• BIST 106.843
 • Altın 142,689
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 25 °C

Meclis’e dilekçe yağmuru

Meclis’e dilekçe yağmuru
Dershanelerin kapatılmasına karşı çıkan binlerce vatandaş Meclis’i dilekçe yağmuruna tuttu. Dilekçe Komisyonu’nun CHP’li üyesi Hasan Akgöl, bu konuda alt komisyon kurmayı teklif edeceğini söyledi.

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­ra­rı­na tep­ki için TBMM Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­’na gön­de­ri­len di­lek­çe sa­yı­sı 3 bi­ne ulaş­tı. Mec­li­se di­lek­çe yağ­ma­sı ko­mis­yon üye­si CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ak­gö­l’­ü ha­re­ke­te ge­çir­di. Ak­göl, “Bu ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ele ala­bil­mek için ön­ce­lik­le bir alt ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı ta­lep ede­ce­ğiz. Be­nim bu ko­nu­da bir tek­li­fim ola­ca­k” de­di.

HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ

Ak­göl, alt ko­mis­yo­nun Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ve ders­ha­ne­ler baş­ta ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­lar ile eği­tim­ci­le­ri din­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ak­göl, ço­cuk psi­ko­log­la­rı, üni­ver­si­te ho­ca­la­rı, ko­nu hak­kın­da ça­lış­ma yap­mış olan kim­se­ ve uz­man­la­rın gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­ra­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Ak­göl, gö­rüş­le­rin har­man­la­na­ca­ğı­nı ve en doğ­ru­yu bu­la­rak üst ko­mis­yo­na su­na­cak­la­rı­nı kaydetti. Üst ko­mis­yo­nun ra­por doğ­rul­tu­sun­da di­lek­çe­ler­le il­gi­li bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Ak­göl, ko­nuy­la il­gi­li ken­di dü­şün­ce­le­ri­ni de an­lat­tı. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na par­ti ola­rak da kar­şı çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ak­göl, “Bu­nun iki se­be­bi var. Bi­rin­ci­si AK Par­ti­’nin si­ya­si etik ku­ral­la­rı dı­şın­da­ki dav­ra­nış­la­rı­na kar­şı çık­mak. AK Par­ti sür­tüş­me ya­şa­dı­ğı ce­ma­ati tas­fi­ye et­me ni­ye­tin­de, ben bu­na alet ol­mam. İkin­ci­si de mev­cut du­rum­da ders­ha­ne­ler bir ih­ti­yaç. İh­ti­ya­cı gidermeden ka­pat­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Ata­na­ma­mış öğ­ret­men­ler ata­nır. Öğ­ren­ci­ler en gü­zel şe­kil­de eği­ti­mi­ni alır, ders­ha­ne­ye ih­ti­yaç kal­maz. İş­te o za­man ka­pa­na­bi­lir” de­di.

Mülakatlar neye göre yapılacak?

Mec­li­s’­e ve­ri­len 3 bin­den faz­la di­lek­çe­de di­le ge­ti­ri­len mağ­du­ri­yet ve so­ru­lar­dan ba­zı­la­rı şöy­le:

İs­ma­il Alp­te­kin: Eşim­le ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yiz. Bu ka­rar­la yu­va­mız, ek­mek tek­ne­miz ka­pa­na­cak. Kaç yu­va iş­siz­lik ne­de­niy­le da­ğı­la­cak? Kaç ai­le rei­si in­ti­har ede­cek?

Me­sut Çe­tin: 38 ya­şın­da 2 ço­cuk ba­ba­sı ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yim. Ka­pat­ma ko­nu­su baş­la­dı­ğın­dan be­ri ai­le hu­zu­rum kaç­tı, psi­ko­lo­jim bo­zul­du. TO­Kİ­’den ev al­dım ders­ha­ne­ler ka­pa­nır­sa tak­sit­le­ri­ni na­sıl öde­rim? MEB mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mın­da ne­ye gö­re mü­la­kat ya­pa­cak?

Ab­dul­lah Ye­şil­men: Mar­din do­ğum­lu­yum. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­yim. Böl­ge­de­ki genç­ler için te­rör ör­gü­tü her za­man teh­dit. Za­ma­nın­da be­nim­le çok uğ­raş­tı­lar ama ai­lem ve git­ti­ğim ders­ha­nem sa­ye­sin­de uzak dur­dum. Be­nim çok ar­ka­da­şım yol­da ka­yıp git­ti.

Ra­ma­zan Yol­ba­şı: Ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı du­ru­mun­da zen­gin­ler özel öğ­ret­men tu­ta­rak ço­cuk­la­rı­nı oku­ta­bi­le­cek. Or­ta ve dar ge­lir­li ai­le­ler ise bu im­ka­nı bu­la­ma­ya­cak.

Ah­met Dül­ger: Bu ham­le ka­pan­ma­sı zor ya­ra­lar aça­cak. Bu, öz­gür­lük an­la­yı­şı­na sığ­maz.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Maliki'den küstah Türkiye sözleri22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:33
 • 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30
 • Yıldırımhan’dan altın tespitler…22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:24
 • DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı!22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:45
 • İstanbul'daki kazada şehit sayısı arttı22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:06
 • Kritik ziyaret başlıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
 • HDP'li Yiğitalp hakkında fezleke22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:29
 • Yıldırım deprem bilançosunu açıkladı22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:25
 • Kol kola ava gittiler...22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
 • AB'den Türkiye'ye tehdit!22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.