• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 16 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 3 °C
 • Camia şimdiden üç parça!
 • Trabzonspor yönetimi kongreye mi gidiyor?
 • Trabzonspor 15'ini birden sattı!
 • Camia şimdiden üç parça!
 • Trabzonspor yönetimi kongreye mi gidiyor?
 • Trabzonspor 15'ini birden sattı!

Kemal Kılıçdaroğlu 'tehdit tutanağı'nı açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu 'tehdit tutanağı'nı açıkladı
CHP lideri, “Dehşet verici” dediği “Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’nı tehdit ettiği” iddiasına ilişkin tutanağı açıkladı. Başsavcı’nın imzalı tutanağını satır satır okuyan Kılıçdaroğlu, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum, sen o müs

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, “A­da­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ke­nan İpe­k’­in, İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Ba­ş’­ı teh­dit et­ti­ği­” id­di­ası­na iliş­kin tu­ta­na­ğı, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da açık­la­dı.

DEH­ŞET VE­Rİ­Cİ BEL­GE

Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun tu­ta­na­ğı kür­sü­den oku­ma­dan ön­ce yap­tı­ğı “Deh­şet ve­ri­ci bel­ge açık­la­ya­ca­ğı­m” söz­le­ri me­rak uyan­dır­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de, İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nın Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı ta­ra­fın­dan İz­mi­r’­de­ki yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ne­de­niy­le teh­dit edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, sav­cı­nın, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’na (HSYK) gön­der­di­ği tu­ta­nak­tan bö­lüm­ler oku­du. Tu­ta­na­ğın ori­ji­nal met­nin­de, müs­te­şa­rın yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ile il­gi­li sav­cı­yı teh­dit et­ti­ği id­di­ası, biz­zat sav­cı ta­ra­fın­dan “sa­at saa­t” şu şe­kil­de an­la­tı­lı­yor:

“MA­KA­MIN­DAN ARA­DI­”

“Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ‘çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak, yö­net­mek, ör­gü­te üye ol­mak, rüş­vet, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma, ir­ti­kap, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lı­k’ suç­la­rın­dan yü­rü­tü­len 2011/12445 sa­yı­lı so­ruş­tur­ma ev­ra­kı kap­sa­mın­da; CMK 135 ve 140. mad­de­le­ri uya­rın­ca ile­ti­şi­min de­net­len­me­si ve tek­nik araç­lar­la iz­le­me ted­bi­ri­ne de baş­vur­mak su­re­tiy­le so­ruş­tur­ma ya­pıl­mış olup, alı­nan bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı son­ra­sın­da 06/01/2014 ta­ri­hin­de yet­ki­li ve gö­rev­li mah­ke­me­den ara­ma ve şüp­he­li­le­rin ya­ka­lan­ma­sı ka­rar alın­mış olup, mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar­lar me­sa­i son­ra­sı­na kal­mış, ka­rar­la­rın em­ni­ye­te ic­ra için gön­de­ril­me­sin­den son­ra 06/01/2014 ta­ri­hin­de sa­at 19.38’de evim­de bu­lun­du­ğum sı­ra­da Müs­te­şar­lık ma­ka­mın­dan 053x 52 751 xx nu­ma­ra­lı te­le­fo­nu­mu ara­yan sek­re­ter Sa­yın Müs­te­şar Ke­nan İpe­k’­in be­nim­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni ilet­ti.”

“İ­ÇE­Rİ­Ğİ­Nİ SOR­DU VE...”

* Sa­yın Müs­te­şar hal ha­tır sor­duk­tan son­ra sö­zü yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma ev­ra­kı­na ge­ti­rip içe­ri­ğini sor­du. Ken­di­si­ne kı­sa­ca so­ruş­tur­ma ile il­gi­li bil­gi ver­dim. Bu­nun üze­ri­ne bu so­ruş­tur­ma­nın der­hal dur­du­rul­ma­sı­nı il­gi­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­te­di, ma­kam­da bek­le­di­ği­ni, so­nu­cun ken­di­si­ne bil­di­ril­me­si­ni is­te­di. Ce­va­ben ken­di­si­ne hu­kuk ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı bir iş­lem ol­ma­dı­ğı­nı izah et­me­me rağ­men ıs­rar­cı ol­du. 4 da­ki­ka sü­ren gö­rüş­me son­ra­sı tek­rar so­ruş­tur­ma­yı dur­dur­ma­mı, mah­ke­me ka­rar­la­rını kol­luk­tan ge­ri is­te­me­mi ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nı de­ğiş­tir­me­mi ıs­rar­la is­te­di ve ce­vap bek­le­di­ği­ni be­lir­te­rek te­le­fo­nu ka­pat­tı.”

22.31’DE TEK­RAR ARA­DI

“Da­ha son­ra be­ni tek­rar 22.31’de ay­nı şe­kil­de Sa­yın Müs­te­şar Bey ara­ya­rak ne yap­tı­ğı­mı sor­du. Ben de ya­pı­lan iş­le­min hu­kuk ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de ol­du­ğu­nu, her­han­gi bir mü­da­ha­le­yi ge­rek­ti­rir hu­ku­ka ya da usule ay­kı­rı bir du­ru­mun bu­lun­ma­dı­ğı­nı ne­za­ket­le izah et­me­ye ça­lış­ma­ma rağ­men ba­na hi­ta­ben ‘Bu sa­at­te git, Cum­hu­ri­yet Sa­vcı­sı­nı de­ğiş­tir, tüm ka­rar­la­rı ip­tal et, bu so­ruş­tur­ma­yı dur­dur, bu­nu yap­maz­sa­nız so­nuç­la­rı­na kat­la­nır­sı­nı­z’ di­ye­rek te­le­fo­nu ka­pat­tı. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­mız­ca ya­pı­lan iş­lem­ler­de hu­ku­ka ay­kı­rı bir iş­lem gör­me­di­ğim­den bu ta­lep­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­dim. 06/01/2014 gü­nü sa­at 19.38 ve 22.31’de Sa­yın Müs­te­şar Ke­nan İpek ta­ra­fın­dan aran­mam se­be­biy­le ara­mız­da ge­çen ko­nuş­ma­la­rı gös­te­rir iş bu tu­ta­nak ta­ra­fım­dan tu­tu­la­rak im­za al­tı­na alın­mış­tır. 07/01/2014”

Adalet Bakanlığı’na çağrı

Müs­te­şa­rın, İz­mir sav­cı­sı­nı teh­dit et­ti­ği id­di­ası CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tez­can ta­ra­fın­dan Mec­li­s’­te dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sı ile açık­lan­mış­tı. HSYK’­ya gön­de­ri­len tu­ta­na­ğa Kı­lıç­da­roğ­lu ulaş­tı. Elin­de tu­ta­nak­ta­ki te­le­fon gö­rüş­me­si­ne iliş­kin ses ka­yıt­la­rı­nın bu­lun­du­ğu da be­lirten Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sın­da, “Bu Ada­let Ba­ka­nı­’na ses­le­ni­yo­rum. Sen o müs­te­şa­rı ye­rin­de tu­ta­cak mı­sın? Ye­rin­de tu­tu­yor­san o işin so­rum­lu­su sen­sin. Za­ten bir müs­te­şar ba­kan­dan ta­li­mat al­ma­dan bir dos­ya­yı ka­pat, sav­cı­yı al, so­nuç­tan ba­na bil­gi ver, so­nu­cu­na kat­la­nır­sın di­ye­mez. Şim­di HSYK’­nın ka­nun tek­li­fi gö­rü­şü­lü­yor. O ge­çer­se, bun­la­rın ta­ma­mı ger­çek ola­cak. Bir ta­li­mat­la yar­gı şe­kil­len­di­ril­miş ola­ca­k” de­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Erdoğan'dan Trump ve ABD'ye sert sözler!21 Ekim 2017 Cumartesi 13:14
 • Aracı olanlar dikkat! Yeniden yasaklandı21 Ekim 2017 Cumartesi 13:03
 • ABD'den flaş Öcalan açıklaması!21 Ekim 2017 Cumartesi 12:40
 • Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü21 Ekim 2017 Cumartesi 12:37
 • İşçilerden saygısız restorasyon!21 Ekim 2017 Cumartesi 12:35
 • Yaza veda ediyoruz21 Ekim 2017 Cumartesi 12:27
 • Atama kararları Resmi Gazete’de!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:24
 • Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme21 Ekim 2017 Cumartesi 11:06
 • PKK'lıların mağaraları imha edildi!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:02
 • Katar Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor20 Ekim 2017 Cuma 22:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.