• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 14 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 5 °C
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

Kusur hepimizin

Kusur hepimizin
Soma fa­ci­ası ile il­gi­li Mec­lis araş­tır­ma­sı öner­ge­le­ri dün TBMM’­de gö­rü­şül­dü.

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, mil­let­ve­kil­le­ri­ne bil­gi ve­rdi. Yıl­dız, ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği oca­ğın te­miz ha­va ta­şı­yan ana ga­le­ri­de ol­ma­sı ne­de­niy­le kar­bon­mo­nok­si­tin bü­tün oca­ğı kap­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

ÖNEM­Lİ TEH­DİT

Yıl­dız, do­ğal afet dı­şın­da ya­şa­nan ka­za­da sa­de­ce iş­let­me­le­rin de­ğil, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’nın da Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın da ko­nuy­la il­gi­li gö­rev ya­pan ku­rum­la­rın da so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. İşin oda­ğın­da, rö­do­vans ile ala­ka­lı iş­let­me­ci­lik ya­pan özel sek­tör ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ener­ji Ba­ka­nı şöy­le de­vam et­ti: “So­rum­lu­luk hem hu­ku­ki hem in­sa­ni ola­rak tek ba­şı­na de­ğil­dir. Ruh­sat sa­hi­bin­den, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın da için­de ol­du­ğu bir so­rum­lu­luk. Biz bu ka­za­yı çok önem­li bir teh­dit ola­rak gö­rü­yo­ruz.Ma­den­ci­lik ala­nı­na, şim­di­ye ka­dar yap­tı­ğı­mız de­ne­tim­le­re, so­ruş­tur­ma­la­ra ay­rı bir bo­yut ge­tir­mek du­ru­mun­da­yı­z.”

KUSUR TARTIŞILMAZ

Bakan Yıl­dız “Eğer ora­da­ki afet bir do­ğal afet­se ku­sur tar­tı­şı­lır. Ama bu­ra­da­ki ku­sur ke­sin­lik­le tartı­şıl­maz” dedi.

Canlı yayın tartışması

CHP, MHP ve HDP milletvekilleri TBMM TV’nin görüşmeleri canlı yayınlaması için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e dilekçeyle başvurdu. Ancak talep reddedildi. Görüşmeler de bugüne ertelendi.

Çelik: Yüzde 1 başarısızlık varsa koltukta oturmam

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, fa­ci­a son­ra­sın­da sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le rad­yas­yon al­dı­ğı için So­ma­’ya gi­de­me­di­ği­ni ak­tar­dı. Çe­lik, “Bir kam­pan­ya yü­rü­tü­lü­yor.

‘Bi­ri kö­tü, bi­ri iyi­’ di­ye. Si­ya­si so­rum­lu­luk var­sa ki­min ne ka­dar so­rum­lu ol­du­ğu ko­nu­şu­la­bi­lir. Ma­den ocak­la­rı be­nim­le il­gi­li de­ğil. Ma­den­ler ko­nu­sun­da bi­zim ba­kan­lı­ğı­mı­zın gö­re­vi tef­tiş ile sı­nır­lı.

RUHSAT ENERJİ BAKANLIĞI’NDA

Ocak­lar, ruh­sat­lar ve iş­le­yiş ise ta­ma­men Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı. Yüz­de 1 da­hi ba­şa­rı­sız­lık söz ko­nu­suy­sa o kol­tuk­ta otur­ma­mız müm­kün de­ğil. Kol­tuk sev­da­lı­sı de­ği­li­m” de­di.

8 Şİ­KA­YET GELDİ

Ba­kan Çe­lik, Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da fa­ci­anın ya­şan­dı­ğı ma­den­de 8 tef­tiş ya­pıl­dı­ğı­nı ve 8 şi­kâ­yet üze­ri­ne yi­ne in­ce­le­me ya­pı­la­rak ek­sik­le­rin gi­de­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Kö­mür ma­den­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çe­lik, Al­man­ya ve Fran­sa­’nın kö­mür ma­den­le­ri­ni ka­pat­tı­ğı­nı Tür­ki­ye­’de ise 1848 yı­lın­dan bu ya­na üre­tim ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

GALERİ TAŞERONDA

Bakan Çelik şöy­le de­vam et­ti: “Her­kes göz­le­ri­ni ka­pa­tır­ken biz, iş­çi­ler için ge­rek­li ka­nun­la­rı çı­ka­ra­bil­mek için ne­fe­si­mi­zi tü­ket­tik. Şu beş yıl­da kim­ler ne­le­re en­gel ol­muş, onu da ko­nu­şa­lım.”

İş­çi­lerin ek­sik­li­kleri kendisine an­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Mev­zu­ata gö­re ya­sak ol­ma­sı­na kar­şın ma­de­ne do­zer so­kul­du­ğu­nu bi­le söy­le­di­ler.

Gö­rün­tü­de ta­şe­ron yok ama uy­gu­la­ma­da ga­le­ri­yi ta­şe­ro­na vermişler” diye konuştu.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.