• BIST 107.726
 • Altın 152,715
 • Dolar 3,7154
 • Euro 4,3697
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 18 °C
 • Trabzonspor’da büyük sabotaj!
 • Sen de mi Castillo?
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!
 • Trabzonspor’da büyük sabotaj!
 • Sen de mi Castillo?
 • Yerli oyuncular çok rahatsız!

Meclis’e dilekçe yağmuru

Meclis’e dilekçe yağmuru
Dershanelerin kapatılmasına karşı çıkan binlerce vatandaş Meclis’i dilekçe yağmuruna tuttu. Dilekçe Komisyonu’nun CHP’li üyesi Hasan Akgöl, bu konuda alt komisyon kurmayı teklif edeceğini söyledi.

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­ra­rı­na tep­ki için TBMM Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­’na gön­de­ri­len di­lek­çe sa­yı­sı 3 bi­ne ulaş­tı. Mec­li­se di­lek­çe yağ­ma­sı ko­mis­yon üye­si CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ak­gö­l’­ü ha­re­ke­te ge­çir­di. Ak­göl, “Bu ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ele ala­bil­mek için ön­ce­lik­le bir alt ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı ta­lep ede­ce­ğiz. Be­nim bu ko­nu­da bir tek­li­fim ola­ca­k” de­di.

HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ

Ak­göl, alt ko­mis­yo­nun Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ve ders­ha­ne­ler baş­ta ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­lar ile eği­tim­ci­le­ri din­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ak­göl, ço­cuk psi­ko­log­la­rı, üni­ver­si­te ho­ca­la­rı, ko­nu hak­kın­da ça­lış­ma yap­mış olan kim­se­ ve uz­man­la­rın gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­ra­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Ak­göl, gö­rüş­le­rin har­man­la­na­ca­ğı­nı ve en doğ­ru­yu bu­la­rak üst ko­mis­yo­na su­na­cak­la­rı­nı kaydetti. Üst ko­mis­yo­nun ra­por doğ­rul­tu­sun­da di­lek­çe­ler­le il­gi­li bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Ak­göl, ko­nuy­la il­gi­li ken­di dü­şün­ce­le­ri­ni de an­lat­tı. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na par­ti ola­rak da kar­şı çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ak­göl, “Bu­nun iki se­be­bi var. Bi­rin­ci­si AK Par­ti­’nin si­ya­si etik ku­ral­la­rı dı­şın­da­ki dav­ra­nış­la­rı­na kar­şı çık­mak. AK Par­ti sür­tüş­me ya­şa­dı­ğı ce­ma­ati tas­fi­ye et­me ni­ye­tin­de, ben bu­na alet ol­mam. İkin­ci­si de mev­cut du­rum­da ders­ha­ne­ler bir ih­ti­yaç. İh­ti­ya­cı gidermeden ka­pat­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Ata­na­ma­mış öğ­ret­men­ler ata­nır. Öğ­ren­ci­ler en gü­zel şe­kil­de eği­ti­mi­ni alır, ders­ha­ne­ye ih­ti­yaç kal­maz. İş­te o za­man ka­pa­na­bi­lir” de­di.

Mülakatlar neye göre yapılacak?

Mec­li­s’­e ve­ri­len 3 bin­den faz­la di­lek­çe­de di­le ge­ti­ri­len mağ­du­ri­yet ve so­ru­lar­dan ba­zı­la­rı şöy­le:

İs­ma­il Alp­te­kin: Eşim­le ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yiz. Bu ka­rar­la yu­va­mız, ek­mek tek­ne­miz ka­pa­na­cak. Kaç yu­va iş­siz­lik ne­de­niy­le da­ğı­la­cak? Kaç ai­le rei­si in­ti­har ede­cek?

Me­sut Çe­tin: 38 ya­şın­da 2 ço­cuk ba­ba­sı ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­yim. Ka­pat­ma ko­nu­su baş­la­dı­ğın­dan be­ri ai­le hu­zu­rum kaç­tı, psi­ko­lo­jim bo­zul­du. TO­Kİ­’den ev al­dım ders­ha­ne­ler ka­pa­nır­sa tak­sit­le­ri­ni na­sıl öde­rim? MEB mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mın­da ne­ye gö­re mü­la­kat ya­pa­cak?

Ab­dul­lah Ye­şil­men: Mar­din do­ğum­lu­yum. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­yim. Böl­ge­de­ki genç­ler için te­rör ör­gü­tü her za­man teh­dit. Za­ma­nın­da be­nim­le çok uğ­raş­tı­lar ama ai­lem ve git­ti­ğim ders­ha­nem sa­ye­sin­de uzak dur­dum. Be­nim çok ar­ka­da­şım yol­da ka­yıp git­ti.

Ra­ma­zan Yol­ba­şı: Ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı du­ru­mun­da zen­gin­ler özel öğ­ret­men tu­ta­rak ço­cuk­la­rı­nı oku­ta­bi­le­cek. Or­ta ve dar ge­lir­li ai­le­ler ise bu im­ka­nı bu­la­ma­ya­cak.

Ah­met Dül­ger: Bu ham­le ka­pan­ma­sı zor ya­ra­lar aça­cak. Bu, öz­gür­lük an­la­yı­şı­na sığ­maz.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Başına cam tabla düştü!24 Ekim 2017 Salı 09:55
 • Yargıtay üyeliğine yeni isim!24 Ekim 2017 Salı 09:32
 • Cezaevleri ağzına kadar doldu!24 Ekim 2017 Salı 09:32
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş gönderiliyor24 Ekim 2017 Salı 09:08
 • Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!23 Ekim 2017 Pazartesi 22:59
 • Torba Tasarı Meclis'ten geçti!23 Ekim 2017 Pazartesi 20:39
 • Baykal'ın doktorundan yeni açıklama23 Ekim 2017 Pazartesi 20:17
 • Ve Gökçek açıkladı!23 Ekim 2017 Pazartesi 20:04
 • FETÖ üyeleri kaçarken yakalandı23 Ekim 2017 Pazartesi 19:05
 • AK Parti'li Turan'dan istifa açıklaması23 Ekim 2017 Pazartesi 19:02
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.