• BIST 107.212
 • Altın 151,535
 • Dolar 3,6828
 • Euro 4,3280
 • Trabzon 18 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 18 °C
 • Fatih Terim neden olmadı?
 • Robert Prosinecki geliyordu ama…
 • Trabzonspor'u mu alacaklar?
 • Fatih Terim neden olmadı?
 • Robert Prosinecki geliyordu ama…
 • Trabzonspor'u mu alacaklar?

HSYK düzenlemesine tepki yağıyor

HSYK düzenlemesine tepki yağıyor
Hükümet tarafından Meclis’e sunulan HSYK’nın yapısında değişiklik öngören teklife siyasiler ve hukukçulardan tepki yağıyor.

MHP’li Vural, “Türk milletinin egemenliğine fiili bir darbe girişimi” derken, hukukçular teklifin yasalaşması durumunda Anayasa Mankemesi’nden döneceğini vurguluyor. İşte o görüşler:

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: Başbakan yargıya da hükmetmek istemektedir. Parlamenter sistemlerde yürütmenin yargıya müdahalesi asla kabul edilemez. Bu getirdikleri teklifte, Kurul’un istisnasız tüm yetkileri, Adalet Bakanı’nın elinde toplanıyor. Dolayısıyla Başbakan’ın elinde toplanıyor. Bunun Meclis’ten geçmesi mümkün değil. Parmak çoğunluğu var diye kuvvetler ayrılığı prensibini bozamazsın. CHP olarak buna seyirce kalmayız. İçtüzüğün bize verdiği tüm hakları kullancağız. Bu vahim, gayriahlaki durumun Türkiye’de yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz.

FİİLEN DARBE GİRİŞİMİ

MHP Grup Baş­kan­ Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral: HSYK’­nın ya­pı­sı­nı ye­ni­den dü­zen­le­yen tek­lif, Türk mil­le­ti­nin ege­men­li­ği­ne kar­şı bir dar­be, fii­li dar­be gi­ri­şi­mi­dir. Be­kir Boz­dağ, Ada­let Ba­ka­nı ol­mak­tan çı­kıp yar­gı­nın üze­rin­de­ki De­mokles’in kı­lı­cı gi­bi sal­la­nan bi­ri­si ol­mak is­te­mek­te­dir. ‘Baş­sav­cı, baş­sav­cı ve­ki­li ve em­ni­yet mü­dü­rü­ne izin ver­me­ye­ce­ği­m’ di­ye­rek bu so­ruş­tur­ma­da ta­raf tut­tu­ğu­nu açık­ça or­ta­ya koy­muş­tur. Nü­fu­zu­nu kö­tü­ye kul­lan­mak­ta­dır. Ya­pı­lan ata­ma­la­ra AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin de bü­yük is­ya­nı var. Dün yok­la­ma­ya gir­me­di­ler. AK Par­ti­’de ik­na oda­la­rı ku­rul­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı gör­dük.

ANAYASA YOK SAYILDI

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şef­kat Çe­tin: Baş­ba­kan Er­do­ğan ve hü­kü­me­ti, yar­gı üze­rin­de ta­hak­küm kur­ma gi­ri­şim­le­riy­le ana­ya­sal bir suç iş­le­miş­tir. HSYK’­nın ya­pı­sı­nı ye­ni­den dü­zen­le­me gi­ri­şim­le­ri, ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­re­ken yar­gı or­ga­nı­nı AK­P’­nin bir uzan­tı­sı yap­ma gi­ri­şi­mi­dir. İk­ti­dar par­ti­si pa­ra­lel dev­let id­di­ala­rı­nın ar­ka­sı­na giz­le­ne­rek res­men dev­let içe­ri­sin­de bir dar­be­ye im­za at­tı. Asıl pa­ra­lel dev­let AK Par­ti hü­kü­me­ti­dir. 17 Ara­lık ta­ri­hin­den bu ya­na hü­kü­met Tür­ki­ye­’de Ana­ya­sa ve ya­sa­la­rı de­fa­lar­ca çiğ­ne­miş ve yok say­mış­tır.

KO­KAN TU­ZU ÖR­TÜ­YOR­LAR

CHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Hur­şit Gü­neş: HSYK fii­len or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor, ta­ma­mıy­la Ada­let Ba­ka­nı­’na bağ­la­nı­yor. Baş­ba­kan güç­ler ay­rı­lı­ğın­dan ra­hat­sız­dı ya, on­la­rı hal­le­di­yor. Tür­ki­ye­’de ada­let sis­te­mi ve yar­gı­nın ta­ma­mı Ada­let Ba­ka­nı­’na, do­la­yı­sıy­la Baş­ba­ka­n’­a bağ­la­na­cak. Ra­hat ede­cek haz­ret. Tuz kok­tu. Tuz kok­tu­ğu için ko­kan tu­zun üs­tü­ne bir ör­tü ört­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.

Prof. Dr. Sul­tan Özel­türk: Ba­şın­dan iti­ba­ren Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ay­rı ay­rı dü­zen­len­me­liy­di. Ada­let Ba­ka­nı HSYK’­nın ba­şın­da ol­ma­ma­lı. Ak­tif si­ya­se­tin ba­şın­da yer alan bir ki­şinin bu ku­ru­mun ba­şın­da yer al­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu du­rum kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne de ay­kı­rı. Ya­şa­nan bu du­rum ta­ma­men hu­ku­ka ay­kı­rı­dır.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Avu­kat Er­gin Cin­men: Ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­re­ken HSYK şu­ an­dan iti­ba­ren ik­ti­da­rın bir şu­be­si du­ru­mu­na gel­di. Bu du­rum Ana­ya­sa­’ya ta­ma­men ay­kı­rı. HSYK si­ya­si ik­ti­da­ra bağ­la­na­ca­ğı­na ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­re­kir­di. HSYK, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın bir yan ku­ru­lu­şu ha­li­ne gel­di.

Es­ki Sav­cı Sa­cit Ka­ya­su: Ya­pı­lan bu de­ği­şik­lik­le ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­re­ken yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı yi­tir­di. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na bir dar­be­dir. Doğ­ru bir uy­gu­la­ma de­ğil. Yar­gı si­ya­se­te ba­ğım­lı ha­le gel­di.

Avu­kat Ünal Ya­vuz: Ya­şa­nan olay yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı. Olan­la­rı ağ­zım açık iz­li­yo­rum. Dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de böy­le bir uy­gu­la­ma yok. Ada­let Ba­ka­nı­’nın HSYK’­ya baş­kan ol­ma­sı bi­le yan­lış.

YARGIYA VURULAN BİR DARBE

BBP li­de­ri Mus­ta­fa Des­ti­ci, 10 Ocak Dün­ya Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la An­ka­ra­’da ga­ze­te­ci­ler ile kah­val­tı­da bir ara­ya gel­di. Des­ti­ci­’nin gün­de­min­de de­ğiş­ti­ril­mek is­te­nen HSYK ka­nu­nu ve ka­mu ku­rum­la­rın­da baş­la­tı­lan tas­fi­ye­ler var­dı. HSYK ya­pı­sı­nın 3 yıl ön­ce halk re­fe­ran­du­mu ile de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Des­ti­ci, bu­gün ne­den o dö­nem­den zıt bir tek­li­fin TBMM’­de de­ğiş­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni sor­du. Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan ya­pı­lan bu dü­zen­le­me­ler­le ope­ras­yon­la­rın üs­tü­nün ka­pa­tıl­mak is­ten­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Des­ti­ci, “Tek­lif Ana­ya­sa’­ya yüz­de 100 ay­kı­rı­dır. Bu­nun Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den dö­ne­ce­ği ka­na­atin­de­yi­m” de­di. Des­ti­ci, HSYK yet­ki­le­ri­nin Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­ma­sı­nı, “Yar­gı­ya vu­ru­lan bir dar­be­” ola­rak ifa­de et­ti. Ömer OZANKAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Öldürdüğü sevgilisiyle 5 saat tur attı18 Ekim 2017 Çarşamba 10:07
 • Kadın yazar intihar etti18 Ekim 2017 Çarşamba 10:06
 • Beş bakanlıkta kritik atamalar!18 Ekim 2017 Çarşamba 10:04
 • Kripto hakim ve savcılar deşifre oldu!18 Ekim 2017 Çarşamba 10:02
 • Barzani'ye bir şok daha!18 Ekim 2017 Çarşamba 09:59
 • 3 ilde FETÖ operasyonu17 Ekim 2017 Salı 23:15
 • ABD'den kritik Türkiye açıklaması!17 Ekim 2017 Salı 22:52
 • Kadın yazar intihar etti17 Ekim 2017 Salı 22:39
 • Maden faciasında ölü sayısı arttı!17 Ekim 2017 Salı 21:14
 • Soma davasında tahliye kararı!17 Ekim 2017 Salı 21:09
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.