• BIST 104.123
 • Altın 145,971
 • Dolar 3,4910
 • Euro 4,1702
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 16 °C

İkinci yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şok suçlamalar

İkinci yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şok suçlamalar
Bas­kı­lar so­nu­cu savcısı de­ğiş­ti­ri­len ikin­ci bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin dos­ya­da şok suç­la­ma­lar yer alı­yor.

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da El Kai­de Te­rör Ör­gü­tü ile iliş­ki­li zan­lı olarak ka­bul edi­len Ya­sin El Ka­dı­’nın mer­ke­zin­de ol­du­ğu so­ruş­tur­ma 1.5 yıl ön­ce baş­la­tıl­dı. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­mada de­va­sa bü­yük­lük­te ka­ra pa­ra ak­la­ma, rüş­vet, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve yol­suz­luk fa­ali­ye­tinin or­ta­ya çık­tı­ğı be­lir­til­di. 100 mil­yar do­lar­lık bü­yük­lü­ğü olan 28 önem­li iha­le ve usul­süz iş­le­me iliş­kin ta­ki­bat ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­lür­ken dos­ya kap­sa­mın­da 4 ba­kan­lık ile Baş­ba­kan­lık Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan bir­çok şüp­he­li iş­le­min iz­le­me­ye alın­dı­ğı kay­de­dil­di. 100 mil­yar do­lar­lık bir ka­mu za­ra­rı ve hak­sız ka­zanç sağ­la­na­rak Ha­zi­ne­’nin za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı be­lir­len­di. İş­te dos­ya­da ol­du­ğu id­di­a edi­len şok suç­la­ma­lar:

14 SAN­TRA­LE MÜ­DA­HA­LE

*Pi­ya­sa de­ğe­ri 1 mil­yon do­la­rın üze­rin­de ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len Eti­ler Po­lis Oku­lu Ara­zi­si­ üst dü­zey bir is­min oğ­lu­nun giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu Bosp­ho­rus isim­li şir­ke­te iha­le­siz ola­rak 460 mil­yon do­la­ra dev­re­dil­di. Dev­let 600 mil­yon do­lar za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı.

*İs­tan­bul Sul­tan­bey­li­’de­ki Pa­şa­köy or­man sa­ha­sın­da bu­lu­nan ma­den ara­zi­si usul­süz bir şe­kil­de fa­ali­ye­te ge­çi­ril­di. SİT ça­lış­ma­la­rı de­vam eden, do­ğal bit­ki tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ve sos­yal prob­lem­le­re yol aça­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le bu­gü­ne ka­dar izin ve­ril­me­yen ma­den ara­zi­si­ne usul­süz şe­kil­de izin ve­ril­di.

*İs­tan­bul Pen­di­k’­te­ki Üça­ğaç mev­ki­in­de bu­lu­nan ara­zi­nin Ka­dı­köy 3. İc­ra İf­las Mü­dür­lü­ğü’n­den pa­zar­lık su­re­ti ile sa­tı­şı ger­çek­leş­tiril­di. İha­le­ye çık­ma­dan ön­ce fa­son şir­ket­ler ku­rul­du. Bu şir­ket­ler­le iha­le­ye gi­ril­di. An­laş­ma­lı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rı­la­rak ara­zi­nin ken­di­le­rin­de kal­ma­sı sağ­lan­dı.

*İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ray­lı Sis­tem Dai­re Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ekim ayın­da ya­pı­lan Me­ci­di­ye­köy-Mah­mut­bey Met­ro Hat­tı İha­le­si­’ne fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı. Ba­zı fir­ma yet­ki­li­le­ri bir ara­ya ge­le­rek iha­le­de ve­ri­le­cek tek­lif­le­ri bir­lik­te ka­rar­laş­tır­dı. Böy­le­ce iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı.

*Özel­leş­ti­ril­me­si plan­la­nan 14 ter­mik san­tra­l, üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin ta­li­ma­tıy­la özel­leş­tir­me kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­dı. Ye­ni­len­me­si için Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­ne iha­le edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı be­lir­len­di.

*2001 yı­lın­dan iti­ba­ren ABD, BM ve AB ta­ra­fın­dan ulus­la­ra­ra­sı alan­da El Kai­de Fi­nan­sö­rü ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ara­nan ve mal­var­lı­ğı don­du­ru­lan Ya­sin El Ka­dı­’nın Tür­ki­ye­’de bir fi­nans ku­ru­lu­şu ile bü­yük bir mar­ket­ler zin­ci­ri­nin giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ya­sin El Ka­dı­’nın, aran­dı­ğı dö­nem­de An­ka­ra­’da­ki üst dü­zey isim­le­rin ini­si­ya­ti­fiy­le Tür­ki­ye­’nin de ta­raf ol­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı yap­tı­rım­la­ra ay­kı­rı ola­rak, Tür­ki­ye­’ye de­fa­lar­ca gel­di­ği be­lir­len­di.

*Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün 03 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Vi­ran­şe­hir-Kı­zıl­te­pe­’de ya­pı­lan yol iha­le­sin­de yak­la­şık 112 mil­yon li­ra­lık ma­li­yet fi­ya­tı­ iha­le­den ön­ce öğ­re­nil­di. Ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı.

Rüşvetle medyaya para temini

So­ruş­tur­ma­da mil­yar do­lar­lık ar­sa­la­rın iha­le­siz çok ucu­za dev­re­dil­di­ği, ma­den­le­re zor­la çö­ke­rek işa­dam­la­rı­nın elin­den gasp edil­di­ği, iha­le­le­rin ön­ce­den ayar­lan­dı­ğı­na iliş­kin net tes­pit­ler ya­pıl­dı­ğı, rüş­vet pa­ra­la­rı ile beş işa­da­mın­dan iha­le kar­şı­lı­ğı 100 mil­yon do­lar rüş­vet alı­na­rak bir med­ya gru­bu­na pa­ra te­mi­ni ya­pıl­dı­ğı gi­bi suç­la­ma­la­rın yer al­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Ya­sin El Ka­dı, Üsa­me Ku­tup, A.T. H.D. Baş­da­nış­man İ.K, M.L.T, A.B, S.K. Ba­kan da­nış­ma­nı Ö.S, İ.Y, İşa­dam­la­rı C.K, M.C, A.Ç, O.C.K. gi­bi isim­le­re ağır suç­la­ma­lar bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca bü­yük bir med­ya gru­bu ile Bosp­ho­ros 360, Baş­ba­kan­lık Kal­kın­ma Ajan­sı, Kal­yon­cu Grup, KİP­TAŞ, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve TÜR­GEV gi­bi ku­ru­luş­la­rın so­ruş­tur­ma­da yer al­dı­ğı öne sü­rül­dü.

Mahkeme kararına uyulmadığının itirafı

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ye­ni rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı için mah­ke­me­nin ver­di­ği ka­ra­rın uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı ka­bul et­ti. Ço­lak­ka­dı, “So­ruş­tur­ma için ye­ni 5 sav­cı gö­rev­len­dir­dik, araş­tı­rı­yo­ruz, in­ce­li­yo­ru­z” de­di. Ço­lak­ka­dı, Çağ­la­ya­n’­da­ki İs­tan­bul Ada­let Sa­ra­yı­’n­da ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı. Ço­lak­ka­dı, İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de gö­rev ya­pan 200 sav­cı­nın rast­ge­le so­ruş­tur­ma baş­la­tıp bi­ti­re­me­ye­ce­ği­ni, bel­li suç­la­rın bel­li bü­ro­lar­da yü­rü­tül­dü­ğü­nü, sav­cı­la­rın iş bö­lü­müy­le ça­lış­tık­la­rı­nı ve bu­na uy­gun be­lir­li bir ta­li­mat­la­rı­nın ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

Ço­lak­ka­dı, “Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı önem­li olay­la­rı, ka­mu­oyu­nu il­gi­len­di­ren med­ya­da yer ala­cak olay­la­rı der­hal en kı­sa sü­rey­le, hat­ta çok önem­liy­se faks­la, te­le­fon­la, baş­sav­cı ve­ya baş­sav­cı ve­ki­li­ne bil­di­rir. Baş­sav­cı ve­ki­li­ne bil­di­rir­se der­hal o ve­kil baş­sav­cı­yı bil­gi­len­di­rir” dedi.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • TSK tatbikatın seviyesini yükseltti23 Eylül 2017 Cumartesi 12:58
 • Kuzey Irak'tan saldırı!23 Eylül 2017 Cumartesi 12:56
 • Çalışanlar dikkat!23 Eylül 2017 Cumartesi 12:34
 • İçişleri Bakanlığı açıkladı!23 Eylül 2017 Cumartesi 12:11
 • Sayıştaylar 'F-35' için Türkiye'de toplandı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:44
 • Irak Genelkurmay Başkanı Ankara'da23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
 • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!23 Eylül 2017 Cumartesi 10:17
 • Erdoğan İran'a gidecek23 Eylül 2017 Cumartesi 10:14
 • Flaş iddia!23 Eylül 2017 Cumartesi 09:53
 • Kerkük’te Türkçe boykot afişleri23 Eylül 2017 Cumartesi 09:11
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.