• BIST 115.559
 • Altın 163,386
 • Dolar 3,8125
 • Euro 4,6703
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 5 °C
 • Çalımbay: “Her şeyi yaptık olmadı”
 • Çalımbay'dan Başkana çok net ve uyarı dolu sözler!
 • Novak 3 hafta evvel hangi Türk takımına önerildi?
 • Çalımbay: “Her şeyi yaptık olmadı”
 • Çalımbay'dan Başkana çok net ve uyarı dolu sözler!
 • Novak 3 hafta evvel hangi Türk takımına önerildi?

Kart taksiti gelirin yarısını aşmayacak

Kart taksiti gelirin yarısını aşmayacak
Bankacılık otoritesi, kredi kartlarında taksit sınırı uygulamasının farklı kartlarla delinmesine izin vermeyecek. Buna göre şahsın 10 kartı olsa bile her kartına ayrı taksit uygulanmayacak. Aylık taksit kişinin gelirinin yarısını geçemeyecek.

Ocak ayın­da yü­rür­lü­ğe gir­me­si bek­le­nen kre­di kar­tı­na tak­sit sı­nır­la­ma­sı­na iliş­kin ye­ni dü­zen­le­me­nin ay­rın­tı­la­rı net­leş­me­ye baş­la­dı. Ay­lık ge­li­rin ya­rı­sın­dan faz­la­sı­na tak­sit ya­pıl­ma­sı dö­ne­mi­nin ka­pa­na­cak ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra fark­lı kre­di kart­la­rı için de ‘tek li­mit ha­vu­zu­’ for­mü­lü dev­re­ye gi­ri­yor.

Ge­li­rin ya­rı­sı ka­dar

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu­’nun (BDDK) ça­lış­ma­sı­na gö­re tak­sit sı­nı­rı uy­gu­la­ma­sı­nın fark­lı kart­lar­la de­lin­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­si­ne yö­ne­lik yap­tı­rım­lar ge­li­yor. Bu­na gö­re bir ki­şi­nin bir­den faz­la kre­di kar­tı ol­sa da­hi top­lam­da bir ay içe­ri­sin­de üst­le­ne­bi­le­ce­ği tak­sit tu­ta­rı sı­nır­lan­dı­rı­la­cak.

Ör­ne­ğin 10 kre­di kar­tı olan ve ay­lık 5 bin li­ra ma­aş alan bir ki­şi top­lam­da 2 bin 500 li­ra­nın üze­rin­de tak­sit ya­pa­ma­ya­cak. Kart­lar­dan bi­ri ile tak­sit sı­nı­rı dol­du­rul­du­ğun­da di­ğer dört kart ile tak­sit­li alış­ve­riş ya­pı­la­ma­ya­cak. BDDK ko­nu­ya iliş­kin tek­nik alt ya­pı­nın ha­zır­lan­ma­sı ama­cıy­la Ban­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM) ile bir ara­ya ge­le­rek sis­te­mi ge­liş­ti­re­cek.

Ti­ca­ret sek­te­ye uğ­ra­ma­ya­cak

Kre­di kar­tı­na tak­sit sı­nır­la­ma­sı ge­ti­ren dü­zen­le­me­nin yıl­ba­şın­da yü­rür­lü­ğe gir­me­si­nin ban­ka­lar­dan ge­len ce­vap­lar ve ba­kan­lı­ğın gö­rü­şü se­be­biy­le kı­sa sü­re­li­ği­ne ge­ci­ke­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Dü­zen­le­me­ye iliş­kin ça­lış­ma­la­rın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni ifa­de eden BDDK’­ya ya­kın bir kay­nak, “Tek­nik ay­rın­tı­lar üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Tak­sit sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin üze­rin­de önem­le dur­du­ğu bir ko­nu. Hem ti­ca­ri ha­ya­tı sek­te­ye uğ­rat­ma­ya­cak hem de tü­ke­ti­ci kre­di­ler­de­ki aşı­rı bü­yü­me­yi ön­le­ye­cek bir for­mül üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Tak­sit sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nın fark­lı yön­tem­ler­le aşıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Bu kap­sam­da bir ki­şi­nin bir­den faz­la kar­tı ol­sa da tak­sit tu­ta­rı­nın ge­li­ri ile oran­tı­lı ola­ca­ğı bir sis­tem üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Taksitin payı yüzde 56,9

BDDK ve­ri­le­ri­ne gö­re son­ra­ki dö­nem­le­re ait borç tu­ta­rı­nı da içe­ren bi­rey­sel kre­di kar­tı borç ba­ki­ye­si içe­ri­sin­de tak­sit­li ba­ki­ye­nin pa­yı Ara­lık 2013 iti­ba­riy­le yüz­de 56,9 se­vi­ye­sin­de. Bi­rey­sel kre­di kar­tı ba­ki­ye­si 13 Ara­lık iti­ba­riy­le 82,8 mil­yar Türk Li­ra­sı. Kre­di kart­la­rın­da­ki tak­sit­li tu­tar ise 47,1 mil­yar li­ra.

Son iki ayda azaldı

Öte yan­dan BKM ve­ri­le­ri in­ce­len­di­ğin­de kre­di kar­tı ile ya­pı­lan öde­me­le­rin içe­ri­sin­de tak­sit­li iş­lem­le­rin pa­yı­nın son iki ay­da azal­dı­ğı göz­len­di. Ey­lül ayın­da kre­di kar­tı ile öde­me­le­rin yüz­de 29,8’i tak­sit­li iş­lem­ler­den olu­şur­ken bu oran ekim ayın­da yüz­de 28,4, ka­sım ayın­da ise yüz­de 27,8 se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di.

155 milyon kart taşıyoruz

Ban­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM) ara­cı­lı­ğı ile de POS üze­rin­den tak­sit sı­nır­la­ma­sı­nın de­li­nip de­lin­me­di­ği­nin ya­kın­dan ta­kip edi­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin tak­sit üze­rin­de yo­ğun­laş­ma­sı­nın per­de ar­ka­sın­da top­lam kre­di kar­tı har­ca­ma­la­rın­da pe­şin sa­tış­la­rın ora­nı­nın düş­me­si ya­tı­yor. Ekim 2013 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 98 mil­yon 334 bin ban­ka kar­tı bu­lu­nur­ken, kre­di kart sa­yı­sı ise 56,7 mil­yon adet.

Tüketici kendini ayarlıyor

Ban­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM) Ge­nel Mü­dü­rü So­ner Can­ko şun­la­rı söy­le­di: “Ge­ri­le­me­de bek­le­nen dü­zen­le­me­nin et­ki­li ol­du­ğu­nu ve kart kul­la­nı­cı­la­rı­nın dü­zen­le­me gün­de­me gel­me­den bi­linç­li bir şe­kil­de bu alan­da­ki ön­le­mi­ni al­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­ri­z.”
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2011 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.