• BIST 106.239
 • Altın 161,217
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 13 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 0 °C
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!
 • Radardaki o futbolcudan inanılmaz dönüş!
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!
 • Radardaki o futbolcudan inanılmaz dönüş!

Muhalefet liderlerinden sert fezleke tepkisi

Muhalefet liderlerinden sert fezleke tepkisi
Kendisi ve MHP lideri hakkında hazırlanan fezlekeleri değerlendiren CHP lideri, “Muhalefet olunca fezlekeler yıldırım hızıyla geliyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Yolsuzluk yapan bakanların fezlekesi neden Meclis’e gelmiyor? Bu çifte standardın sebebi ne? Bunu

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, “Be­nim­le il­gi­li fez­le­ke ge­li­yor, ba­şı­mın üs­tü­ne gel­sin, ama Al­lah aş­kı­na bu ül­ke­de yol­suz­luk ya­pan ba­kan­la­rın fez­le­ke­si ne­den Mec­li­s’­e gel­mi­yor? Bu çif­te stan­dar­dın se­be­bi ne­” diye sor­du.

Kı­lıç­da­roğ­lu, AB Tür­ki­ye Del­egas­yo­nu­’nun da­ve­ti üze­ri­ne AB ül­ke­le­rin­de gö­rev ya­pan ga­ze­te­ci­ler­le, Gök­su Res­to­ran­’da öğ­le ye­me­ğin­de bir ara­ya gel­di. Ye­mek çı­kı­şın­da ga­ze­te­ci­le­rin gün­de­me iliş­kin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu, ken­di­si ve MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li hak­kın­da ha­zır­la­nan fez­le­ke­le­rin TBMM’­ye gel­me­si­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne özet­le şun­la­rı söy­le­di:

BAŞIMIN ÜSTÜNE...

*Mu­ha­le­fet olun­ca fez­le­ke­ler yıl­dı­rım hı­zıy­la ge­li­yor. Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de mil­let­ve­kil­le­ri­ni zi­ya­ret et­tik­ten son­ra bir açık­la­ma yap­mış­tım, ben An­ka­ra­’ya gel­me­den fez­le­ke Mec­li­s’­e gel­di. Ben yol­suz­luk yap­ma­dım, hak­sız ye­re tu­tuk­la­nan pek çok ki­şi­nin hak­kı­nı sa­vun­dum.

*Biz yol­suz­lu­ğu gün ışı­ğı­na çık­mış olan ba­kan­la­rın fez­le­ke­le­ri­ni bek­ler­ken bi­zim fez­le­ke­miz ge­li­yor. Top­lu­mun vic­da­nı­na ses­len­mek is­ti­yo­rum; ben mil­yon do­lar­la­rı gö­tür­me­dim, kul hak­kı ye­me­dim. Be­nim­le il­gi­li fez­le­ke ge­li­yor, ba­şı­mın üs­tü­ne gel­sin ama Al­lah aş­kı­na ya, bu ül­ke­de yol­suz­luk ya­pan ba­kan­la­rın fez­le­ke­si ne­den Mec­li­s’­e gel­mi­yor?

SİNDİREMİYORUM

*Bu çif­te stan­dar­dın se­be­bi ne? Bu­nu içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Han­gi de­mok­ra­si­den bah­se­di­yor­ bun­lar? Hır­sız­lık ya­pan ada­mın ko­ru­ma­sı mı olur? Bun­lar­da vic­dan yok mu, ah­lak yok mu, me­rak edi­yo­rum.

*17 li­ra çal­dı di­ye 17 ay hap­se mah­kûm edi­yor­sun gen­ce­cik ço­cu­ğu, tril­yon­la­rı gö­tü­rü­yor kim­se­nin kı­lı kı­pır­da­mı­yor. Baş sa­vu­nu­cu­su kim, Re­cep Tay­yip Er­do­ğan. Bu­nu an­la­tır­ken bi­le ben uta­nı­yo­rum ama on­lar utan­mı­yor.

TRİLYONLARI GÖTÜRDÜ

*Dü­şü­nün İçiş­le­ri Ba­ka­nı oğ­lu­na so­ru­yor, “Oğ­lum kaç li­ra pa­ran va­r”, “Bir kaç ku­ru­ş’ di­yor, “Oğ­lum kaç li­ra pa­ra var, ben sa­na pa­ra­yı so­ru­yo­ru­m’ di­yor, “1 tril­yon ci­va­rın­da­’ di­yor. Bu­nu söy­le­yen ada­mın fez­le­ke­si gel­mi­yor Mec­li­s’­e. Ne­den? Tril­yon­la­rı gö­tür­dü di­ye.

*Pa­ra­sız eği­tim is­te­yen gen­ce­cik ço­cuk­lar hap­se atıl­ma­dı mı bu ül­ke­de? Onu hap­se ata­cak­sın, kul hak­kı yi­ye­ni ko­ru­ya­cak­sın, ha­mi­si ke­si­le­cek­sin. Bu­nu içi­me sin­di­re­mi­yo­rum.

‘Topluma gözdağı vermek istiyor’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın HSYK düzenlemesinin bu hafta içerisinde çıkarılabileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

‘UTANÇ VERİCİ’

“Düzenlemeyi niye istiyor, savcıya telefon ediyor zaten. ‘Dosyayı kapat’ diyor. Polisleri savcının emrinden alıyor zaten istediği zaman. Topluma gözdağı vermek istiyor. Hakimlere, savcılara gözdağı vermek istiyor. Neden? ‘Yolsuzluk olaylarını kapatın dedim, siz neden kapatmıyorsunuz.’ Bunu demek için. Biz parlamentoda böyle bir teklifin görüşülmesini demokrasimiz açısından utanç verici olarak görüyoruz. Yürütme organı yasamayı kontrolü altına aldı, şimdi yargıyı kontrol altına almak istiyor. Zaten medyayı da siz benden iyi biliyorsunuz. Yeni dönem başladı, ‘Alo Fatih’ dönemi.”

Bahçeli: Fezlekenin Meclis’e gelmesi normal

MHP lideri Bahçeli, hakkındaki fezleke ile ilgili, “Savcılığın gerekli görmesi halinde bu tür uygulamalar var. Meclis’te de bunun gereği neyse yapılır” dedi.

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re git­ti­ği Kı­rık­ka­le­’de kent gi­ri­şin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu önün­de par­ti­li­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ka­la­ba­lık bir grup­la kent mer­ke­zi­ne ge­len Bah­çe­li, Za­fer Cad­de­si­’n­de es­naf zi­ya­re­ti yap­tı, va­tan­daş­la­rı se­lam­la­dı. İlk ola­rak Kı­rık­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ek­rem Gö­k’­ü zi­ya­ret eden Bah­çe­li, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 30 Mart 2014’te ya­pı­la­cak Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi mü­na­se­be­tiy­le il ge­zi­le­ri­ne baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Bir ga­ze­te­ci­nin, hak­kın­da ha­zır­la­nan fez­le­ke ile il­gi­li so­ru­su­nu ce­vap­lan­dı­ran Bah­çe­li, şun­la­rı kay­det­ti:

BAŞ­BA­KAN TÜ­KEN­Dİ

“Sav­cı­lı­ğın ge­rek­li gör­me­si ha­lin­de bu tür uy­gu­la­ma­lar var. De­mek ki bi­zim de ko­nuş­ma­la­rı­mız­dan fez­le­ke çı­kar­ta­cak ka­dar bir has­sa­si­yet ol­du­ğu­na gö­re Mec­li­s’­e gel­me­si nor­mal­dir. Mec­lis­te de bu­nun ge­re­ği ney­se ya­pı­lır.”

Bir so­ru üze­ri­ne, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın yan­lış bir yo­la gir­di­ği­ni söy­le­yen Bah­çe­li, par­ti­si­nin içe­ri­sin­de 3-5 mil­let­ve­ki­li ve da­nış­ma­nı ile her tür­lü po­li­ti­ka­yı üret­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı, uy­gu­la­ma­lar­da gö­rül­dü­ğü gi­bi Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın tü­ken­di­ği­ni, bit­ti­ği­ni kay­det­ti. Bah­çe­li, Baş­ba-­ka­n’­a “Sen her şe­yi çok iyi ya­pı­yor­su­n” den­di­ği­ni, ba­zı sı­fat­lar ve­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, şun­la­rı söy­le­di:

UÇMAYA HAZIR

“Baş­ba­ka­n’­a ‘Sen hat­tı­za­tın­da baş­ba­kan de­ğil, dev­let baş­ka­nı ol­man la­zı­m’ di­yor­lar o da et­ki­le­ni­yor, baş­kan­lık sis­te­mi­ni ge­tir­me­ye kal­kı­yor ve­ya ki­mi­si sul­tan di­yor, ki­mi­si baş­ka şey­ler söy­lü­yor. He­le he­le son gün­ler­de Baş­ba­ka­n’a ta­kı­lan sı­fat­la­rın had­di, he­sa­bı yok. Baş­ba­ka­n’ın aya­ğı yer­den ke­sil­miş, za­ten ya ha­va­da ya da ha­va­ala­nın­da. Uç­ma­ya da her an ha­zır.”

Soba başında tespihli poz

Bahçeli, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde partisinin seçim bürosunu hizmete açtıktan sonra gazetecilere dönerek “Biraz bekleyin” dedi. Partililerden bir sandalye isteyen Bahçeli, sobanın başına oturdu, cebinden yüzüğünü çıkartarak parmağına taktı, tespihini eline aldı ve ayak ayak üstüne atarak gazetecilere gülümseyerek poz verdi. MHP lideri “Size sosyal medyada bol bol dolaşacak bir poz verdim” diyerek espri yaptı.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.