• BIST 107.303
 • Altın 153,156
 • Dolar 3,7141
 • Euro 4,3624
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 7 °C
 • Sen de mi Castillo?
 • O futbolcuya zehir zemberek sözler…
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!
 • Sen de mi Castillo?
 • O futbolcuya zehir zemberek sözler…
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!

HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı

HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı
Soruşturma gizliliğini bitiren yönetmelik değişikliğine “Anayasa’ya aykırı” diye tepki gösteren HSYK açıklamasının perde arkası aralandı. Kurul, açıklamayı 25 Aralık’ta oy çokluğuyla kabul etti. Adalet Bakanlığı müsteşarınınki de dahil olmak üzere muhalef

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin Ana­ya­sa ve Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’na (CMK) ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten açık­la­ma­sıy­la il­gi­li per­de ar­ka­sın­da ya­şa­nan ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı. HSYK, 25 Ara­lı­k’­ta­ki Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­sın­da, açık­la­ma yap­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma için Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­de­m’­in mu­ha­le­fet şer­hi bek­len­di. Er­de­m’­in şer­hi­ni 26 Ara­lı­k’­ta tes­lim et­me­si­nin ar­dın­dan açık­la­ma ya­rım sa­at içe­ri­sin­de HSYK’­nın in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

YET­Kİ GAS­PI­NA KAR­ŞI

HSYK’­nın söz ko­nu­su açık­la­ma­yı yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ne gi­den Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın yet­ki gas­pın­da bu­lun­ma­sı üze­ri­ne yap­tı­ğı be­lir­til­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­la­rın ad­li yet­ki­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı ifa­de edil­di. Bu yet­ki­nin HSYK’­da ol­du­ğu kay­de­dil­di. Di­ğer yan­dan, yö­net­me­lik­ de­ği­şik­liği ne­de­niy­le ha­kim ve sav­cı­lar­dan HSYK’­ya bas­kı gel­di­ği, dü­zen­le­me­nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu yö­nün­de açık­la­ma ya­pıl­ma­sının is­ten­di­ği öğ­re­nil­di.

Bu­nun üze­ri­ne ka­nu­na uy­gun ola­rak Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­ya çağ­rıl­dı. 25 Ara­lık öğ­le sa­at­le­rin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı da­hil ol­mak üze­re 18 üye­nin ka­tı­lı­mıy­la top­lan­tı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da 17 üye Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 13 üye açık­la­ma is­te­di. 4 üye ise Da­nış­ta­y’­da de­vam eden yar­gı sü­re­ci ne­de­niy­le açık­la­ma ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de gö­rüş be­yan et­ti. Yö­net­me­li­ği ha­zır­la­yan Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­dem, yö­net­me­li­ğin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du ve açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı. HSYK 13 üye ile 25 Ara­lı­k’­ta oyçok­lu­ğuy­la açık­la­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma, mu­ha­le­fet şerh­le­ri­nin bek­len­me­si ne­de­niy­le ge­cik­ti. Şerh­ler ge­lir gel­mez açık­la­ma 26 Ara­lık ak­şa­mı in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

HSYK’­da bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken ay­nı gün öğ­le­den ön­ce İs­tan­bu­l’­da ad­li kol­lu­ğa ver­di­ği ta­li­mat­lar uy­gu­lan­ma­yan sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sı gel­di. Ak­kaş so­ruş­tur­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği­ni, dos­ya­nın elinden alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı­’nın toplantısı sı­ra­sın­da HSYK’­nın açık­la­ma­sı son da­ki­ka ola­rak duyuruldu.

SAVCI TEK YETKİLİ

HSYK genelgelerinde soruşturma savcının tekelinde görülüyor. Genelgelerde idari göreve dikkat çekiliyor ve soruşturma içeriğini takip ve yönlendirme istenmiyor. 14 No’lu genelgede ise neredeyse başsavcının adı bile geçmiyor.

Sav­cı­lar­la il­gi­li yet­ki HSYK’­da

Da­nış­ta­y’­ın yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı HSYK’­yı hak­lı çı­kar­dı. Ka­rar­da, ad­li ma­kam­la­rın yar­gı sü­re­ci­ne iliş­kin gö­rev ve yet­ki ala­nı­na her­han­gi bir şe­kil­de mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak de­ği­şik­li­ğin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Da­nış­tay, CMK’­nın Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na yö­net­me­lik­le il­gi­li sa­de­ce ida­ri dü­zen­le­me yet­ki­si ve­ren 167. mad­de­si­ne dik­kat çek­ti. Dai­re, yar­gı ala­nı­nın, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si ge­re­ği an­cak ya­say­la dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.

HSYK, ku­ru­luş ka­nu­nu­nun 4. mad­de­si­ne dik­kat çe­ke­rek, sav­cı­la­rın ad­li gö­rev­le­riyle ilgili düzenleme yetkisinin Kurul’da olduğunu belirtiyor. Madde “Delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek” hükmünü içeriyor. Genelgede savcıların adli kollukla ilgili yet­ki­si CMK’­ya uy­gun ola­rak be­lir­tiliyor.

Da­nış­ta­y’­da HSYK’­nın yet­ki­si yok

Da­nış­ta­y’­ın bir yük­sek yar­gı ku­ru­mu ol­ma­sı ve HSYK’­nın bu­ra­da gö­rev ya­pan yük­sek yar­gıç­la­ra emir, ta­li­mat ve et­ki et­me­si­nin müm­kün ol­ma­ma­sı önemli hususlardan biri. Çün­kü HSYK, Da­nış­ta­y’­a sa­de­ce üye se­çi­yor. Üye­le­rin gö­rev ala­nı­nın be­lir­len­me­si, so­ruş­tu­rul­ma­sı, yar­gı­lan­ma­sı gi­bi hu­sus­lar­da HSYK’­nın bir yet­ki­si bu­lun­mu­yor.

HSYK, ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­de de­vam eden bir da­vay­la il­gi­li açık­la­ma yap­mış ol­say­dı o za­man bu eleş­ti­ri hak ka­za­na­cak­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Edip Uğur istifa edecek mi?23 Ekim 2017 Pazartesi 18:20
 • Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı23 Ekim 2017 Pazartesi 17:23
 • Beştepe'de sürpriz görüşme!23 Ekim 2017 Pazartesi 17:17
 • İbadi Türkiye'ye geliyor23 Ekim 2017 Pazartesi 16:53
 • AK Parti'de beklenen istifa geldi!23 Ekim 2017 Pazartesi 16:47
 • CHP'li Çıray istifa etti23 Ekim 2017 Pazartesi 16:35
 • CHP'li vekil Akşener'in partisine mi geçiyor?23 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
 • Yaz saati uygulamasında flaş karar!23 Ekim 2017 Pazartesi 15:28
 • Hakkari'de hain tuzak!23 Ekim 2017 Pazartesi 15:00
 • “Ayağa Kalkan” Ayakçılar23 Ekim 2017 Pazartesi 13:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.