• BIST 104.001
 • Altın 145,505
 • Dolar 3,5061
 • Euro 4,1839
 • Trabzon 26 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 32 °C

HSYK görüşmelerinde kan aktı

HSYK görüşmelerinde kan aktı
Başbakan Erdoğan’ın salı günü Meclis’ten çıkarılması talimatını verdiği HSYK düzenlemesi 20 saat süren mesaiyle kanunlaştı. 210 oyla kabul edilen yasayla, 2010 Anayasa Referandumu’nda yapılan değişikler sil baştan yeniden değişti.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ya­pan ka­nun tek­li­fi, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da 210 ka­bul oyu­na kar­şı­lık 28 red oyu ile ka­bul edi­le­rek ya­sa­laş­tı. 12 Ey­lül re­fe­ran­du­mun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le el­de edi­len HSYK ka­za­nım­la­rı ta­ri­he ka­rış­tı. Tar­tış­ma­lı ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si ha­lin­de Ge­nel Sek­re­ter, Ge­nel Sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı, Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı, Tef­tiş Ku­ru­lu baş­kan yar­dım­cı­la­rı, Ku­rul mü­fet­tiş­le­ri, tet­kik ha­kim­le­ri ve ida­ri per­so­ne­lin HSYK’­da­ki gö­rev­le­ri so­na ere­cek.

ATA­MA­LA­RI BA­KAN YA­PA­CAK

10 gün için­de HSYK Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı, baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı ata­na­cak. Ge­nel Ku­rul, ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den iti­ba­ren 10 gün için­de ge­nel sek­re­ter aday­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek ve HSYK Baş­ka­nı, son­ra­ki 3 gün için­de bu aday­lar ara­sın­dan Ge­nel Sek­re­te­ri ata­ya­cak. Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de ise Baş­kan, Baş­kan yar­dım­cı­la­rı, Ge­nel Ku­rul, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve De­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­le­cek. Gö­re­vi­ne son ve­ri­len­le­rin ye­ri­ne Ada­let Ba­ka­nı ata­ma ya­pa­cak. 12 Ey­lül re­fe­ran­du­mun­da HSYK’­ya bağ­la­nan Tef­tiş Ku­ru­lu ye­ni­den Ada­let Ba­ka­nı­’na bağ­lan­dı. Tef­tiş Ku­ru­lu baş­ka­nı­nı, yar­dım­cı­la­rı­nı doğ­ru­dan Ada­let Ba­ka­nı ata­ya­cak. Tef­tiş Ku­ru­lu, Ba­ka­na kar­şı so­rum­lu ola­cak. Tef­tiş Ku­ru­lu, Ba­ka­nın ver­di­ği gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­cek.

YE­TER SA­YI DE­ĞİŞ­Tİ

Ya­sa, HSYK Ge­nel Ku­ru­lu­’nun top­lan­tı ye­ter sa­yı­sın­da da de­ği­şik­lik ya­pı­yor. Mev­cut ka­nu­na gö­re en az 15 üyey­le top­la­nan ve üye tam­sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğuy­la ka­rar alan Ku­ru­l, yeni yasayla 12 ki­şi ile top­la­nıp, ku­ru­lun 3’te 1 sa­yı­sı olan 7 ki­şi ile bi­le ka­rar ala­bi­le­cek. Top­lan­tı gün­le­ri­ni Ba­ka­n tes­pit ede­cek. Üye tam­sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğu­nun, gö­rü­şü­le­cek ko­nu­yu da be­lir­ten ya­zı­lı ta­le­bi üze­ri­ne ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı çağ­rı­sı ya­pa­bi­le­cek. Da­ire­ler ise 5 ki­şi ile top­la­nıp 4 ki­şi ile ka­rar ala­bi­lir­ken ye­ni dü­zen­le­me­de 4 ki­şi ile top­la­nıp 3 ki­şi ile ka­rar alınacak.

HSYK meydan muharebesi

HSYK’­nın yet­ki­le­ri­ni Ada­let Ba­ka­nı­’na dev­re­den ka­nun tek­li­fi­nin gö­rüş­me­le­ri şid­det­li kav­ga­la­ra sah­ne ol­du. Tek­me to­kat­la­rın ko­nuş­tu­ğu kav­ga­da, CHP’li Bü­lent Tez­can yum­ruk­la­nır­ken, CHP Mil­let­ve­ki­li Ali İh­san Kök­tür­k’­ün bur­nu kı­rıl­dı. Tez­can, yol­suz­luk­lar üze­rin­den hü­kü­me­ti eleş­tir­di. Sü­re­si dol­ma­sı­na rağ­men kür­sü­den in­me­yen Tez­ca­n’­ın bu­lun­du­ğu ye­re gi­den AK Par­ti­liler, Tez­can ile tar­tış­tı. Tar­tış­ma­la­rın bü­yü­me­si üze­ri­ne bir­le­şi­me ara ver­ildi. An­cak ve­ri­len ara da kav­ga­yı en­gel­le­me­ye yet­me­di. Baş­kan­lık Di­va­nı­’n­dan ine­rek kür­sü­ye gi­den AK Par­ti­li Bay­ram Öz­çe­lik, Tez­ca­n’­ı kür­sü­den uzak­laş­tır­mak için it­ti. Ar­dın­dan iki ve­kil ara­sın­da yum­ruk­laş­ma ya­şan­dı. Kav­ga, Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­la­rın­da sür­dü. Her iki par­ti­den ve­kil­ler de ola­ya da­hil olun­ca kav­ga bir an­da bü­yü­dü. CHP’­li Kök­tür­k’­ün bur­nu al­dı­ğı dar­be ne­de­niy­le kı­rıl­dı. Hastaneye kaldırılan Köktürk 12 saat müşahede tutuldu.

Soruşturma izni bakanda

Ha­kim ve sav­cı­lar hak­kın­da­ki şi­ka­yet­ler üze­ri­ne HSYK 3. Da­ire­si­’nin ver­di­ği sa­de­ce in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma izin­le­ri de­ğil, ver­me­me ka­rar­la­rı da Ada­let Ba­ka­nı­’na ge­çi­yor. HSYK 3. Da­ire­si­’nin yet­ki­si an­lam­sız­la­şı­yor. Her tür­lü şi­ka­ye­te iliş­kin ni­ha­i ka­ra­rı Ba­kan ve­re­cek. Tef­tiş Ku­ru­lu da Ba­ka­n’­a bağ­lan­dı­ğın­dan yü­rüt­me er­ki­nin üye­si olan Ada­let Ba­ka­nı­’nın ha­kim ve sav­cı­lar üze­rin­de et­ki­si ar­ta­cak. HSYK üye­le­ri­nin di­sip­lin su­çu ey­lem­le­ri se­be­biy­le hak­la­rın­da yü­rü­tü­le­cek di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nı ba­ka­n, di­sip­lin ko­vuş­tur­ma­sı­nı ise Ge­nel Ku­rul ya­pa­cak.

İptal edilen husus yeniden geliyor

Ya­sa ile HSYK üye­li­ği se­çi­min­de an­cak 1 aday için oy kul­la­nı­la­bi­le­cek. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ay­kı­rı bu­la­rak ip­tal et­ti­ği hu­sus ya­sa ile ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor. Yar­gı­tay, Da­nış­tay, Ada­let Aka­de­mi­si ve ilk de­re­ce ha­kim ve sav­cı­la­rı HSYK üye­li­ği se­çim­le­rin­de an­cak bir aday için oy ve­re­bi­le­cek. İlk de­re­ce ha­kim ve sav­cı­la­rı için mev­cut dü­zen­le­me, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’­nin ver­di­ği ip­tal ka­ra­rı uya­rın­ca her bir ha­kim sav­cı, asıl ve ye­dek üye sa­yı­sın­ca oy kul­la­na­bil­me im­ka­nı su­nu­yor­du.

HSYK Ge­nel Sek­re­ter­li­ği Ge­nel Sek­re­ter, bi­ri ida­ri yar­gı ha­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­le­cek 5 ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­sı ile ye­te­ri ka­dar tet­kik ha­ki­mi ve bü­ro­lar­dan olu­şa­cak. Ge­nel Sek­re­ter aday­la­rı­nın be­lir­le­ne­ce­ği top­lan­tı­ya HSYK Baş­ka­nı ka­tı­la­ma­ya­cak. Se­çim­de her ku­rul üye­si bir ada­ya oy ve­re­bi­le­cek. Ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı, bi­rin­ci sı­nı­fa ay­rıl­mış ha­kim ve sav­cı­lar ara­sın­dan, mu­va­fa­kat­le­ri alı­na­rak, HSYK Baş­ka­nı olan Ada­let Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ata­na­cak.

Üçün­cü Dai­re Baş­ka­nı­’nın gö­ze­ti­min­de gö­rev ya­pan Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı, HSYK Baş­ka­nı­’nın gö­ze­ti­min­de gö­rev ya­pa­cak. Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı, HSYK Baş­ka­nı­’na kar­şı so­rum­lu ola­cak. Tef­tiş Ku­ru­lu, HSYK Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­cek. Ku­rul mü­fet­tiş­le­ri ise, Bi­rin­ci Da­ire’­nin tek­lif ede­ce­ği aday­lar için­den Ge­nel Ku­rul ta­ra­fın­dan ata­na­cak.

AYM'nin iptal ettiği madde çıkarıldı

Tek­li­fin 38 ve 41. mad­de­le­ri tek­lif­ten çı­ka­rıl­dı. 41. Mad­de ge­nel ku­rul top­lan­tı­la­rı­na Baş­kan ve hak­kın­da iş­lem ya­pı­lan üye­nin ka­tı­la­ma­ma­sı ile so­ruş­tur­ma ku­ru­lu üye­le­ri­nin top­lan­tı­da oy kul­la­na­ma­ma­la­rı­nı ön­gö­rü­yor­du. Bu dü­zen­le­me, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ip­tal et­ti­ği dü­zen­le­me­nin ay­nı­sı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le çı­ka­rıl­dı.

Üyelik için 20 yıl şartı getiriliyor

HSYK per­so­ne­li de HSYK ye­ri­ne, Ada­let Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ‘söz­lü ve ge­rek­ti­ğin­de uy­gu­la­ma­lı sı­nav­la­’ ata­na­cak. HSYK Ge­nel Ku­ru­lu­’nun top­lan­tı gün­le­ri­ni ve gün­de­mi­ni Ge­nel Ku­rul ye­ri­ne Ada­let Ba­ka­nı be­lir­le­ye­cek. Ad­li ve ida­ri yar­gı ha­kim ve sav­cı­la­rı­na HSYK üye­li­ği­ne aday ola­bil­mek için ‘ha­kim­lik ve sav­cı­lık mes­le­ğin­de 20 yıl ça­lış­mış ol­ma­’ şar­tı ge­ti­ri­le­cek. Bu şart, bu ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 5 yıl için­de ya­pı­la­cak se­çim­ler­de ara­na­cak. Böy­le­ce genç ha­kim ve sav­cı­la­rın HSYK üye aday­lı­ğı en­gel­le­ne­cek.

HSYK tet­kik ha­kim­li­ği­ne, ha­kim­lik ve sav­cı­lık­ta fii­len en az 5 yıl gö­rev yap­mış ve üs­tün ba­şa­rıy­la Ku­rul hiz­met­le­rin­de ya­rar­lı ola­ca­ğı an­la­şı­lan­lar se­çi­le­cek. Bi­rin­ci Dai­re ta­ra­fın­dan tek­lif edi­len aday­lar ara­sın­dan Ge­nel Ku­rul­’ca ge­çi­ci ve­ya sü­rek­li ça­lış­tı­rıl­mak üze­re ata­ma ya­pı­la­cak.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Havada 4 saat kalarak rekor kırdı21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
 • Çatışmanın ardından böyle kaçtılar21 Eylül 2017 Perşembe 16:19
 • Kamuya personel alınacak21 Eylül 2017 Perşembe 16:14
 • DHKP/C’nin hukuk yapılanmasına operasyon!21 Eylül 2017 Perşembe 15:46
 • Diyanet'ten 'Kutlu Doğum Haftası' ile ilgili flaş karar21 Eylül 2017 Perşembe 15:02
 • Putin'den flaş Türkiye kararı!21 Eylül 2017 Perşembe 14:12
 • Yerel seçimler ne zaman olacak?21 Eylül 2017 Perşembe 12:41
 • Öğretmenlere müjdeli haber!21 Eylül 2017 Perşembe 11:32
 • FETÖ'nün mahrem imamlarına baskın!21 Eylül 2017 Perşembe 11:30
 • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!21 Eylül 2017 Perşembe 11:29
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.