• BIST 97.533
 • Altın 145,745
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 10 °C
 • Trabzon 15 °C
 • İzmir 15 °C
 • Antalya 17 °C
 • Bursa 14 °C
 • Erzurum 6 °C
 • Gaziantep 11 °C

Kılıçdaroğlu: "Sokağa çık bakalım sana ne diyorlar"

Kılıçdaroğlu: "Sokağa çık bakalım sana ne diyorlar"
İstanbul’a çıkarma yapan Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın kendisine yönelik “Memur Kemal’, ‘Esnaf Kemal’ sözlerini hatırlattı. “Hepsiyle iftihar ederim. Ama sen sokaklara çık bak bakalım sana ne diyorlar” dedi...

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın açı­lı­şın­da ko­nuş­tu. Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­dan ken­di­si­ni kar­şı­la­yan kon­vo­yuy­la bir­lik­te yak­la­şık 5 sa­at­te Le­ven­t’­e gi­den Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sı­na par­ti­li­le­ri bek­let­ti­ği için özür di­le­ye­rek baş­la­dı.

HALKIN DEPREMİ

“Bu­gün İs­tan­bu­l’­da 9 şid­de­tin­de bir dep­rem ol­du. Adı hal­kın dep­re­mi­” di­yen CHP li­de­ri, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu de­ğer­len­dir­di­ği ko­nuş­ma­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a yük­le­ne­rek, “Halk te­miz si­ya­set is­ti­yor. Halk hır­sız­lık is­te­mi­yor. Halk ken­di ik­ti­da­rı­nın ko­run­ma­sı­nı is­ti­yor” de­di.

“Bir dik­ta­tör ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği­ni ar­tık her­kes bi­li­yo­r” di­yen CHP li­de­ri şöy­le de­vam et­ti: “9 şid­de­tin­de dep­rem ol­du de­dim ama aca­ba o du­yar mı? Duy­mu­yor­sa ona da du­yu­ra­ca­ğız se­si­mi­zi. Be­nim­le kı­sır bir çe­kiş­me­nin içi­ne gir­mek is­ti­yor. ‘CH­P’­nin ge­nel mü­dü­rü­’ diyor. Sen ön­ce şu­nu bil, CHP’­nin ge­nel mü­dü­rü de­ğil, bek­çi­si ol­mak be­nim için onur­dur. Ba­na ‘Me­mur Ke­ma­l’, ‘Es­naf Ke­ma­l’, ‘E­mek­li Ke­ma­l’ de­di. Hep­siy­le if­ti­har ede­rim. Ama sen so­kak­la­ra çık bak ba­ka­lım sa­na ne di­yor­lar? Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hin­de ilk kez bir baş­ba­kan yol­suz­luk ya­pan­la­rı sa­vu­nu­yor. Hır­sı­zı sa­vu­nan ada­ma baş­ba­kan de­nir mi?”

10 YILDIR NEREDEYDİN

Ope­ras­yo­nu­n ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın “Dev­let­te çe­te­ler va­r” de­di­ği­ni be­lir­ten CHP li­de­ri, “Bu çe­te­ler yol­suz­lu­ğun or­ta­ya çı­kın­ca­ya mı ak­lı­na gel­di? Ya­hu 10 yıl­dır bu ül­ke­yi sen yö­ne­ti­yor­sun? 10 yıldır neredeydin? Bun­lar ye­ti­min hak­kı­na göz ko­yan­lar, çın­gı­rak­lı yı­lan­lar­dır. Ye­di sü­la­len kö­şe­yi dö­ne­cek, mil­le­ti kan­dı­ra­cak­sın. Ar­tık kan­dır­ma­ya­cak­sın bu mil­le­ti. Bu­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. Sen ayak­ka­bı ku­tu­su par­ti­si­sin ar­tık. Sa­na bir öne­rim var. Ak­lı­nı ba­şı­na top­la ve artık mil­le­tin ya­ka­sın­dan düş” dedi.

20 km’lik yolu 5 saatte gidebildi

CHP İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı­’nın ye­ni bi­na­sı­nın açı­lı­şı için İs­tan­bu­l’­a ge­len CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da, CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen, İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Oğuz Ka­an Sa­lı­cı ve yüz­ler­ce par­ti­li kar­şı­la­dı. CHP bay­rak­la­rı ile “El ele, kol ko­la, omuz omu­za­”, “Ça­re CHP”, “Ça­re Sa­rı­gü­l”, ya­zı­lı dö­viz­ler ta­şı­yan par­ti­li­ler, sık sık “Baş­ba­kan Ke­ma­l” slo­gan­la­rı at­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu ve Sa­rı­gül, oto­bü­sün için­den hal­kı se­lam­la­ya­rak, araç kon­vo­yu eş­li­ğin­de, E-5 Ka­ra­yo­lu­’n­dan 4. Le­vent Sa­na­yi Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan CHP İs­tan­bul İl Mer­ke­zi ve kam­pan­ya mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu bi­na­ya git­mek üze­re ha­re­ket et­ti. Yol bo­yun­ca önü sık sık ka­la­ba­lık grup­lar ta­ra­fın­dan ke­si­len Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu ta­şı­yan oto­büs 20 ki­lo­met­re­lik yo­lu an­cak 5 sa­atte ta­mam­la­ya­bil­di.

‘İstanbul trafiğini 5 yılda çözeceğiz’

Ye­rel se­çim­ler­de her ke­sim­den oy is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bü­tün din­dar yurt­taş­la­rı­ma ses­le­ni­yo­rum. Dü­ne ka­dar AK­P’­ye oy ver­di­niz. Her­han­gi bir par­ti­ye oy ve­ren yurt­ta­şı­mı hiç­bir za­man suç­la­ma­dım. De­mok­ra­si için­de ola­ğan bir ge­liş­me ka­bul et­tim. Ama ilk kez eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun öy­le san­dı­ğa gi­din. Kul hak­kı yi­ye­ne oy ve­rir­se­niz siz de or­tak olur­su­nu­z” de­di.

Tür­ki­ye­’nin te­miz si­ya­se­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ba­kın 20 yıl­dır İs­tan­bu­l’­u yö­ne­ti­yor­lar. Han­gi so­ru­nu­nu çöz­dü­ler. Ne­re­ye git­ti bu pa­ra­lar? Sor­ma­ya­cak mı­yız? Tra­fik so­ru­nu­nu 20 yıl­da çöz­me­di­ler. Ama si­ze sö­züm var. Sa­rı­gül 5 yıl için­de İs­tan­bu­l’­un tra­fik so­ru­nu­nu çö­ze­cek. El e­le kol ko­la mü­ca­de­le ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Siirt'te çatışma: 1 asker şehit oldu26 Mayıs 2017 Cuma 20:43
 • Merkel yanıt bekliyor26 Mayıs 2017 Cuma 17:59
 • Erdoğan: 'Talimat verdim arena ismi kalkacak'26 Mayıs 2017 Cuma 17:05
 • Van'adn acı haber geldi25 Mayıs 2017 Perşembe 16:17
 • 12 terörist öldürüldü!25 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
 • Başhekim gözyaşları ile uğurlandı25 Mayıs 2017 Perşembe 15:53
 • Kışlada enfeksiyon alarmı!25 Mayıs 2017 Perşembe 15:30
 • Erdoğan Macron'la görüştü25 Mayıs 2017 Perşembe 14:47
 • Bahçeli'den Erdoğan'a yanıt!25 Mayıs 2017 Perşembe 14:30
 • Ozan Tufan'dan sonra sıra o isimlerde....25 Mayıs 2017 Perşembe 13:27
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.