• BIST 106.843
 • Altın 142,689
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 32 °C
 • Ankara 29 °C

Mülakatlı öğretmen atamasına sendikalardan tepki

Mülakatlı öğretmen atamasına sendikalardan tepki
Eğitim sendikaları hükümetin öğretmenleri mülakatla atamasına tepki gösterdi. Sözlü atamaya karşı çıkan sendikalar, “Bütün iç hukuk yollarını tüketir gerekirse AİHM’e gideriz. Böylesi atama yöntemi kabul edilemez” dedi.

Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya ha­zır­la­nan hü­kü­met, öğ­ret­men­le­ri de mü­la­kat yo­luy­la Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) bün­ye­si­ne ala­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­cak KPSS şar­tı aran­mak­sı­zın öğ­ret­men­le­rin MEB kad­ro­la­rı­na söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na sen­di­ka­lar tep­ki­li. “Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin KPSS şar­tı ol­mak­sı­zın sa­de­ce söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na kar­şı­yı­z” di­yen Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ve Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan 310 bin öğ­ret­me­nin var ol­du­ğu­nu ve yıl­lar­dır KPSS’­ye ha­zır­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Sa­de­ce 34 öğ­ret­me­nin ata­ma­sı ya­pıl­ma­dı­ğı için in­ti­har et­ti­ği­ni ak­ta­ran Kon­cuk, “Do­la­yı­sıy­la önü­müz­de böy­le­si­ne bü­yük bir prob­lem var­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni ata­man doğ­ru de­ğil. Kal­dı ki ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri de mağ­dur ola­cak. Bu söz­lü sı­nav­la ata­na­cak­lar şim­di­den bel­li. Eğer tor­pi­li yok­sa o da ata­na­ma­ya­ca­k” de­di.

Sİ­YA­Sİ KRİ­TER ET­Kİ­Lİ OLUR

Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ün­sal Yıl­dız, mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mı­nın ke­sin­lik­le doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Yıl­dız, “Sı­na­vı ya­pan ki­şi­le­rin ken­di si­ya­sal ter­cih­le­ri­nin et­ki­de bu­lu­na­ca­ğı bir kri­te­ri esas al­mak par­ti­zan­lı­ğın ula­şa­ca­ğı en son rad­de olur. Öğ­ret­men­lik mes­le­ği baş­ka mes­lek­ler gi­bi de­ğil­dir. Dı­şa­rı­da ata­ma bek­le­yen yüz­ bin­ler­ce öğ­ret­men var. Hem bun­la­rın hem de ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin ka­yıt­sız şart­sız ata­ma­sı ya­pıl­ma­lı. Bu­gün mü­la­kat­la ya­pı­lan ida­re­ci ata­ma­la­rı­na ba­kın. Sa­de­ce bir sen­di­ka­nın men­sup­la­rı atan­dı. Ge­ri ka­lan hiç­bir sen­di­ka­nın üye­si atan­ma­dı. Her ne ka­dar ya­zı­lı sı­nav­dan çok yük­sek al­ma­la­rı­na rağ­men ida­re­ci ola­ma­yan bin­ler­ce öğ­ret­men var. Ay­nı şey öğ­ret­men ata­ma­sı için ge­çer­li ola­ca­k” de­di.

Ders­ha­ne­le­rin son 10 yıl­da iki kat art­tı­ğı­nı da anım­sa­tan Yıl­dız, “Gi­din ba­kın dev­let okul­la­rı­na. Açı­lıp ka­pan­mak­ta zor­luk çe­ki­yor. Elek­tri­ğin­de, su­yun­da, per­so­ne­lin­de, gü­ven­li­ğin­de, altya­pı­sın­da so­run var. La­ba­ra­tu­va­rı yok. Eğer ka­mu­nun kay­na­ğı var­sa ön­ce bu so­run­la­rı hal­let­si­n” di­ye ko­nuş­tu.

Sokağa çıkarız

İsmail Kon­cuk, bu ka­ra­rı alan­la­rın mil­le­tin yü­zü­ne ba­ka­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye­’de cid­di ger­gin­lik ya­ra­tır. Mü­la­kat­la ata­ma yap­mak akıl kâ­rı de­ğil. Sen­di­ka ola­rak şid­det­le kar­şı­yız. Eğer uy­gu­la­nır­sa hem so­ka­ğa çı­ka­rız hem yar­gı yo­lu­na baş­vu­ru­ruz. Eğer iç hu­kuk yol­la­rı tü­ke­nir­se Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne (AİHM) gi­de­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.

ATA­MA YÖN­TE­Mİ BEL­Lİ

Tür­ki­ye­’de öğ­ret­men ata­ma yön­te­mi bel­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti: “Öğ­ret­men­le­rin KPSS’de ala­cak­la­rı P10 pu­anı­na gö­re ata­ma­sı ya­pı­lır. Bu yön­tem dı­şın­da her­han­gi bir öğ­ret­men gru­bu­na bir baş­ka ay­rı­ca­lık ta­nı­mak ka­nu­nen müm­kün de­ğil. Ana­ya­sa­’nın eşit­li­ği sağ­la­yan 10. mad­de­si or­ta­da du­rur­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni baş­ka bir sis­tem­le ata­man hu­ku­ken müm­kün de­ğil. Bu­nu yap­mak için ak­lı­mı­zı pey­nir ek­mek­le ye­miş ol­mak ge­rek. Bı­ra­kın uy­gu­lan­ma­sı böy­le bir şe­yi dü­şün­mek bi­le abes­le iş­ti­gal­dir. Dur­duk ye­re ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı gi­bi an­lam­sız bir ka­ra­rı alan hü­kü­me­ti ak­lise­li­me da­vet edi­yo­rum.”

 BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Uluslararası toplum derhal harekete geçsin22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.