ve bi­let­siz se­yir­ci­ler tur­ni­ke­ler yak­la­şa­ma­ya­cak.

5) Spor ku­lüp­le­ri­nin müsa­ba­ka­lar­da özel gü­ven­lik gö­rev­li­si gö­rev­len­dir­me­si yü­küm­lü­lü­ğü ya­pı­lan top­lan­tı­nın ar­dın­dan kal­dı­rıl­dı. Spor ku­lüp­le­rin bu yü­küm­lü­lü­ğü gü­ven­li bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­me­di­ği ve ko­ru­ma me­mur­la­rı gö­re­ve baş­la­ya­na ka­dar bu gö­re­vin fede­ras­yon ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ka­bul edil­di. Maç­lar­da ko­ru­ma me­mur­la­rı baş­la­ya­na ka­dar göz­lem­ci po­lis­le­rin gö­rev­len­di­ril­me­si ve mas­raf­la­rı­nın TFF ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı alı­nan ön­lem­ler ara­sın­da yer al­dı.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.