• BIST 106.843
 • Altın 142,689
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 25 °C

HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı

HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı
Soruşturma gizliliğini bitiren yönetmelik değişikliğine “Anayasa’ya aykırı” diye tepki gösteren HSYK açıklamasının perde arkası aralandı. Kurul, açıklamayı 25 Aralık’ta oy çokluğuyla kabul etti. Adalet Bakanlığı müsteşarınınki de dahil olmak üzere muhalef

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin Ana­ya­sa ve Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’na (CMK) ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten açık­la­ma­sıy­la il­gi­li per­de ar­ka­sın­da ya­şa­nan ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı. HSYK, 25 Ara­lı­k’­ta­ki Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­sın­da, açık­la­ma yap­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma için Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­de­m’­in mu­ha­le­fet şer­hi bek­len­di. Er­de­m’­in şer­hi­ni 26 Ara­lı­k’­ta tes­lim et­me­si­nin ar­dın­dan açık­la­ma ya­rım sa­at içe­ri­sin­de HSYK’­nın in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

YET­Kİ GAS­PI­NA KAR­ŞI

HSYK’­nın söz ko­nu­su açık­la­ma­yı yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ne gi­den Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın yet­ki gas­pın­da bu­lun­ma­sı üze­ri­ne yap­tı­ğı be­lir­til­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­la­rın ad­li yet­ki­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı ifa­de edil­di. Bu yet­ki­nin HSYK’­da ol­du­ğu kay­de­dil­di. Di­ğer yan­dan, yö­net­me­lik­ de­ği­şik­liği ne­de­niy­le ha­kim ve sav­cı­lar­dan HSYK’­ya bas­kı gel­di­ği, dü­zen­le­me­nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu yö­nün­de açık­la­ma ya­pıl­ma­sının is­ten­di­ği öğ­re­nil­di.

Bu­nun üze­ri­ne ka­nu­na uy­gun ola­rak Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­ya çağ­rıl­dı. 25 Ara­lık öğ­le sa­at­le­rin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı da­hil ol­mak üze­re 18 üye­nin ka­tı­lı­mıy­la top­lan­tı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da 17 üye Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 13 üye açık­la­ma is­te­di. 4 üye ise Da­nış­ta­y’­da de­vam eden yar­gı sü­re­ci ne­de­niy­le açık­la­ma ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de gö­rüş be­yan et­ti. Yö­net­me­li­ği ha­zır­la­yan Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­dem, yö­net­me­li­ğin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du ve açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı. HSYK 13 üye ile 25 Ara­lı­k’­ta oyçok­lu­ğuy­la açık­la­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma, mu­ha­le­fet şerh­le­ri­nin bek­len­me­si ne­de­niy­le ge­cik­ti. Şerh­ler ge­lir gel­mez açık­la­ma 26 Ara­lık ak­şa­mı in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

HSYK’­da bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken ay­nı gün öğ­le­den ön­ce İs­tan­bu­l’­da ad­li kol­lu­ğa ver­di­ği ta­li­mat­lar uy­gu­lan­ma­yan sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sı gel­di. Ak­kaş so­ruş­tur­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği­ni, dos­ya­nın elinden alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı­’nın toplantısı sı­ra­sın­da HSYK’­nın açık­la­ma­sı son da­ki­ka ola­rak duyuruldu.

SAVCI TEK YETKİLİ

HSYK genelgelerinde soruşturma savcının tekelinde görülüyor. Genelgelerde idari göreve dikkat çekiliyor ve soruşturma içeriğini takip ve yönlendirme istenmiyor. 14 No’lu genelgede ise neredeyse başsavcının adı bile geçmiyor.

Sav­cı­lar­la il­gi­li yet­ki HSYK’­da

Da­nış­ta­y’­ın yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı HSYK’­yı hak­lı çı­kar­dı. Ka­rar­da, ad­li ma­kam­la­rın yar­gı sü­re­ci­ne iliş­kin gö­rev ve yet­ki ala­nı­na her­han­gi bir şe­kil­de mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak de­ği­şik­li­ğin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Da­nış­tay, CMK’­nın Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na yö­net­me­lik­le il­gi­li sa­de­ce ida­ri dü­zen­le­me yet­ki­si ve­ren 167. mad­de­si­ne dik­kat çek­ti. Dai­re, yar­gı ala­nı­nın, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si ge­re­ği an­cak ya­say­la dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.

HSYK, ku­ru­luş ka­nu­nu­nun 4. mad­de­si­ne dik­kat çe­ke­rek, sav­cı­la­rın ad­li gö­rev­le­riyle ilgili düzenleme yetkisinin Kurul’da olduğunu belirtiyor. Madde “Delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek” hükmünü içeriyor. Genelgede savcıların adli kollukla ilgili yet­ki­si CMK’­ya uy­gun ola­rak be­lir­tiliyor.

Da­nış­ta­y’­da HSYK’­nın yet­ki­si yok

Da­nış­ta­y’­ın bir yük­sek yar­gı ku­ru­mu ol­ma­sı ve HSYK’­nın bu­ra­da gö­rev ya­pan yük­sek yar­gıç­la­ra emir, ta­li­mat ve et­ki et­me­si­nin müm­kün ol­ma­ma­sı önemli hususlardan biri. Çün­kü HSYK, Da­nış­ta­y’­a sa­de­ce üye se­çi­yor. Üye­le­rin gö­rev ala­nı­nın be­lir­len­me­si, so­ruş­tu­rul­ma­sı, yar­gı­lan­ma­sı gi­bi hu­sus­lar­da HSYK’­nın bir yet­ki­si bu­lun­mu­yor.

HSYK, ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­de de­vam eden bir da­vay­la il­gi­li açık­la­ma yap­mış ol­say­dı o za­man bu eleş­ti­ri hak ka­za­na­cak­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Maliki'den küstah Türkiye sözleri22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:33
 • 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30
 • Yıldırımhan’dan altın tespitler…22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:24
 • DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı!22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:45
 • İstanbul'daki kazada şehit sayısı arttı22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:06
 • Kritik ziyaret başlıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
 • HDP'li Yiğitalp hakkında fezleke22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:29
 • Yıldırım deprem bilançosunu açıkladı22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:25
 • Kol kola ava gittiler...22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
 • AB'den Türkiye'ye tehdit!22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.