• BIST 108.434
 • Altın 151,237
 • Dolar 3,6580
 • Euro 4,3278
 • Trabzon 14 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 5 °C
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Trabzonspor'a haciz şoku!
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Trabzonspor'a haciz şoku!

MEB'in Sayıştay raporuna sansür

MEB'in Sayıştay raporuna sansür
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçilerinin 460 sayfalık raporu, Meclis’e gönderilirken 23 sayfaya indirildi. Denetçilerin 48 bulgusundan 41’i rapordan çıkarıldı.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın 2012 yı­lı he­sap­la­rı­nı in­ce­le­yen Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı 460 say­fa­lık ra­po­run Sa­yış­tay Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 23 say­fa­ya in­dir­ildi­ği or­ta­ya çık­tı. Ba­kan­lı­ğın uğ­ra­dı­ğı za­rar­la­rı or­ta­ya ko­yan ra­por­la­rın içi bo­şal­tı­la­rak Mec­li­s’­e gön­de­ril­di­ği öne sü­rül­dü. Ça­lış­ma usul ve esas­la­rı bi­le he­nüz oluş­tu­rul­ma­mış olan ve 2012’den be­ri fii­len ça­lı­şan Sa­yış­tay Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­’nun Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın Sa­yış­tay de­net­çi ra­por­la­rı­nı san­sür­le­di­ği iddia edildi.

48 BULGUNUN 41’İ ÇIKTI

2012 yı­lı­na iliş­kin ra­po­run Ba­kan­lık büt­çe­si­ni il­gi­len­di­ren as­li un­su­ru ve de­ne­tim gö­rü­şü­ne da­ya­nak olan 13 adet bul­gu­nun 9 ta­ne­si­nin Ku­rul ta­ra­fın­dan ra­por­dan çı­ka­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ra­po­run Okul Ai­le Bir­lik­le­ri ve Özel He­sap­lar ile il­gi­li kıs­mı­na ra­por­da hiç yer ve­ril­me­di­ği be­lir­len­di. Yi­ne ra­po­run Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­le­ri­ne iliş­kin kı­smın­da ise tes­pit edi­len 48 bul­gu­nun 41’i ra­por­dan çı­ka­rıl­dı.

İş­te Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ra­por­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ri­len ve TBMM’­ye gön­de­ril­me­yen Sa­yış­tay de­net­çi bul­gu­la­rın­dan ba­zı­la­rı:

AB HİBELERİ İZLENEMEDİ

*Av­ru­pa Bir­li­ği kay­nak­la­rın­dan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na pro­je kar­şı­lı­ğı ak­ta­rı­lan hi­be tu­tar­la­rı, il­gi­li mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ge­nel büt­çe­ye iliş­kin mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­da iz­len­me­mek­te­dir.

*Özel eği­ti­me ih­ti­yaç du­yan öğ­ren­ci­le­rin okul­la­ra eri­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı için üc­ret­siz ta­şın­ma­sı pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­lan hiz­met alım iha­le­le­rin­de açık iha­le usu­lü ye­ri­ne pa­zar­lık usu­lü uy­gu­lan­mış­tır.

*Ba­kan­lı­ğın taş­ra ve mer­kez bi­rim­le­rin­de kul­la­nı­lan te­le­fon hiz­me­ti­nin abo­ne­lik sis­te­miy­le Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon A.Ş.’den di­rekt ola­rak alın­mış, bu­nun için her­han­gi bir iha­le yo­lu­na baş­vu­rul­ma­mış­tır.

*Des­tek Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len de­ği­şik hiz­met alı­mı iha­le­le­rin­de, tek­nik şart­na­me­de be­lir­ti­len ni­te­lik­le­re sa­hip ol­ma­yan ele­man ça­lış­tı­rıl­mış­tır.

*Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü YE­Ğİ­TEK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan mer­ke­zi sis­tem sı­nav­la­rı­na ait ka­pa­lı dev­re ça­lış­ma­la­rı ile ta­şı­ma, ku­tu aç­ma, is­tif­le­me ve de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin hiz­met alım işin­de, ka­pa­lı ve açık sis­tem­de ça­lı­şı­la­cak gün sa­yı­sı iyi plan­la­na­ma­mış, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı ola­rak ek bir alım da­ha ya­pıl­mış­tır.

*YE­Ğİ­TEK Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­si ta­ra­fın­dan ay­nı yük­le­ni­ci­den 6 fark­lı alım­la ger­çek­leş­ti­ri­len YE­Ğİ­TEK Or­ta Bü­yük Öl­çek­li Top­lan­tı Sa­lon­la­rı Ya­pıl­ma­sı Hiz­met Alı­mı İşi ile Ge­nel Mü­dür­lük Ma­kam Oda­sı, Sek­re­ter­ya ve Top­lan­tı Sa­lon­la­rı­nın Tef­ri­şa­tı mal ve hiz­met alı­mı iş­le­rin­de, işin aci­li­ye­ti ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek iha­le mev­zu­atı­na ay­kı­rı şe­kil­de pa­zar­lık usu­lü ile yap­tı­rıl­mış­tır. Mal ve hiz­met alı­mı iş­le­ri iha­le mev­zu­atı­na ay­kı­rı şe­kil­de kı­sım­la­ra bö­lü­ne­rek iha­le edil­miş­tir. İda­re ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan tek­nik şart­na­me­ler­de ka­mu iha­le mev­zu­atı­na ay­kı­rı şe­kil­de alı­mı ya­pı­la­cak ma­lın mo­de­li be­lir­til­miş­tir.

*Ders ki­tap­la­rı bas­kı hiz­met alım iş­le­rin­de ba­zı ki­tap­la­ra ait iş ka­lem­le­ri ge­çer­li bir ge­rek­çe ol­mak­sı­zın ze­yil­na­me ile ip­tal edil­miş­tir.

YANLIŞ HESAPLANDI

*MEB Dev­let Ki­tap­la­rı Dö­ner Ser­ma­ye Mü­dür­lü­ğü Pos­ta ve Tel­graf Teş­ki­la­tı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ka­mu İha­le Ku­ru­mu ve Ba­sın İlan Ku­ru­mu’­na yap­tı­ğı öde­me­ler­de, dam­ga ver­gi­si ta­hak­kuk et­tir­me­miş­tir.

*MEB Dev­let Ki­tap­la­rı Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­si ta­ra­fın­dan te­lif üc­re­ti öde­nen okul ders ki­tap­la­rın­da te­lif üc­ret­le­ri yan­lış he­sap­lan­mış­tır.

*Dev­let Ki­tap­la­rı Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­si­n’in, mal ve hiz­met alım iha­le­le­ri­nin fi­yat far­kı öde­me­le­rin­den ge­nel ola­rak ek ke­sin te­mi­nat­lar alın­ma­mış­tır.

46 milyon liralık alacak düzgün takip edilmedi

Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri­nin 2012 yı­lı­na iliş­kin Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ra­por­la­rın­da çok önem­li za­rar tes­pit­le­rin­de de bu­lu­nul­du. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın 2012 yı­lı Ki­şi­ler­den Ala­cak­lar He­sa­bı ile il­gi­li ola­rak ala­cak­lar lis­te­sin­de yer alan 46 mil­yon 667 bin li­ra­lık ala­cak­la­rın ye­ter­li dü­zey­de ta­kip edil­me­di­ği kay­de­dil­di. Ay­rı­ca söz ko­nu­su ala­cak­la­rın tu­ta­rı­na iliş­kin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ve­ri­le­ri­nin bir­bi­ri­ni tut­ma­dı­ğı be­lir­til­di. İla­ve Eği­tim Öğ­re­tim Hiz­met­le­ri Taz­mi­ta­nı öde­me­le­rin­de de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­da be­lir­ti­len esas, öl­çü ve nis­pet­le­re ay­kı­rı öde­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di.

MAR­KA ŞART­NA­ME­DE VAR

2012-2. dö­nem öğ­ret­men ata­ma­la­rın­da, ka­nun­la­ra ay­kı­rı ola­rak ba­zı alan­lar­da ata­ma­lar ya­pıl­dı­ğı ve ata­ma­sı ya­pı­lan bu ki­şi­le­re ata­ma­la­rı­nın ip­tal edil­di­ği ta­ri­he ka­dar ma­aş öde­me­sin­de bu­lu­nul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Or­ta­öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yurt­dı­şı­na gön­de­ri­len avans ve kre­di­le­rin mah­su­bu­nun za­ma­nın­da ya­pıl­ma­dı­ğı ve gi­der ya­pıl­dık­tan son­ra avans ve kre­di gön­de­ril­di­ği an­la­şıl­dı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin mali tablolarının işletmenin gelir, gider ve mallarına ilişkin gerçek durumu göstermediğini kaydeden denetçiler, Kurum tarafından yapılan sınavlarda sınav evraklarının taşınması işinde aynı iş için iki farklı kişiye ödeme yapıldığını aktardı.

Sansür kurulu böyle çalışıyor

Sa­yış­tay ra­por­la­rı­nın san­sür­le­ne­rek Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’ne gön­de­ril­me­si bü­yük tar­tış­ma­la­ra ne­den ol­du. Göz­ler Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı yüz­ler­ce say­fa­lık ra­por­la­rı san­sür­le­ye­rek Mec­li­s’­e gön­de­ren Sa­yış­tay Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­’na çev­ril­di. 6085 sa­yı­lı Sa­yış­tay Ka­nu­nu ile ge­ti­ri­len Ku­ru­l’­un ama­cı Sa­yış­tay Ra­por­la­rı ve Sa­yış­tay Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan gö­rü­şül­me­si is­te­nen baş­ka ko­nu­lar hak­kın­da gö­rüş bil­dir­mek. Ça­lış­ma usul ve esas­la­rı bi­le oluş­tu­rul­ma­dı­ğı hal­de 2012’den be­ri ça­lı­şan Sa­yış­tay Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­’nun ilk ic­ra­atı 2011 yı­lı de­ne­tim ra­por­la­rı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’ne gön­de­ril­me­me­si­ne ka­rar ver­mek ol­du.

Uz­man­lar, tek yet­ki­si Sa­yış­tay ra­por­la­rı hak­kın­da gö­rüş bil­dir­mek olan Ku­ru­l’­un 2013 yı­lın­da 2012 yı­lı de­ne­tim ra­por­la­rı­na iliş­kin al­dı­ğı ka­rar­la­rı­nın hem usul hem de esas açı­sın­dan mev­cut ya­sal mev­zu­at ve de­ne­tim reh­ber­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ku­ru­l’­un top­lan­tı­la­rın­da ken­di be­lir­le­di­ği usul­le­re bi­le uy­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re Ku­rul, gün­de­me al­dı­ğı ra­por­la­rın bü­yük­lü­ğü ve ma­hi­ye­ti­ni dik­ka­te al­mak­sı­zın gün­dem be­lir­le­di. Bir ra­por hak­kın­da fark­lı gün­dem­ler­de fark­lı ka­rar­lar al­dı. Hak­kın­da ni­ha­i ka­ra­rı­nı ver­di­ği bir ra­por hak­kın­da son­ra­ki bir gün­dem­de söz ko­nu­su ra­po­ru kıs­men ya da ta­ma­men ye­ni­den gö­rüş­me su­re­tiy­le ye­ni ka­rar­lar al­dı.

Ku­ru­l’­a yö­nel­ti­len cid­di bir eleş­ti­ri de ba­zı de­net­çi bul­gu­la­rı­nın ma­hi­ye­ti­ni de­ğiş­tir­me­si ko­nu­su ol­du. Sa­de­ce gö­rüş ver­me yet­ki­si olan Ku­ru­l’­un ra­por­la­rı san­sür­le­di­ği­ni kay­de­den uz­man­lar, “Ku­rul, de­ne­tim ra­por­la­rı hak­kın­da gö­rüş bil­dir­mek ye­ri­ne de­ne­tim ra­por­la­rı­nın içi­ni bo­şal­tan ka­rar­lar al­mış­tır. Yüz­ler­ce say­fa­lık ra­por­la­rı 3-5 say­fa­ya dü­şür­müş­tü­r” tes­pi­tin­de bu­lun­du.

 BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Karakola saldırı!19 Ekim 2017 Perşembe 20:19
 • Bakan Kaya 81 ile müjdeyi verdi19 Ekim 2017 Perşembe 18:58
 • ABD'li teröristleri hapsetti!19 Ekim 2017 Perşembe 17:39
 • İstifası istenen başkandan ilk açıklama!19 Ekim 2017 Perşembe 17:17
 • Trabzon'da fındık tefecilerin eline düştü!19 Ekim 2017 Perşembe 16:53
 • Erdoğan ayarı verdi!19 Ekim 2017 Perşembe 16:39
 • Pekşen AK Parti'nin açtığı tazminatla ilgili konuştu!19 Ekim 2017 Perşembe 15:31
 • Melih Gökçek Beştepe'de....19 Ekim 2017 Perşembe 15:15
 • Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme!19 Ekim 2017 Perşembe 14:36
 • Bahçeli'den Gökçek açıklaması!19 Ekim 2017 Perşembe 14:29
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.