• BIST 106.239
 • Altın 161,321
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 14 °C
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!

Kasımpaşa Beşiktaş maçı tekrar edilecek

Kasımpaşa Beşiktaş maçı tekrar edilecek
5 saat süren toplantıya 15 yönetim kurulu üyesi katıldı. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve karşılaşmanın hakemleri toplantıda hazır bulundu. Bu heyetin, “Kural hatası yok. Kararımızın arkasındayız” demesine rağmen TFF oyçokluğuyla tekrar kararı verdi.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Lig’in 15. haf­ta­sın­da Ka­sım­pa­şa’nın 2-1 ga­li­bi­ye­tiyle bi­ten olay­lı Be­şik­taş ma­çı­nın tek­rar oy­nan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Ka­sım­pa­şa ile Be­şik­taş ara­sın­da ya­pı­lan lig mü­ca­de­le­sin­de ev sa­hi­bi ta­kı­mın fut­bol­cu­su Donk’un 30. da­ki­ka­da sa­ha içi­ne gi­ren ikin­ci to­pu eli­ne alıp, ce­za ala­nı için­de Be­şik­taş­lı fut­bol­cu Al­me­ida’nın kon­tro­lün­de­ki meşin yuvarlağa doğ­ru at­mıştı. Neticede Beşiktaş’ın ata­ğı­nı ön­le­miş­ti. Maçın ar­dın­dan Siyah-Beyazlı kulüp mü­ca­de­le­nin tek­rar edil­me­si için TFF’ye iti­raz­da bu­lun­muş­tu.

GÖ­RÜN­TÜ­LER İZ­LEN­Dİ

Yak­la­şık 1 ay son­ra top­la­nan TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu, dün sa­at 12.00’de bir ara­ya gel­di. 15 Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si­nin ha­zır bu­lun­du­ğu top­lan­tı yak­la­şık 5 sa­at sür­dü. Top­lan­tı­ya MHK Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp ile ma­çın ha­ke­mi Ba­rış Şim­şek ve yardımcıları ka­tıl­dı. TFF üyeleri, Ze­ke­ri­ya Alp ve ha­kem he­ye­ti­ne olay­lı maç­la ile il­gi­li so­ru­lar sor­du. Alp ve eki­bi “Biz bu kar­şı­laş­ma ile il­gi­li ra­po­ru­mu­zu ver­dik. Bu­ra­da ku­ral ha­ta­sı yok. Ka­ra­rı­mı­zın ar­ka­sın­da­yız” ya­nı­tını ver­di. Bu söy­lem­ler son­ra­sı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, ha­kem ve göz­lem­ci ra­por­la­rı­nı tek tek in­ce­le­di. Olay pozisyonun gö­rün­tü­le­ri de iz­len­di. Tekrar kararı 13’e karşı 2 oyla alındı. TFF’nin birinci Başkan Vekili Ufuk Özerten ve yönetici Mustafa Beyazlı karara muhalefet oldu.

ZEKERİYA ALP İS­TA­FA EDE­Bİ­LİR

Bi­lin­di­ği Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu geç­ti­ği­miz gün­ler­de ken­di ara­la­rın­da olay­lı maç il­gi­li yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­de “Ku­ral ha­ta­sı yok” yö­nün­de TFF’ye ra­por ver­miş­ti. Ze­ke­ri­ya Alp ve he­ye­ti top­lan­tı­da ka­rar­la­rı­nın ar­ka­sın­da olmalarına rağmen TFF’nin böy­le bir ka­rar ver­me­si MHK’yı rahatsız etti. Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp’in is­ti­fa ede­bi­le­ce­ği ku­lis­ler­de yük­sek­le ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı.

Ba­rış Şim­şek de­ği­şe­cek

0-0 ola­rak baş­la­ya­cak kar­şı­laş­ma­nın han­gi ta­rih­te oy­na­ya­ca­ğı iler­le­yen gün­ler­de bel­li ola­cak. TFF’nin bu ka­ra­rı ile bir­lik­te mü­ca­de­le­de gö­rü­len sa­rı kart­lar ip­tal edildi. Be­şik­taş’ta kır­mı­zı kart gö­ren Al­me­ida ve Mot­ta’nın cezalarında bir değişiklik olmayacak. Devre arasında yapılan trans­fer­ler de forma giyemeyecek. Olaylı kar­şı­laş­ma­nın ha­ke­mi Ba­rış Şim­şek ve he­ye­ti de­ği­şe­cek. TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri top­lan­tı son­ra­sı ken­di ara­la­rın­da yap­tık­la­rı soh­bet­te ka­ra­rı de­ğer­len­dir­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Üye­le­r, al­dık­la­rı bu ka­rar­la Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp ve ma­çın ha­ke­mi Ba­rış Şim­şek’i zor du­rum­da bı­rak­ma­dık­la­rı­nı di­le getirdi. Ka­ra­rın tek­nik bir ka­rar ol­du­ğu­nu be­lir­tik­le­ri öğ­re­nil­di.

Kasımpaşa Tahkim'e gidiyor

Ka­sım­pa­şa’nın 7 gün için­de Tah­kim Ku­ru­lu’na baş­vur­ma hak­kı bu­lu­nu­yor. La­ci­vert-Be­yaz­lı yö­ne­ti­min acil top­lan­dı­ğı ve hu­kuk­sal ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ka­sım­pa­şa’nın en kı­sa sü­re­de Tah­kim Ku­ru­lu’na baş­vu­ru­da bu­lu­na­cak­la­rı be­lir­til­di. Tah­kim Kurulu, Fe­de­ras­yon’un hu­kuk mü­şa­vir­li­ğin­den sa­vun­ma is­te­ye­cek. Öte yan­dan Be­şik­taş Ku­lü­bü İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi, yap­tı­ğı açık­la­ma­da TFF’nin son de­re­ce isa­bet­li bir ka­rar al­dı­ğı­nı söy­le­di. Çe­bi, “TFF yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­mış, çok doğ­ru bir ka­rar al­mış­tır. Biz bü­yük bir mem­nu­ni­yet içe­ri­sin­de­yiz. Ken­di­le­ri­nin böy­le bir ka­rar al­ma­sı­nı za­ten bek­li­yor­duk. Ada­let ye­ri­ni bul­muş ol­du” de­di. Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­ti­ci Ah­met Ka­val­cı da “Maç tek­rar­la­na­cak ama biz ka­ra­rın 3-0 le­hi­mi­ze çık­ma­sı­nı bek­li­yor­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Federasyon 'kural ihlali var’ dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fut­bol Oyun Ku­ral­la­rı’nın 12. Mad­de­si’nin “To­pu el­le tut­mak” başlıklı kural gereği, ihlal yapıldığına karar vermiş oldu. Kuralda şu yazıyor: “El­de tu­tu­lan bir ci­sim ile to­pa do­kun­mak bir ih­lal ola­rak de­ğer­len­di­ri­lir. Atı­lan bir ci­sim ile to­pa vur­mak bir ih­lal sa­yı­lır.ih­la­lin mey­da­na gel­di­ği yer­den di­rekt ser­best vu­ruş ve­ya pe­nal­tı vu­ru­şu yapılır.”KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Trabzonspor'u gözüne kestirdi17 Kasım 2017 Cuma 12:08
 • Yok artık Ronaldo!17 Kasım 2017 Cuma 12:04
 • Cavanda'nın Rusya hayali!17 Kasım 2017 Cuma 12:03
 • Efsaneler mahkumlarla maç yaptı16 Kasım 2017 Perşembe 20:06
 • Yılmaz Vural'dan çok sert sözler!16 Kasım 2017 Perşembe 18:20
 • Şenol Güneş itiraf etti: Milli Takım...16 Kasım 2017 Perşembe 17:00
 • Süleyman Hurma kulüp satın alıyor!16 Kasım 2017 Perşembe 14:14
 • İrfan Buz'dan Trabzonspor açıklaması!16 Kasım 2017 Perşembe 13:48
 • Fatih Tekke'ye kötü haber!16 Kasım 2017 Perşembe 12:15
 • Dört büyüklerin korkulu rüyası: Başakşehir!16 Kasım 2017 Perşembe 12:07
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.