• BIST 107.229
 • Altın 142,587
 • Dolar 3,5512
 • Euro 4,1287
 • Trabzon 28 °C
 • İstanbul 34 °C
 • Ankara 34 °C

İhracatçının fuar desteği kalkıyor

İhracatçının fuar desteği kalkıyor
Yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmak için devlet desteği alan firmalara marka ve logo şartı getiriliyor. 150 milyar dolarlık ihracatın yüzde 61’ini gerçekleştiren KOBİ’ler bu düzenlemeden büyük zarar görecek.

Fu­ar Ka­tı­lım­la­rı­nın Des­tek­len­me­si­ne İliş­kin Teb­liğ’­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik çer­çe­ve­sin­de özel­lik­le KO­Bİ­’le­ri yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren kö­tü bir sür­priz bek­li­yor. Mar­ka ve lo­go­su ol­ma­yan ve­ya tes­cil et­tir­me­yen şir­ket­le­re ar­tık stant ve ula­şım des­te­ği ve­ril­me­ye­cek. Uy­gu­la­ma­nın 1 Oca­k’­ta yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği­ni an­la­tan Des­tek Pa­tent Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ke­mal Ya­man­ka­ra­de­niz, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­ni uya­ra­rak ek­sik­le­ri olan fir­ma­la­ra teş­vik des­te­ği ve­ril­me­ye­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı. Ya­man­ka­ra­de­niz, “Fu­ar re­yon­la­rın­da ka­tı­lım­cı­la­rın mar­ka tes­cil bel­ge­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri ge­re­ki­yor. Fu­ar teş­vik­le­rin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen şir­ket­ler mar­ka­la­rı ko­ru­ma al­tı­na al­mak için bir an ön­ce tes­cil yap­tır­ma­lı­dı­r” de­di.

İh­ra­cat­çı­nın yüz­de 10’u

Mar­ka ve lo­go tes­cil­li ko­nu­sun­da şir­ket­le­rin ye­ni ye­ni bi­linç­len­me­ye baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan Ya­man­ka­ra­de­niz şöy­le ko­nuş­tu: “Ül­ke­miz­de top­lam mar­ka baş­vu­ru sa­yı­sı 10 bin 468’dir. Bun­lar­dan bin 672 adet baş­vu­ru dos­ya­sı ge­ri çek­me, ip­tal ya da ye­ni­len­me­me ne­de­niy­le ka­pan­mış­tır. 8 bin 796 adet iş­lem­de olan baş­vu­ru dos­yası bu­lun­mak­ta­dır. Yak­la­şık 60 bin ih­ra­cat­çı fir­ma­nın yüz­de 10’u ka­dar bir bö­lü­mü­nün yurt­dı­şın­da lo­go ve mar­ka tes­cil­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.”

Bu ko­nu­da şir­ket­le­rin pro­fes­yo­nel rek­lam ajans­la­rı ile ça­lış­ma­la­rı­nı öne­ren Ya­man­ka­re­de­niz, mar­ka tes­ci­li­ni­n fir­ma­la­ra ma­li­ye­ti­nin 1200-1500 eu­rodan baş­la­yıp ül­ke­le­re gö­re fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni kay­det­ti.

İh­ra­ca­tı olum­suz et­ki­ler

İh­ra­cat­çı­nın ayak­ta kal­ma sa­va­şı ver­di­ği­ni ifa­de eden İs­tan­bul Kim­ye­vi Mad­de­ler ve Ma­mul­le­ri İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Mu­rat Ak­yüz, bu­nun çok er­ken alın­mış bir ka­rar ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Fir­ma­la­rın ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ak­yüz, “Birçok firma bu karardan habersiz. Pa­zar sı­kın­tısı ya­şa­nır­ken ve ih­ra­ca­tı ar­tır­ma­nın yol­la­rı ara­nır­ken böy­le bir şe­yin is­ten­me­si özel­lik­le kü­çük ih­ra­cat­çı­yı olum­suz et­ki­ler. Böy­le bir şe­yin şart ko­şul­ma­sı­ doğ­ru değil” dedi.

Küçük firmalar etkilenecek

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Şahin Batallı ise büyük firmaların zaten böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığını, asıl sıkıntıyı küçük firmala- rın çekeceğini söyledi.

Yüzde 95’i KOBİ

Batallı, uygulamanın yürürlüğe konmamasını veya en az iki yıl ertelenmesini istedi. 60 bine yakın ihracatçı firma olmasına rağmen bugün 5 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı 3 bin 600 civarında. TİM verilerine göre ihracatçı firmaların yüzde 95’i KOBİ sınıfında yer alıyor.

Destekleri 10 ayda ancak alıyoruz

Eve­lin fir­ma­sı sa­hi­bi Bey­han Bey­car şu ­an­da an­cak 8-10 ay­da alı­nan fu­ar des­tek­le­ri­nin böy­le­ce or­ta­dan kal­dı­rı­la­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. KO­Bİ­DER Baş­ka­nı Nu­ret­tin Öz­genç de bu uy­gu­la­ma­nın şir­ket­le­re ay­rı bir mas­raf ge­ti­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Öz­genç, sek­tö­re des­tek için uy­gu­la­ma­nın er­te­len­me­si­ni is­te­di.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dolar ve Euro ne kadar?24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
 • Türk mallarına Katar dopingi23 Temmuz 2017 Pazar 13:46
 • Milli buğdaya 4 yeni çeşit ekleniyor23 Temmuz 2017 Pazar 13:33
 • Köprü ve otoyollar para bastı23 Temmuz 2017 Pazar 13:31
 • Trabzon'da lider oldu23 Temmuz 2017 Pazar 13:28
 • Bunu yapmayan hakkını kaybedecek!23 Temmuz 2017 Pazar 09:04
 • Listeye giren tek Türk şirket oldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:29
 • Bir dönem kapanıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
 • Kurban fiyatlarına bakanlık tedbiri21 Temmuz 2017 Cuma 14:10
 • Dolar ve Euro ne kadar?21 Temmuz 2017 Cuma 10:26
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.