• BIST 103.912
 • Altın 161,198
 • Dolar 3,9233
 • Euro 4,6062
 • Trabzon 18 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara 5 °C
 • Sürekli Çalımbay'ı arıyorlar!
 • Şansını tüketti!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Sürekli Çalımbay'ı arıyorlar!
 • Şansını tüketti!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!

Hakan Şükür AK Parti'den istifa etti

Hakan Şükür AK Parti'den istifa etti
AK Parti İstanbul milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. Dershanelerin KCK yapılanmasına benzetilmesi ve Gülen Cemaati’ni bitirmeye yönelik belgelere parti içinden ses çıkarılmamasını anlamadığını belirten Şükür, “Siyasi hayatıma bağımsız devam edeceğim” dedi.

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, par­ti­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. İs­ti­fa­sıy­la il­gi­li ya­zı­lı açık­la­ma ya­pan Şü­kür, “AK Par­ti­’den üzü­le­rek is­ti­fa et­ti­ği­mi, mil­le­tin ve­ki­li sı­fa­tıy­la si­ya­si ha­ya­tı­ma ba­ğım­sız ola­rak de­vam ede­ce­ği­mi bil­di­ri­yo­rum. Aziz mil­le­ti­mi­zin du­ala­rı­nı bek­li­yor ve hep­si­ne te­ker te­ker en de­rin se­lam ve hür­met­le­ri­mi su­nu­yo­ru­m” de­di.

VİCDAN EHLİNİ RENCİDE ETTİ

Şü­kür, ya­zı­lı açık­la­ma­sı­na şu ifa­de­ler­le baş­la­dı: “Son gün­ler­de ya­şa­nan ve vic­dan sa­hi­bi her­ke­si de­rin­den üzen bir kı­sım ge­liş­me­ler üze­ri­ne aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yap­ma za­ru­re­ti ha­sıl ol­du. Ön­ce­lik­le şu­nu ifa­de et­me­li­yim ki po­li­ti­ka be­nim hiç­bir za­man bi­rin­ci ön­ce­li­ğim ol­ma­dı. Ama Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın sa­mi­mi da­ve­ti­ni ge­ri çe­vir­mek tem­sil et­ti­ği ma­ka­ma ve şah­sı­na olan say­gım­dan ötü­rü ya­kı­şık al­maz­dı. Ai­le­min de des­tek ve du­ala­rı­nı ala­rak Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın da­ve­ti­ni ka­bul et­tim. AK Par­ti son 11 yıl­da Tür­ki­ye­’de çok önem­li ba­şa­rı­la­ra ve re­form­la­ra im­za at­tı. An­cak ders­ha­ne­ler­le baş­la­yan sü­reç­te ta­kı­nı­lan an­lam­sız ta­vır­lar pek çok vic­dan eh­li­ni ren­ci­de et­ti.”

KULAK TIKAMASINI ANLAMADIM

Tür­ki­ye­’de eği­ti­min hal­le­dil­me­si ge­re­ken on­lar­ca prob­le­mi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Şü­kür, bun­lar du­rur­ken san­ki so­ru­nun tek kay­na­ğı­nın ders­ha­ne­ler­miş gi­bi gös­teril­me­sinin hak­pe­rest bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Şü­kür, “Bu yak­la­şım tar­zı par­ti­nin 11 yıl­dır tem­sil et­ti­ği çiz­giy­le ör­tüş­me­mek­te­dir. Da­ha ön­ce, gös­te­ri­len tep­ki­ler­den ötü­rü ba­zı ka­rar­la­rın­dan dön­me er­de­mi gös­te­ren Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın bu ko­nu­da­ki bü­tün ıs­rar­lı an­la­tım­la­ra, si­tem­le­re ve ta­lep­le­re ku­lak­la­rı­nı tı­ka­ma­sı­nı an­la­ya­bil­miş de­ği­li­m” de­di.

KCK BENZETMESİ YARALADI

Şü­kür, ders­ha­ne­ler ko­nu­su­nun sa­mi­mi in­san­la­rın ta­lep­le­ri­ne ku­lak ve­ri­le­rek olum­lu bir nok­ta­ya ge­le­ce­ği ümi­di­ni bu­gü­ne ka­dar bes­le­di­ği­ne işa­ret et­ti. “Bu­nu bek­ler­ken ders­ha­ne­le­rin be­nim de bu­lun­du­ğum bir or­tam­da KCK ya­pı­lan­ma­sı­na ben­ze­til­me­si ve özür di­len­mek bir ya­na bu açık­la­ma­la­ra Sa­yın Baş­ba­kan ve par­ti yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan bir tep­ki ve­ril­me­me­si vic­da­nı­mı de­rin­den ya­ra­la­mış­-tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Şü­kür, bu tar­tış­ma­nın da­ha son­ra baş­ka alan­la­ra çe­kil­me­si­nin de hiç hoş ol­ma­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

ÖRGÜT...

Açık­la­ma­sın­da gün­de­me iliş­kin uya­rı­lar­da da bu­lu­nan Şükür şöy­le de­di: “Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tı­lan, men­sup­la­rı dev­let da­ire­le­rin­den tas­fi­ye edi­len, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ah­lak­sız­lık ola­rak ni­te­le­nen fiş­le­me­le­re ve bas­kı­la­ra ma­ruz ka­lan­lar bu mil­le­tin ev­lat­la­rı­dır. Bu­na rağ­men bu in­san­la­rın san­ki ka­ran­lık iş­ler için­de ol­duk­la­rı­nı ima eden ya­yın­lar, bu yön­de atı­lan if­ti­ra­lar, it­ham­lar ma­ale­sef bir ay­maz­lık ör­ne­ği ola­rak ta­ri­he ge­çe­cek­tir. He­le ye­ni ye­ni te­da­vü­le so­kul­ma­ya ça­lı­şı­lan ‘ör­gü­t’ ke­li­me­si­nin bu gö­nül­lü­ler ha­re­ke­ti için kul­la­nıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı ama­cın sa­de­ce ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak ol­ma­dı­ğı dü­şün­ce­si­ni de akıl­la­ra ge­tir­mek­te­dir.”

Açık­la­ma­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın söz­le­ri­ne de gön­der­me ya­pan Şü­kür, “Ba­zı çev­re­ler­ce mo­da bir ta­bir ha­li­ne ge­ti­ri­len, ‘Ba­zı­la­rı ra­ha­tı gö­rün­ce de­ğiş­ti­le­r’ ifa­de­siy­le ‘Hiz­met Ha­re­ke­ti men­sup­la­rı­nın kas­te­dil­di­ği­ne da­ir yo­rum­lar ya­pıl­dı. Ben Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın böy­le bir ka­sıt için­de ola­ca­ğı­na ih­ti­mal ver­mek is­te­mi­yo­rum ama bu yo­rum­lar doğ­ruy­sa mil­yon­lar­ca fe­da­kâr in­sa­nın hak­kı­na gi­ril­miş ol­mak­ta­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Düşman muamelesi vefasızlık

Ha­kan Şü­kü­r’­ün şu söz­le­ri ise dik­kat çek­ti: “Ben 20 se­ne­den faz­la bir sü­re­dir Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ni ve Muh­te­rem Ho­ca­efen­di­’yi ta­nı­yor ve se­vi­yo­rum. Re­fe­ran­dum baş­ta ol­mak üze­re mil­le­tin hay­rı­na gör­dük­le­ri bü­tün me­se­le­ler­de hü­kü­me­ti var güç­le­riy­le des­tek­le­yen, ka­pı ka­pı do­la­şıp in­san­la­rı ik­na eden, yurt­dı­şın­dan bin­ler­ce in­sa­nı fe­da­kâr­ca oy kul­lan­ma­la­rı için ta­şı­yan, AK Par­ti ka­pan­ma­sın di­ye dua­lar eden bu sa­mi­mi in­san­la­rın şim­di düş­man mu­ame­le­si­ne ta­bi tu­tul­ma­sı en ha­fif ta­bir­le ve­fa­sız­lık­tan baş­ka bir şey de­ğil­dir.”

İnsafsız medya vurgusu

Açı­kla­ma­sında “Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da mil­le­ti­mi­zi, bay­ra­ğı­mı­zı tem­sil adı­na ka­rın tok­lu­ğu­na bir burs­la, dün­ye­vi hiç­bir bek­len­ti­ye gir­me­den hiz­met ve­ren in­san­lar mı ra­ha­tı bul­muş­lar­dı­r” di­ye so­ran Şü­kür söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Ya da 20 met­re­ka­re­lik ha­sır­la kap­lı oda­sın­da 15 se­ne­dir gur­bet ha­ya­tı ya­şa­yan ve zi­ya­re­te ge­len mi­sa­fir­le­rin ağır­lan­dı­ğı va­kıf bi­na­sı bir kı­sım med­ya ta­ra­fın­dan in­saf­sız­ca ‘ma­li­kâ­ne­’ gi­bi su­nu­lan Muh­te­rem Ho­ca­efen­di mi ra­ha­tı bul­muş­tur? Ha­ya­tı bo­yun­ca di­ni­ne, mil­le­ti­ne ve in­san­lı­ğa hiz­met­ten baş­ka bir ga­ye­si ol­ma­yan bu müs­tes­na gö­nül in­sa­nı­nı ol­ma­dık if­ti­ra­lar­la, it­ham­lar­la ka­ra­la­mak, gön­lü­nü ya­ra­la­mak ehl-i ima­nın ve in­saf sa­hi­bi hiç­bir in­sa­nın gö­nül­den onay­la­ya­ca­ğı bir tu­tum de­ğil­dir.”

‘Karalama kampanyası başlatacaklar’

Ha­kan Şü­kür, dost bil­di­ği pek çok çev­re­nin de bu ‘ce­ma­ati bi­tir­me­’ ko­ro­su­na gö­nül­lü ya da bas­kıy­la ka­tıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. “Bu da ma­ale­sef be­ni de­rin­den üz­mek­te­di­r” di­yen Şü­kür şu söz­le­ri di­le ge­tir­di:

BİR ANDA SUSMALARI ŞAŞIRTICI

“Ho­ca­efen­di­’yi de­fa­lar­ca zi­ya­ret eden, top­lan­tı­la­rı­na, olim­pi­yat­la­rı­na ka­tı­lan, iyi gün­de Hiz­me­t’­e öv­gü­ler yağ­dı­ran in­san­la­rın bir an­da sus­ma­la­rı ol­duk­ça şa­şır­tı­cı­dır. Hak­sız­lık kar­şı­sın­da su­sa­nın dil­siz şey­tan ol­du­ğu­nu ben­den da­ha iyi bil­dik­le­ri­ne inan­dı­ğım bu dost­la­rın ya­pı­lan hak­sız­lık­la­ra, atı­lan if­ti­ra­la­ra kar­şı ta­vır al­mak ye­ri­ne ses­siz­li­ği ter­cih et­me­le­ri an­la­şı­lır gi­bi de­ğil­dir. Ge­rek ga­ze­te­ci, ge­rek ilim ada­mı, ge­rek din ada­mı ve­ya mil­let­ve­ki­li, ba­kan, bü­rok­rat ve­sa­ire, kim olur­lar­sa ol­sun­lar o in­san­lar­dan birka­çı­nın en azın­dan or­ta­mı yu­mu­şat­mak ve bu yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni sağ­la­mak için yü­rek­li­ce çı­kıp ta­vır be­lirt­me­le­ri­ni bek­ler­dim. Ama ma­ale­sef sı­nır­lı sa­yı­da­ki in­saf­lı ve vic­dan­lı ka­na­at ön­de­ri­nin ve ga­ze­te­ci­nin dı­şın­da bu yü­rek­li­li­ği gös­te­ren de ol­ma­dı.”

Ya­zı­lı açık­la­ma­sı­nın so­nun­da “İs­ti­fa ka­ra­rım­dan son­ra şah­sı­ma yö­ne­lik bir kı­sım ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı­nın da baş­la­ya­ca­ğı­nı bi­li­yo­ru­m” di­yen Şü­kür bu­na alış­kın ol­du­ğu­nu şu söz­ler­le ak­tar­dı: “S­por­cu­luk ha­ya­tım­dan be­ri, ben­zer­le­ri­ni de­fa­lar­ca ya­şa­dı­ğım bu du­ru­ma alış­kı­nım. Da­ha 2002 yı­lın­da mer­hum Meh­met Ali Bi­ran­d’­a 32. Gün prog­ra­mın­da Ho­ca­efen­di­’yi sev­di­ği­mi söy­le­miş ve bu­nun bir suç ol­du­ğu al­gı­sı­nı oluş­tur­mak için DGM’­de ifa­de­ye çağ­rıl­mış­tım. İfa­dem­de de söy­le­di­ği­mi in­kâr et­me­den ay­nı duy­gu­la­rı­mı be­lirt­miş­tim. Bu­gün de dü­şün­cem­de hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­mış­tır. Bu duy­gu­lar­la açık­la­ma­ma son ve­rir­ken bü­yük umut­lar­la gir­di­ğim AK Par­ti­’den üzü­le­rek is­ti­fa et­ti­ği­mi, mil­le­tin ve­ki­li sı­fa­tıy­la si­ya­si ha­ya­tı­ma ba­ğım­sız ola­rak de­vam ede­ce­ği­mi bil­di­ri­yo­rum.”

Bütün hakaretleri üzerime alıyorum

Ce­ma­at’­in bu mil­le­te ve in­san­lı­ğa hiz­met et­mek­ten baş­ka ama­cı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ha­kan Şü­kür, bu Ha­re­ke­t’in mil­yon­lar­ca gö­nül­lü­sün­den bi­ri ola­rak Hiz­me­t’­e ve Fet­hul­lah Gü­len Ho­ca­efen­di­’ye kar­şı ta­kı­nı­lan has­ma­ne ta­vır­la­rı, atı­lan mes­net­siz if­ti­ra­la­rı, ya­pı­lan bü­tün ha­ka­ret­le­ri üze­ri­ne aldı­ğı­nı kay­det­ti. Şü­kür, “Be­ni ta­nı­yan her­kes, özel­lik­le Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız bi­lir ki, si­ya­si ha­ya­tım bo­yun­ca hiç­bir dün­ye­vi bek­len­ti için­de bu­lun­ma­dım. Şah­sım, ai­lem ve ya­kın­la­rım adı­na hiç kim­se­den her­han­gi bir ta­le­bim ol­ma­dı. Ama­cım sa­de­ce eğer bir fay­dam olur­sa doğ­ru iş­ler yap­tı­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm bu si­ya­si ha­re­ke­te mü­te­va­zı bir kat­kı sun­mak­tı. Fa­kat bu nok­ta­dan son­ra bu­nun müm­kün ol­ma­dı­ğı da ayan be­yan or­ta­da­dı­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Hüseyin Çelik: Karara üzüldüm

Şükür’ün istifasıyla ilgili ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, şunları söyledi: “Kendisi edep timsali bir insandır. Gerçekten böyle bir karar verdiyse, buna saygı duyarım. Karara üzüldüm. Şükür, geri dönülmez bir yola girmişse kendisi için de çok kolay olmamıştır.”

Çelik, Şükür’ün istifasıyla ilgili Başbakan Erdoğan’a atfen kullanılan “Talimat üzerine istifa etmiştir yoksa kendi başına alacağı bir karar değil” ifadesinin de doğru olmadığını belirtti.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Sağlık durumu nasıl?03 Kasım 2017 Cuma 17:21
 • CHP TBMM grup yönetimi belli oldu31 Ekim 2017 Salı 14:55
 • MHP’de istifa!28 Ekim 2017 Cumartesi 12:37
 • İyi Parti'de görev dağılımı belli oldu27 Ekim 2017 Cuma 11:26
 • Ak Parti'de istifalar sürüyor!26 Ekim 2017 Perşembe 23:09
 • Trabzonlu vekil Meclis'teki koltuğunu kaybetti!26 Ekim 2017 Perşembe 22:38
 • İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz..26 Ekim 2017 Perşembe 21:01
 • AK Parti'de 22 il başkanı değişecek!25 Ekim 2017 Çarşamba 13:25
 • Meral Akşener'in partisinin adı belli oldu25 Ekim 2017 Çarşamba 09:12
 • İşte Akşener'in partisinin kurucu üye listesi ve logosu24 Ekim 2017 Salı 22:32
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.