• BIST 105.515
 • Altın 161,176
 • Dolar 3,8814
 • Euro 4,5617
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!

MEB'te fişlemeye eski bakanlardan tepki

MEB'te fişlemeye eski bakanlardan tepki
Taraf Gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda daha 3 ay önce yapılan fişlemeleri deşifre etti. Belgede fişlenen kişilerin karşısında “Bize yakın değil, sosyal demokrat, MHP’li, F Tipi, olumsuz” gibi yorumlar var.

Ta­raf Ga­ze­te­si fiş­le­me­ler­le il­gi­li ye­ni bel­ge­ler ya­yın­la­dı. “Sos­yal de­mok­rat, F ti­pi, MHP’­li... gö­rev ve­ril­me­me­li­” man­şe­ti ile ya­yın­la­nan ha­ber­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın (MEB) ça­lı­şan­la­rı­nı fiş­le­di­ği ve tas­fi­ye et­ti­ği or­ta­ya çık­tı.

Ha­ber­de, fiş­le­me­le­ri ya­pan is­min ise Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala ol­du­ğu be­lir­til­di. Fiş­le­me­le­rin, Ba­kan­lık Mer­kez Teş­ki­la­tı Yö­ne­ti­ci İs­ta­tis­ti­ği adı al­tın­da ya­pıl­dı­ğı ve ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı bi­ri­min adı, bi­rim ami­ri, kad­ro du­ru­mu be­lir­til­dik­ten son­ra “A­çık­la­ma­” bö­lü­mün­de fiş­le­me­ler ya­pıl­dı. Bel­ge­le­rin 3 ay ön­ce­si­ne ait ol­du­ğu­nun id­di­a edil­di­ği ha­ber­de açık­la­ma kı­sım­la­rı­na ya­zı­lan not­lar şu şe­kil­de yer al­dı:

FİKRİYATI FARKLI

“O­lum­suz. Mev­zu­at bil­gi­sin­den do­la­yı gö­rev al­dı, kad­ro ip­tal edi­le­bi­lir. Ça­buk et­ki­le­nen, fark­lı gö­rüş­te, mev­zu­at­çı, bi­ze ya­kın de­ğil. Es­ki MHP’­li. Fik­ri­ya­tı fark­lı. Sos­yal de­mok­rat. Olum­suz. İH­L’­li ke­si­me ba­kı­şı ne­ga­tif. Ke­sin­lik­le gö­rev ve­ril­me­me­li, F. Ko­ca­bı­yık re­fe­rans­lı. F ti­pi, ile­ti­şi­mi za­yıf, gö­rev ve­ril­me­me­li. Ce­ma­at­ten ya­rar­la­nır, ge­çim­siz, çı­kar­cı, kad­ro ve­ril­me­me­li. İH­L’­li, ça­lış­kan, dü­rüst, üst ka­de­me yö­ne­ti­ci­li­ğin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Kal­kın­ma Bak. gel­di. Tec­rü­be­si yok. İn­san iliş­ki­le­ri za­yıf. MHP’­li ola­rak bi­li­nir, gü­ven za­yıf, Sa­lih Çe­lik re­fe­rans­lı. MHP’­li, kad­ro­su ip­tal edil­me­li. MHP’­li, tek­nik bil­gi­si iyi, şah­si çı­ka­rı­na düş­kün­dür. Ba­kan­lık de­net­çi­si, F ti­pi, mev­zu­at­çı. Yö­ne­tim be­ce­ri­si za­yıf, ka­rar­sız, olum­suz, MHP’­li. Sos­yal de­mok­rat, olum­suz, ke­sin­lik­le ip­tal edil­me­li. F ti­pi, yö­ne­tim de­ne­yi­mi az. Göz­den ge­çi­ri­le­bi­lir. Ma­li­ye kö­ken­li, sos­yal de­mok­rat, olum­suz. Ab­dur­rah­man Gü­zel, Burs­lar Grup Baş­ka­nı, F ti­pi, ile­ti­şi­mi iyi.”

YÖNETİCİ YAPILMASINLAR

Ta­ra­f’­ın elin­de­ki fiş­le­me bel­ge­le­rin­de bu­nun gi­bi on­lar­ca ay­rın­tı ol­du­ğu be­lir­til­di. Tıp­kı Bal­yoz Dar­be Pla­nı­’nı ya­pan­la­rın ha­zır­la­dı­ğı fiş­le­me bel­ge­le­ri gi­bi ol­du­ğu ak­ta­rıl­dı. İsim isim ya­pı­lan fiş­le­me­le­rin kar­şı­sı­na, açık­la­ma adı al­tın­da ben­zer not­lar dü­şül­dü­ğü kay­de­dil­di. İk­ti­da­rın ken­di­ne ya­kın gör­dü­ğü isim­le­re olum­lu not ver­di­ği, kar­şıt gö­rüş­lü in­san­la­ra olum­suz not ve­rip, kad­ro­la­rı­nın ip­tal edil­me­si­ni, yö­ne­ti­ci ya­pıl­ma­ma­sı­nı is­te­di­ği vur­gu­lan­dı.


Bakanlıktan açıklama

Taraf Gazetesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) yapılan fişlemelere dair habere bakanlıktan yalanlama geldi. “Sosyal demokrat, F tipi, MHP’li, görev verilmemeli başlığı ile verilen haber üzerine açıklama yapılması gerekli görülmüştür” denilen açıklamada bakanlık tarafından herhangi bir kişi grup ya da yapıya yönelik fişleme, tasfiye çalışmasının yapılmadığı ve bundan sonra da bu türden çalışmaların yapılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

AHLAK DIŞI TASARRUF YOK

Haberin gerçeği yansıtmadığı dile getirilen açıklamada bakanlığın bütün iş ve işlemlerinde hukuk devletinin ilke ve esaslarına uymakla yükümlü olduğuna işaret edildi. Bakanlık açıklamasında “Bakanlığımız başta özel hayatın gizliliğinin korunması olmak üzere, temel insan haklarına ve evrensel düzeyde kabul gören ahlaki kurallara aykırı hiçbir tasarrufu söz konusu değildir. Bakanlığımız ve haberde adı geçen bakanlık yetkililerinin asılsız itham ve iddialara karşı gerekli bütün yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisini sunarız“ denildi.

Eski bakanlardan sert tepki


Özel hazırlanmış istatistikler

Milli Eğitim eski Bakanı Metin Bostancıoğlu: Herkesin sicil dosyası var. Fişlemelere gerek mi var? İnsanları bu şekilde ayıramazsınız. Ben Bülent Ecevit bakanıydım. Ecevit’te bir felsefe vardı, biz göreve geldiğimizde kimi bulmuşsak onunla çalıştık. Görevini yapmayan, savsaklayan, dürüst olmayan insan için gereği yapılır. Ama şu partili bu partili denmez, şu cemaatten denmez. Benim en iyi Milli Eğitim Müdürüm imam hatipli olan Antalya il müdürümdü. Ben hiç insanları şu düşüncededir diye ayırmadım. Hiçbir iktidarın da bu şekilde ayırması doğru olmaz. Mesleğini yasalar ve tüzükler gereği dürüstlükle yerine getiriyorsa, diğer konular bakanlığı ilgilendirmez. Bu fişlemeler çok yanlış. Bunlar insanları bölücü, ayırıcı şeyler. Maalesef bu iktidar döneminde bunlar oluyor. ‘Bakanlık Merkez Teşkilatı Yönetici İstatistiği’ diye bir istatistik olmaz. Eğitimin kalitesi ve yönetimi ile ilgili değil bu istatistikler, özel olarak hazırlanmıştır.

Eleştirdiğimiz şeyler gündemde

Milli Eğitim eski Bakanı Köksal Toptan: Fişlemeler sadece Milli Eğitim Bakanlığı için değil bütün kurumlar için doğru değil. Kurumların kendisine güveninin olması lazım, insanların çalıştığı arkadaşları hakkında şüphe duyması güzel bir şey değil. O zaman orada verimlilik olmaz. Hele bu hissedildiği zaman hiç verimlilik olmaz. Belgeler doğruysa eğer, şimdiye kadar eleştirdiğimiz her şeyi yeniden gündeme taşımış oluruz, doğru olmaz. Doğru bulmuyorum yapılan işi.”

‘MEB Müsteşarı Tekin’in bilgisayarında hazırlanıyor’

Haberdeki şu ifadeler dikkat çekiyor: “Fişleme, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı talimatı ile Atıf Ala ve Galip Gülmez tarafından yapılmış. Daha sonra bu belgeler, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’e arz edilmiş. Bu fişleme bilgilerinin hazırlık ve arz safhalarında Atıf Ala, Galip Gülmez, Yusuf Tekin ve Yusuf Tekin’in özel kalem müdürü görev almış. Fişleme belgeleri Yusuf Tekin’in dizüstü bilgisayarlarında hazırlanıp, saklanıyor. Atıf Ala, Başbakan Müsteşarı Efkan Ala’nın kardeşi.

AĞABEYİ SAYESİNDE ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Grup Başkanı olarak görev yapıyor. Atıf Ala, 1994 yılında öğretmenliğe başladı. Ağabeyinin etkisiyle 2005’te Şube Müdürü oldu. 2007’de de müfettiş olarak atandı. 2011 yılında ise Grup Başkanı oldu.”

Cem Küçük’ün itirafı

Atıf Ala ve MEB Müsteşarı’nın yaptığı bu fişlemeler, Yeni Şafak Gazetesi’nde Cem Küçük imzasıyla satır arasında farkında olmadan kabul edilmişti. Dershanelerin kapatılması tartışması öncesi 4 Ağustos 2013’te Cem Küçük’ün kaleme aldığı yazıda MEB’de yapılacak tasfiyeler şu satırlarla itiraf edilmişti: “İstanbul, Ankara, İzmir’de Emniyet İstihbarat Dairesi’nin tümü tasfiye edildi. Milli Eğitim’de aynı operasyonlar sürdü, sürüyor da. Yargıda benzer süreçler devam ediyor.”

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İklim konferansında Türk heyeti rest çekti!19 Kasım 2017 Pazar 10:09
 • TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor19 Kasım 2017 Pazar 10:05
 • Akdeniz'de deprem!19 Kasım 2017 Pazar 09:37
 • Trabzon'da hava nasıl olacak?19 Kasım 2017 Pazar 09:30
 • Değişim süreci bitti sanmayın!19 Kasım 2017 Pazar 09:25
 • TİKA'dan Kolombiyalı esnaflara destek19 Kasım 2017 Pazar 09:05
 • NATO skandalının perde arkası belli oldu19 Kasım 2017 Pazar 09:04
 • Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü19 Kasım 2017 Pazar 08:59
 • HDP'li vekiller terörist cenazesinde!19 Kasım 2017 Pazar 08:58
 • Özür diledi!18 Kasım 2017 Cumartesi 23:02
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.