• BIST 105.026
 • Altın 162,784
 • Dolar 3,9187
 • Euro 4,6430
 • Trabzon 5 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 4 °C
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…

HSYK tasarısında kritik ayarlama

HSYK tasarısında kritik ayarlama
Hükümet’in HSYK’yı sil baştan değiştiren kanun tasarısında şok detaylar yer aldı. Dairelerdeki üye sayısı değiştirildi. Tek yetkili Bakan yapıldı. Tasarıyla Başbakan’ın “Elimde yetki olsa HSYK’yı yargılardım” sözü de hayata geçiyor. Adalet Komisyonları’nı

Hü­kü­me­t’­in yar­gı ku­rum­la­rı­nın ya­pı­sın­da ve iş­le­yi­şin­de ra­di­kal de­ği­şik­lik­ler içe­ren ka­nun ta­sa­rı­sı bü­yük tar­tış­ma­la­ra ne­den ol­du. Hu­kuk­çu­lar, Ada­let Ba­ka­nı­’na çok ge­niş yet­ki­ler ge­ti­ren 52 mad­de­lik ta­sa­rı­nın birçok mad­de­si­nin Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı ve ha­kim­lik te­mi­na­tı­nın teh­li­ke­ye atıl­dı­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du.

YARGI AĞINA UYGUN DEĞİL

Mev­cut ta­sa­rı­da­ki dü­zen­le­me­le­rin bir ço­ğu­nun, Yük­sek Yar­gı Ku­rum­la­rı­’nın olu­şu­mu­na iliş­kin pren­sip ve il­ke­le­rin yer al­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bel­ge ve ra­por­la­ra ay­kı­rı­lık teş­kil et­ti­ği be­lir­til­di. Özel­lik­le Ve­ne­dik Kri­ter­le­ri, Av­ru­pa Ha­kim­le­ri Da­ya­nış­ma Kon­se­yi , Av­ru­pa Kon­se­yi Ba­kan­lar Ko­mi­te­si ve Av­ru­pa Yar­gı Ku­rul­la­rı Ağı’­nın ra­por ve ka­rar­la­rıy­la ör­tüş­me­di­ği vur­gu­lan­dı. Yi­ne ta­sa­rı­da­ki dü­zen­le­me­le­rin hü­kü­me­tin be­nim­se­di­ği ve uy­gu­la­dı­ğı Yar­gı Re­for­mu Stra­te­ji Bel­ge­si, Ey­lem Plan­la­rı, Ka­tı­lım Or­tak­lı­ğı Bel­ge­si ve Ulu­sal Prog­ram ile de bağ­daş­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Oy­sa hü­kü­me­t­ bu bel­ge­le­rin­de, HSYK’­nın ob­jek­tif­lik, ta­raf­sız­lık, şef­faf­lık ve he­sap ve­ri­le­bi­lir­lik te­me­lin­de ge­niş ta­ban­lı tem­sil esa­sı­na gö­re ya­pı­lan­dı­rı­la­ca­ğı il­ke­si­ni be­nim­se­miş­ti.

Hu­kuk­çu­lar ta­sa­rı­da­ki bir­çok mad­de­nin açık bir şe­kil­de Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­lık teş­kil et­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor. Ana­ya­sa­’nın yar­gı men­sup­la­rı­na ve HSYK’­ya ta­nı­dı­ğı yet­ki­le­rin ka­nun eliy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­na işa­ret edil­di. İş­te hu­kuk­çu­la­rın ta­sa­rı­da Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğun­da bir­leş­ti­ği mad­de­ler:

ANAYASA’YA AYKIRI

*Ha­kim ve Sav­cı­lar Ka­nu­nu­’n­da ya­pıl­mak is­te­nen ve ha­kim sav­cı­la­rın ulus­larara­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da gö­rev­len­di­ril­me­si, yurtdı­şı­na yük­sek li­sans, dok­to­ra ve­ya bil­gi gör­gü ama­cıy­la gön­de­ril­me­si­ne iliş­kin tüm iş­lem­le­rin Ada­let Ba­ka­nı­’nın iz­ni­ne ta­bi kı­lın­ma­sı­na da­ir dü­zen­le­me­ler hâ­kim ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı.

*Ta­sa­rı­nın Ada­let Ko­mis­yon­la­rı­’nın ye­ni­den şe­kil­len­di­ril­me­si­ni içe­ren mad­de­le­ri, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na, so­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği pren­si­bi­ne, yü­rü­mek­te olan da­va ve so­ruş­tur­ma­la­rın yü­rüt­me­nin mü­da­ha­le­si­ne açık ha­le ge­ti­ril­me­si nede-niyle Ana­ya­sa­’nın 159. mad­de­si­ne ay­kı­rı.

*Ta­sa­rı­da, Tef­tiş Ku­ru­lu­’nun ya­pı­sı­nın ye­ni­den oluş­tu­rul­ma­sı­nı dü­zen­le­yen mad­de­ler Tef­tiş Ku­ru­lu­’nu ta­ma­men Ba­ka­na bağ­la­mak su­re­tiy­le hâ­kim ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı. HSYK’daki da­ire­le­ri­n gö­rev ve iş­bö­lü­mü­nü baş­ka­nın ira­de­si­ne bı­rak­mak su­re­tiy­le Ku­ru­l’un ba­ğım­sız şe­kil­de ça­lış­ma­sı­na mü­da­ha­le içe­ren mad­de­ler, hâkim ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı.

*Ku­rul­da gö­rev ya­pa­cak tet­kik hâ­kim­le­ri­nin ve mü­fet­tiş­le­rin Baş­ka­nın ya­ni Ada­let Ba­ka­nı­’nın öne­re­ce­ği iki kat aday ara­sın­dan se­çi­le­cek ol­ma­sı Ana­ya­sa­’nın 159. mad­de­si­ne açık­ça ay­kı­rı­lık teş­kil et­mek­te. Çün­kü Ana­ya­sa ile Ge­nel Ku­ru­l’a ve­ri­len yet­ki kı­sıt­lan­mak­ta, do­lay­lı ola­rak Baş­ka­n’­a dev­re­dil­mek­te ve Ku­ru­l’un yet­ki­si gasp edil­mek­te. Bu dü­zen­le­me ile Ana­ya­sa­da her­han­gi bir sı­nır­la­ma­ya ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ve­ri­len yet­ki, HSYK Ge­nel Ku­ru­l’­un elin­den ka­nun ile alınıyor.

BAĞIMSIZLIĞA MÜDAHALE

*Ta­sa­rı­nın HSYK Ge­nel Ku­ru­lu­’nun top­lan­ma ve ka­rar ye­ter sa­yı­sı ile il­gi­li mad­de­si, mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı ve hâ­kim te­mi­na­tı il­ke­le­ri doğ­rul­tu­sun­da gö­rev yap­ma­sı ge­re­ken HSYK’­nın ça­lış­ma usu­lü­ne açık bir mü­da­ha­le.

HSYK’­nın yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve hâ­kim te­mi­na­tı açı­sın­dan önem­li bir un­sur olan et­ki­li iti­raz sis­te­mi ta­sa­rı ile or­ta­dan kal­dı­rıl­mak­ta ve ta­ma­men ka­pa­lı dev­re ça­lı­şan ve Baş­ka­nın ya­ni Ada­let Ba­ka­nı­’nın ira­de­sin­de iş­le­ye­cek bir sis­tem ön­gö­rül­mek­te. HSYK üye­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma iş­lem­le­ri­nin Ba­kan ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ta­sa­rı mad­de­le­riy­le, Ku­ru­l’­un yü­rüt­me­den ba­ğım­sız ola­rak ça­lış­ma­sı en­gel­le­ni­yor.

Ku­rul­’da gö­rev ya­pa­cak hâ­kim­ler, mü­fet­tiş­ler, Dai­re Baş­kan­la­rı, Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı, Ge­nel Sek­re­ter, Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan ve Yar­dım­cı­la­rı­nın atan­ma­sın­da tek­lif edi­le­cek aday­la­rın be­lir­len­me­sin­de yet­ki ta­ma­men Ada­let Ba­ka­nı­’na bı­ra­kı­lı­yor. Bakana bağlı Tef­tiş Ku­ru­lu ve Ge­nel Sek­re­ter­lik teş­ki­la­tı oluş­tu­rul­ma­sı Ku­ru­l’un ba­ğım­sız­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­rı­yor.

İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

“HSYK’yı yargılardım” gerçek olacak

1) Ta­sa­rı­nın 1. mad­de­sin­de Yar­gı­tay Ka­nu­-nu­’n­da kri­tik bir de­ği­şik­li­ğe gi­di­li­yor. Yar­gı­tay Baş­ka­nı, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ol­mak için ge­re­ken 4 yıl Yar­gı­tay üye­li­ği şar­tı 8 yı­la, dai­re baş­ka­nı ola­bil­mek için ge­rek­li olan 3 yıl şar­tı da 6 yı­la çı­kar­tı­lı­yor. Oy­sa bu sü­re­ler iki yıl ön­ce be­lir­len­miş­ti. 2011 yı­lın­da çı­ka­rı­lan ka­nun­la 4 ve 3 yıl şart­la­rı ge­ti­ril­miş­ti. Ta­sa­rıy­la Re­fe­ran­dum son­ra­sın­da Yar­gı­ta­y’­a üye se­çi­len­le­rin en az 5-6 yıl bu gö­rev­le­re gel­me­si­nin önü­ne ge­çil­mek is­ten­di­ği gö­rü­lü­yor.

ADALET KOMİSYONU’NA AYAR

2) Ta­sa­rı­nın 2. mad­de­sin­de ba­kan­lı­ğın mer­kez ve taş­ra teş­ki­la­tı dı­şın­da ka­lan ha­kim ve sav­cı­la­rın yurtdı­şı­na gön­der­me yet­ki­si HSYK’­dan alı­nıp ba­kan­lı­ğa ve­ri­li­yor.

İlk de­re­ce mah­ke­me­le­rin­de gö­rev­li hâ­kim ve sav­cı­la­rın HSYK’­nın iz­ni ol­mak­sı­zın, baş­ka bir ku­rum ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ril­me­si­nin ata­ma ve yet­ki plan­la­ma­sı açı­sın­dan sa­kın­ca­lı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Ta­sa­rı ile ge­ti­ril­mek is­te­nen bu dü­zen­le­me açık­ça ana­ya­sal bir or­gan olan ku­ru­l­un gö­rev ala­nın­da­ki dü­zen­le­me­ler yü­rüt­me or­ga­nı­na bı­ra­kı­lı­yor. Yar­gı­sal iş­le­yi­şe yü­rüt­me­nin mü­da­ha­le­si bu ta­sa­rı ile açık ha­le ge­li­yor.

3) Ta­sa­rı­nın 4. mad­de­sin­de ad­li yar­gı ilk de­re­ce mah­ke­me­si Ada­let Ko­mis­yon­la­rı­’n­da baş­ka­nı ve bir ye­dek üye­yi be­lir­le­me yet­ki­si HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­li­yor. İda­ri yar­gı Ada­let Ko­mis­yon­la­rı­’n­da da Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ile iki asıl ve bir ye­dek üye­nin se­çi­mi de yi­ne HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­li­yor. Bu­ra­da­ki yet­ki­le­rin Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na bı­ra­kıl­ma­sı, be­ra­be­rin­de gö­rev­len­di­ri­le­cek olan hâ­kim ve sav­cı­la­rın tüm açık ve giz­li si­cil­le­ri ile di­sip­lin iş­lem­le­ri­nin yü­rüt­me­nin bir or­ga­nı­na tü­müy­le açık ha­le gel­me­si­ne se­be­bi­yet ve­re­cek. Bu du­rum açık­ça ana­ya­sal bir or­gan olan ku­ru­l­un gö­rev­le­ri­ne mü­da­ha­le ni­te­li­ği ta­şı­mak­ta ve kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne ay­kı­rı­lık oluş­tur­mak­ta.

4) Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­le­ri­’nin Ada­let Ko­mis­yon­la­rı­’nın olu­şu­mun­da da HSYK dev­re dı­şı bı­ra­kı­la­rak ta­sar­ruf Ada­let Ba­ka­nı­’na bı­ra­kı­lı­yor.

5) Ha­kim ve sav­cı­la­rın HSYK ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan mes­lek için eği­tim­le­ri Ada­let Aka­me­mi­si­’ne ve­ri­li­yor. Bu ko­nuy­la il­gi­li yö­net­me­lik ha­zır­la­ma yet­ki­si de Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si­’ne ve­ri­li­yor.

6) Ta­sa­rı­’nın 26 ve 27. mad­de­sin­de yö­net­me­lik çı­kar­mak ve ge­nel­ge dü­zen­le­me yet­ki­si de HSYK Genel Kurulu’ndan alı­nıp ku­rul baş­ka­nı ola­rak Ada­let ba­ka­nı­na ve­ri­li­yor. Ana­ya­sa ile sav­cı­la­rın ad­li gö­rev­le­ri ve hâ­kim­le­rin yar­gı­sal gö­rev­le­ri dı­şın­da­ki tef­tiş de­ne­ti­mi­ne pa­ra­lel bir şe­kil­de ge­nel­ge dü­zen­le­me yet­ki­si ku­ru­la ve­ril­miş­ti. Do­la­yı­sıy­la Ana­ya­sa’­da­ki hü­küm­ler­le ve AB ra­por­la­rın­da­ki eleş­ti­ri­le­ri­ne uy­gun ola­rak bu dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tı. Ta­sa­rı ile ku­ru­lun gö­rev ala­nı dı­şı­na çı­kar­tı­lan bu hük­mün Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın gö­rev ala­nı­na bı­ra­kıl­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Ge­nel­ge­le­rin ye­ni­den ba­kan­lık­ça dü­zen­le­ne­cek ol­ma­sı­nın ka­rı­şık­lı­ğa ne­den ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Bu dü­zen­le­me­nin AB sü­re­cin­de el­de edi­len ve ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk stan­dart­la­rı­na uy­gun olan ka­za­nım­lar­dan da ge­ri­ye dö­nüş ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu kay­de­di­li­yor. Yö­net­me­lik ve ge­nel­ge çı­kar­ma yet­ki­si­nin “yar­gı yo­lu­nun ka­pa­lı­” ol­du­ğu ge­rek­çe­si­ne da­yan­dı­rıl­ma­sı­nın da ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Bu­nun ye­ri­ne HSYK ge­nel­ge ve yö­net­me­lik­le­ri­nin yar­gı­ya açık ol­du­ğu­na da­ir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­nın da­ha isa­bet­li ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­yor.

ÜYELERİN KADERİ BAKANDA

7) Ta­sa­rı­’nın 27. mad­de­sin­de Ku­rul üye­le­ri hak­kın­da suç so­ruş­tur­ma­sı ve di­sip­lin so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­me ve bu ko­nu­da ge­rek­li ka­rar­la­rı ver­me yet­ki­si de HSYK Ge­nel Ku­ru­lu­’n­dan alı­nıp HSYK baş­ka­nı­na ya­ni Ada­let ba­ka­nı­na ve­ri­li­yor. Ta­sa­rıy­la ba­ğım­sız­lık­la­rı ana­ya­sal te­mi­nat al­tı­na alın­mış olan Ku­rul üye­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sı ve ko­vuş­tu­rul­ma­sı için Ada­let ba­ka­nına yet­ki ta­nı­yor. Bu ta­sa­rı­nın dü­zen­len­me­si­nin ar­ka­sın­da ya­tan se­be­bin HSYK’­nın bir bil­di­ri­si sonrasında Baş­ba­ka­n’ın ka­mu­oyu­ önünde açıkladığı “E­lim­de yet­ki ol­sa bu ku­rul üye­le­ri­ni ben yar­gı­la­rı­m” şek­lin­de­ki ira­de­sinin ol­du­ğu an­la­şıl­ıyor. Böy­le­si bir du­rumun Ku­ru­lun ba­ğım­sız­lı­ğı­na açık bir si­ya­si mü­da­ha­le­ olduğuna dikkat çekiliyor.

HSYK’daki dairelere kritik müdahale

8) Ta­sa­rı­’nın 29 ve 30. mad­de­le­rin­de HSYK’­da­ki da­ire­le­rin ya­pı­sı ve gö­rev­le­ri de­ğiş­ti­ri­li­yor. HSYK’­da ha­li ha­zır­da 3 dai­re var. Bun­lar 7’şer üye­den olu­şu­yor. Ve han­gi da­ire­ye han­gi üye­le­rin ge­le­ce­ği de be­lir­li. Ör­ne­ğin 1’in­ci Dai­re, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı, Yar­gı­ta­y’­dan se­çi­len bir, ad­lî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len üç, ida­rî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len bir ve Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len bir asıl üye­den olu­şu­yor. İkin­ci Dai­re, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan se­çi­len bi­rer, ad­lî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len iki, ida­rî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len bir ve Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len iki asıl üye­den olu­şu­yor.

Üçün­cü Dai­re, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan se­çi­len bi­rer, Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si Ge­nel Ku­ru­lu­’n­ca se­çi­len bir, ad­lî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len iki, ida­rî yar­gı hâ­kim ve sav­cı­la­rı ara­sın­dan se­çi­len bir ve Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len bir asıl üye­den olu­şu­yor. Ta­sa­rıy­la bu ta­ma­men de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bi­rin­ci ve ikin­ci da­ire­le­rin 5’er üye­den, 3’ün­cü da­ire­nin ise 11 üye­den oluş­ma­sı ön gö­rü­lü­yor. Yi­ne ta­sa­rıy­la üye­le­rin han­gi da­ire­de gö­rev ya­pa­ca­ğı­na Ba­ka­nı ka­rar ve­re­cek. En kri­tik iş­lem­le­re üye sa­yı­sı az olan iki dai­re ba­ka­cak. Ata­ma­la­ra 1’in­ci dai­re, ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li di­sip­lin in­ce­le­me­le­ri­ne 2’n­ci dai­re ba­ka­cak. 3’ün­cü da­ire­ye ise sa­de­ce mes­le­ğe ka­bul ve gö­rev de­ği­şik­lik­le­ri gi­bi ko­nu­la­ra bak­mak ka­la­cak.

Dü­zen­le­me ile HSYK’­da­ki ge­niş ta­ban­lı tem­sil il­ke­si yok edil­mek­te, mes­lek­taş­la­rın ira­de­si hi­çe sa­yıl­mak­ta, ha­kim ve sav­cı­lar si­ya­si oto­ri­te­ye ba­ğım­lı ha­le ge­ti­ril­mek is­ten­mek­te. Çün­kü ilk de­re­ce se­çim­le­rin­de ki­mi se­çer­se­niz se­çin müs­te­şar, cum­hur­baş­ka­nı kon­ten­ja­nın­dan se­çi­len 4 üye ve Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si­’n­den se­çi­len üye ile top­lam 6 üye­nin Bi­rin­ci ve İkin­ci Da­ire­ye eşit bir şe­kil­de da­ğı­tı­mı ha­lin­de di­ğer se­çim­le­rin bir öne­mi kal­mı­yor. 5 üye­li da­ire­ler­de 3 üye ile her tür­lü ka­ra­rı al­ma im­ka­nı ta­nın­mış ha­le ge­li­yor.

11 ÜYE DE­ĞİL 3 ÜYE BA­KA­CAK

9) Tasarının 41’nci maddesinde yeniden inceleme, itiraz ve yargı yolu yeniden düzenleniyor.Mevcut uygulamada daire kararlarına itiraz HSYK Genel Kurulu’na gidiyor. Ancak tasarıda dairelerin kararlarına itizar Genel Kurul yerine dairelere yapılacak. Birinci dairenin kararı, ikinci daireye, ikinci dairenin kararı üçüncü daireye, üçüncü dairenin kararında ise birinci daireye itiraz edilecek. Bu durumda ortaya çarpık bir tablo çıkıyor. 11 üyeli üçüncü dairenin kararını 5 üyeli birinci dairenin bakacak olması büyük bir eleştiri olarak öne çıkıyor. Çünkü 11 üyeli üçüncü dairenin kararını 3 üyenin yeter oyuyla birinci daire değiştirebilecek.

10) Ta­sa­rıy­la Cum­hur­baş­ka­nı­’nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne Yar­gı­ta­y’­dan, Da­nış­ta­y’­dan, As­ke­ri Yar­gı­tay ve As­ke­ri Yük­sek İda­re Mah­ke­me­si­’n­den se­çi­len üye­ler için en az 6 yıl­lık kı­dem şar­tı ge­ti­ri­li­yor. Böy­le­ce 2010 re­fe­ran­du­muy­la Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­a se­çi­len ye­ni üye­le­rin kı­sa va­de­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne se­çil­me­si­nin önü­ne ge­çil­miş olu­nu­yor.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar23 Kasım 2017 Perşembe 09:50
 • Bitlis’te deprem!23 Kasım 2017 Perşembe 08:52
 • Trabzon'da hava nasıl olacak?23 Kasım 2017 Perşembe 08:19
 • Jandarma ekiplerini dikkati faciayı önledi22 Kasım 2017 Çarşamba 22:36
 • Torba tasarıdan belediyelerle ilgili flaş karar!22 Kasım 2017 Çarşamba 21:40
 • Soçi’deki üçlü zirve sonrası ortak bildiri22 Kasım 2017 Çarşamba 21:22
 • Milli Savunma Bakanı Canikli'den flaş bedelli askerlik açıklaması...22 Kasım 2017 Çarşamba 19:33
 • Fırtına balık tezgahlarını boş bıraktı22 Kasım 2017 Çarşamba 16:37
 • Balıkçıların oltasına takıldı, korkudan çekemediler!22 Kasım 2017 Çarşamba 14:42
 • 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!22 Kasım 2017 Çarşamba 14:22
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.