• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 19 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 20 °C
 • Çalımbay'dan şok talep...
 • Camia şimdiden üç parça!
 • Trabzonspor yönetimi kongreye mi gidiyor?
 • Çalımbay'dan şok talep...
 • Camia şimdiden üç parça!
 • Trabzonspor yönetimi kongreye mi gidiyor?

'İddiaları iftiradır'

'İddiaları iftiradır'
GYV Başkanı Yeşil, örgüt ve çete gibi ifadelerin Camia’ya iftira olduğunu söyledi. “Geçmişte irticayla toplumumuzda meydana getirilen huzursuzluk, bugün Camia ile yapılmak isteniyor” dedi.

Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­zar­lar Vak­fı (GYV), 17 Ara­lı­k’­ta­ki yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ni he­def alan sal­dı­rı­lar ve id­di­alar­la il­gi­li ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Gün­de­me iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan GYV Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ye­şi­l’­in öne çı­kan söz­le­ri şöy­le:

ÇE­TE VE ÖR­GÜT İF­Tİ­RA­SI

Geç­miş dö­nem­de ir­ti­cay­la top­lu­mu­muz­da mey­da­na ge­ti­ri­len hu­zur­suz­luk bu­gün kay­gı ve en­di­şey­le iz­le­di­ği­miz şe­kil­de Ca­mi­a ile ya­pıl­mak is­te­ni­yor. Mil­yon­lar­ca se­ve­ni dı­şın­da, ül­ke açı­sın­dan cid­di yıp­rat­ma ça­lış­ma­sı­dır. Ca­mi­ânın için­de ör­güt, çe­te, pa­ra­lel ya­pı ol­du­ğu ta­ma­men if­ti­ra, töh­met ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Bu­nu söy­le­yen­le­rin hu­ku­ki ola­rak bil­gi, bel­ge or­ta­ya koy­ma­la­rı ge­rek­mez miy­di? Dos­ya dos­ya yar­gı­ya in­ti­kal eden ko­nu­lar­la il­gi­li kay­gı­la­rı­nı­zı ifa­de eder­ken yar­gı­ya uğ­ra­ma­mış ko­nu­la­rı na­sıl ses­len­di­re­bi­li­yor­su­nuz? Bun­lar ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ris­ke eden yak­la­şım­lar­dır.

BEN­ZET­ME­YE TEPKİ

Hiz­met 50 yıl­lık sü­re için­de he­sa­bı­nı hal­ka ve­ren bir gö­nül­lü teş­ki­lat­tır. At­tı­ğı her adı­mı mil­yon­la­rın önün­de at­mış­tır. Haş­ha­şi­ler ola­rak ka­ran­lık ta­ri­he geç­miş, top­lu­mu teh­li­ke­ye so­kan il­let­li bir ya­pı ola­rak ta­ri­he ge­çen Ni­za­mül Mül­k’­ü öl­dü­ren ör­güt­le Hiz­me­t’­in ben­ze­til­me­si ka­bul edi­le­mez. Hiz­met için ‘Si­lah­lar, uyuş­tu­ru­cu­lar ko­ya­lım. Ör­güt lis­te­si­ne ala­lı­m’ id­di­ala­rı tut­ma­dı. ‘İ­ki po­lis, bir jan­dar­ma ile te­rör ör­gü­tü ilan ede­ri­z’ id­di­ala­rı­nın ol­du­ğu bu sü­reç­te Hiz­met ola­rak en ufak bir kay­gı­mı­zın ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­riz.

AL­TER­NA­TİF ARA­YI­ŞI YOK

Ope­ras­yon­la­rın ya­pıl­ma­sı ile bir­lik­te ‘za­ra­r’ ve ‘dış aya­k’ vur­gu­su san­ki bir ce­ma­atin bir al­ter­na­tif arayış içine girdiği Erdoğansız bir AK Parti isteği asla hakikate dayanmamaktadır. Vesayete karşı mücadele AK Parti’yi desteklememizin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Dershanelerle endişeye düşüren, bir sektörü kaybetmek değil, “Acaba geriye mi gidiyoruz” yaklaşımıdır.

Söylem son derece incitici

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı 2015 yı­lı­na ka­dar te­hir edil­di. 17 Ara­lı­k’­ta mey­da­na ge­len yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı­nın di­rekt ola­rak Ca­mi­a ile iliş­ki­len­di­ril­me­si ka­bul edi­le­mez. Za­man za­man yol­suz­luk­lar ol­muş­tur. Da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de de ol­muş­tur. Yol­suz­luk­la­rın or­ta­ya çı­kı­şı ile bir­lik­te ge­li­şen söy­lem son de­re­ce in­ci­ti­ci­dir. Zi­ra Hiz­met bu­gü­ne ka­dar ken­di si­vil çer­çe­ve­si için­de kal­ma has­sa­si­ye­tiy­le kal­dı.

Psi­ko­lo­jik ha­re­kât uy­gu­la­nı­yor

Mus­ta­fa Ye­şil, Fet­hul­lah Gü­len Ho­ca­efen­di­’nin te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­ne ait ol­du­ğu be­lir­ti­len ses ka­yıt­la­rıy­la il­gi­li bir so­ru kar­şı­sın­da şun­la­rı söy­le­di: “Ma­lum, Hiz­me­t’­in de­ği­şik za­man ve ze­min­ler­de ma­ruz kal­dı­ğı if­ti­ra­lar ol­du. Yar­gı­ya in­ti­kal eden­ler be­ra­at et­ti. Özel­lik­le si­ya­set ala­nın­da ka­set skan­da­lıyla il­gi­si­nin ol­ma­sı söz ko­nu­su de­ğil. Ka­set­ler si­ya­set­çi­ler et­ra­fın­da dö­nü­yor. Ze­mi­ni kay­be­den­ler baş­ka bir alan açı­yor­lar. Hiz­met si­ya­si par­ti kur­ma­ma ve­ya açık se­çik bir par­ti­nin için­de ve dı­şın­da ol­ma­ma mev­zu­su­nu dek­la­re et­miş­tir.

‘ÇE­TE Lİ­DE­Rİ­’ DE­NE­CEK

Ma­ale­sef bu al­gı üze­rin­den Hiz­me­t’­i et­ki­siz­leş­tir­me gay­ret­le­ri dün de bu­gün de ol­muş­tur. Ses ka­yıt­la­rına ba­kın­ca, Hiz­me­t’­e kar­şı psi­ko­lo­jik ha­re­kât dü­zen­le­mek­te­dir. Sa­yın Gü­len ile gö­rüş­me­yi ga­ze­te­ci­ler için­den bir­çok ar­ka­daş yap­mış­tır. Si­ya­si alan­da bir­çok in­san ge­lip git­miş­tir. San­ki bu­gün bu ka­set­le­ri din­le­di­ği­niz­de ‘Gü­len ile otu­rup kalk­mak suç­mu­ş’ al­gı­sı­nı oluş­tur­ma gay­re­ti­ni gö­rü­yo­ruz. Sa­yın Gü­le­n’­e de çe­te li­de­ri de­ne­cek. İş dün­ya­sın­dan, si­ya­set­ten onun­la gö­rü­şen­le­re de çe­te üye­si de­ni­le­cek. Gü­len ile otur­mak, kalk­mak suç­muş al­gı­sı ya­rat­ma gay­re­ti gö­rü­yo­ruz.”

Çizilen profille ilgili endişe yok

l Sa­yın Gü­le­n’­le il­gi­li med­ya­ya dü­şen ko­nuş­ma­lar­da Bank As­ya me­se­le­si­nin gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Ne ka­dar üzün­cü bir du­rum­dur ki bu ka­rı­şık­lı­ğın içe­ri­sin­de bir ban­ka ira­di ve ka­sıt­lı ola­rak ba­tı­rıl­mak is­ten­me­si­ne kar­şı­lık insanların zi­ya­ret ede­rek ve­ya te­le­fon yo­luy­la Sayın Gülen’in bu nok­ta­da­ki fi­kir ve dü­şün­ce­le­ri­ni al­ma­sı gi­bi ta­bi­i ne ola­bi­lir. Kal­dı ki Ho­ca­efen­di­’yi AK Par­ti­li bir­çok in­san za­man za­man zi­ya­ret edip duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni pay­laş­tı.

KİŞİ HAKLARI ENDİŞESİ

Ken­di­si­nin te­le­fo­nu yok. Ya­nın­da­ki dost­la­rı­nın te­le­fo­nu va­sı­ta­sıy­la Gü­le­n’­e ula­şıp duy­gu ve dü­şün­ce­si­ni pay­la­şan in­san­lar el­bet ol­muş­tur. Din­le­di­ği­niz an­da ki­şi­lik hak­la­rı açı­sın­dan en­di­şe edil­me­si­ne rağ­men bu ül­ke­nin bir­li­ği dir­li­ği ve Sa­yın Gü­le­n’­in çiz­di­ği pro­fil­le ala­ka­lı en ufak en­di­şe­nin ol­ma­dı­ğı or­ta­da­dır. Ama bun­la­rı san­ki Gü­le­n’­le ko­nuş­mak suç­muş, onun­la bir şey pay­laş­mak bü­yük bir cü­rüm­müş, te­le­fon üze­rin­den yap­mak ör­güt işiy­miş ha­va­sı için­de lan­se et­mek ne­re­le­re sav­rul­du­ğu­mu­zu işa­ret edi­yor.

Ver­mek üze­ri­ne iş­le­yen çe­te gör­dü­nüz mü hiç?

“Hiz­met bü­tün gü­cü­nü hu­kuk­tan, şef­faf­lık­tan al­mak­ta­dır. Siz gö­nül­lü bir ku­ru­luş­su­nuz. Kim­se­ye bir şey va­det­mi­yor­su­nuz. İn­san­lık için hiz­met edi­yor on­lar­dan bir şey is­te­mi­yor­su­nuz. Al­mak üze­ri­ne de­ğil ver­mek üze­ri­ne iş­ler. Ver­mek üze­ri­ne iş­le­yen bir çe­te gör­dü­nüz mü hiç? Dep­rem­ze­de­le­rin yar­dı­mı­na ko­şan, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de okul açan, eği­tim ku­rum­la­rı açan bir çe­te gör­dü­nüz mü? Bu­na çe­te de­ne­mi­yor­sa ne­ye çe­te de­nir bu­nun açık­lan­ma­sı la­zım? Kas­tet­ti­ği­miz şun­lar­dır, şu in­san­lar­dır de­mez­se­niz doğ­ru ol­maz?”

Hu­kuk as­kı­ya alın­ma­say­dı kay­gı his­set­mezdik

GYV Baş­ka­nı Ye­şil, Al­man ZDF 2 ka­na­lı mu­ha­bi­ri­nin “Dı­şar­dan ba­kıl­dı­ğın­da baş dön­dü­ren olay­lar sil­si­le­si var. Siz­ce ne olu­yo­r” so­ru­su­na şu ce­va­bı ver­di: “17 Ara­lık ope­ras­yo­nu yar­gı­ya in­ti­kal et­sey­di, zan­lı­lar­la il­gi­li nor­mal pro­se­dür de­vam et­sey­di bu kriz ya­şan­maz­dı. AK Par­ti ik­ti­da­rın­da Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz sü­re­ci ya­şan­dı. O sü­reç­te böy­le bir kriz ya­şan­ma­dı. Ek­si­ğiy­le ku­su­ruy­la yar­gı iş­le­ye­bil­sey­di bu­nu ya­şa­maz­dık. Hu­kuk ken­di kri­ter­le­ri için­de iş­ler­ken em­ni­yet, yar­gı va­zi­fe­si­ni ya­pa­bil­sey­di, hu­kuk as­kı­ya alın­ma­say­dı bu­gün bu den­li kay­gı­lı his­set­me­ye­cek­tik.”

Yargıyı cunta olarak adlandırmak anlamsız

“Yargılamalarda hiçbir şey kusursuz olmuş denemez. Vesayetin yıkılmasında önemli rol alan yargılamanın ardından bugün yargıyı çete ve cunta şeklinde adlandırmayı anlamak mümkün değil. Kazanımların kaybedilmemesi meselesi AK Parti’nin geçmiş dönemlerde referans ettiği ve üzerinde durduğu hukukun üstünlüğü, AB normları konusunda bu savrulmanın önüne geçilmesi gerekir.”

Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğün­de it­ti­fak

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan son­ra yar­gı­ya mü­da­ha­le, em­ni­yet ve yar­gı men­sup­la­rı­nın ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si, si­ya­si di­lin ku­tup­laş­ma­sı bi­zim açı­mız­dan en­di­şe ve­ri­ci. Fır­sat bek­le­yen­le­re al­tın tep­si için­de fır­sat sun­mak­tır. Ne olur­sa ol­sun bu ül­ke­de hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ko­nu­sun­da it­ti­fak et­mek zo­run­da­yız. Yar­gı­nın ha­ta­la­rı­nı yar­gıy­la çöz­mek zo­run­da­yız. Hu­kuk çev­re­sin­de kal­mak şar­tıy­la dev­let için­de ur te­lak­ki edilen ya­pı var­sa, bü­tün de­lil­le­riy­le üze­ri­ne gi­dil­me­li. An­cak el­de bir de­lil bir is­nat edi­le­cek bel­ge ol­ma­dan bir kit­le­yi it­ham et­mek, mil­yon­lar­ca sev­gi­li­si olan bir ha­re­ke­ti çe­tey­le, ör­güt­le it­ham et­mek teh­li­ke­li ve en­di­şe ve­ri­ci­dir.

Üst sorumluysa alt da sorumlu

Yeşil, “Başbakan örgütün üst yönetimi ile masum insanları ayıracağız diyor, ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu cevabı verdi: “Örgütün üstü varsa altı da var. Üstü sorumluysa altı da sorumludur. ‘Yapının bir görüneni bir de görünmeyeni var’ diyorsanız bunun da belgeye ihtiyacı var. Hukuk çerçevesinde bilgi ve belge ortaya sunmanız lazım.”

Bir adıma 10 adım atarız

“Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü nok­ta­sın­da ka­rar­lı yü­rü­yüş tek kur­tu­luş nok­ta­mız­dır. Mil­le­tin so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­le­nen in­san­ların bu­nu ya­pa­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz. Kim bu nok­ta­da bir adım atar­sa hiz­met 10 adım at­ma­ya ha­zır­dır. El­ve­rir ki kı­rı­lan iliş­ki­le­rin ta­mi­ri, ye­ni­den ül­ke­nin ka­yıp­la­rı­nı te­la­fi söz ko­nu­su ol­sun.”

Sa­bun kir­len­miş­se ken­di ken­di­ni te­miz­ler

GYV Başkan Yardımcısı Cemal Uşşak, talihsiz bir döneme tanıklık ettiklerini belirterek “28 Şubat sürecinde Gülen hakkında açılmış olan tek kişilik silahsız terör örgütü davası. Nuh Mete Yüksel iddianamesinde dile getirilen o isnatlar maalesef, bugünlerde o günlerin mağ­dur­la­rı ta­ra­fın­dan tek­rar­lan­mak­ta­dı­r” de­di.

GE­NİŞ BİR ÇU­VAL ARA­NI­YOR

Bu dö­nem­de de ‘Gü­zel­lik­ler baş­ka ta­ra­fın, kö­tü­lük­ler Hiz­met ha­re­ke­ti­ni­n’ de­ni­yor. Ön­ce­den de ir­ti­ca de­ni­yor­du. Hiz­met sav­cı­la­rı, ha­kim­le­ri yön­len­di­ri­yor mu? Böy­le bir şey söz ko­nu­su ola­maz. Fet­hul­lah Gü­le­n’­i se­ven ha­kim, sav­cı, yar­gıç ve­ya or­du men­sup­la­rı­mız ola­bi­lir. Böy­le bir yön­len­dir­me var­sa bu­nu or­ta­ya çı­ka­ra­cak olan hu­kuk­tur. Sa­bun kir­len­miş­se ken­di ken­di­ni te­miz­ler.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Erdoğan istifaya çağırdı!22 Ekim 2017 Pazar 09:36
 • AK Partili vekilden flaş Gökçek açıklaması!22 Ekim 2017 Pazar 09:34
 • Yaralı polis memuru kalbine yenildi22 Ekim 2017 Pazar 09:31
 • Habur Barzani’den alınıyor!22 Ekim 2017 Pazar 09:19
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel yönetimlere mesaj!21 Ekim 2017 Cumartesi 16:35
 • MHP'de toplu istifa!21 Ekim 2017 Cumartesi 16:00
 • İstifa etmeyen başkanlara flaş mesaj!21 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
 • Ağlatan 'çocuk istismarı' çalıştayı!21 Ekim 2017 Cumartesi 15:10
 • Trabzon dahil 16 ilde operasyon: 36 tutuklama21 Ekim 2017 Cumartesi 15:05
 • Yüksek yargıda izdivaç oyunları21 Ekim 2017 Cumartesi 13:17
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.