• BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Trabzon 25 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C

Müsteşar Kenan İpek'e çifte suç duyurusu

Müsteşar Kenan İpek'e çifte suç duyurusu
CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve İzmir Barosu, Cumhuriyet Başsavcısı’nı telefonla arayarak ‘tehdit’ ettiği iddia edilen Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında suç duyurusunda bulundu.

İz­mir Ba­ro­su Baş­kan Yar­dım­cı­sı Avu­kat Er­can De­mir, İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­nın dur­du­rul­ma­sı için Baş­sav­cı Hü­se­yin Ba­ş’­ı iki kez te­le­fon­la ara­dı­ğı id­di­a edi­len Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müş­te­şa­rı Ke­nan İpek hak­kın­da, “Yar­gı gö­re­vi ya­pa­nı et­ki­le­me­ye te­şeb­büs, teh­dit ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­k” suç­la­rın­dan HSYK’­ya suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riiyle ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan De­mir, İpe­k’­in, ko­numu iti­ba­rıyla an­cak Ba­kan­lı­ğa bağ­lı per­so­ne­le ve ida­ri iş­ler­le sı­nır­lı ol­mak üze­re ta­li­mat ve­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­terek şöyle konuştu:

‘HSYK SORUŞTURMA AÇMALI’

“Baş­sav­cı­ bi­ze bu ola­yı an­lat­tı. Tu­ta­nak gön­der­me­si­nin tek se­be­bi­nin Müs­te­şa­r ta­ra­fın­dan teh­dit edil­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. HSYK’­nın bu teh­dit­le­re ver­me­si ge­re­ken tek ce­vap, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­dır, ama Müs­te­şa­r­’ın söy­le­di­ği, ‘Be­de­li­ni öder­si­n’ sö­zü ger­çe­ğe dö­nüş­müş­tür. Müs­te­şa­r ka­yı­rıl­mış ve Baş­sav­cı Sam­su­n’­a sü­rül­müş­tür. Ada­let Ba­ka­nı ‘Hu­ku­kun ge­re­ği ney­se o ya­pıl­mış­tı­r’ de­miş­tir. Ada­let Ba­ka­nı ve müs­te­şa­rı suç iş­le­miş­tir. Ba­kan ve­ya müs­te­şar hiç­bir sav­cı­yı ya da ha­ki­mi ara­ya­maz. İz­mir Ba­ro­su ola­rak yar­gı­nın si­ya­si ira­de­ye bağ­lan­ma­sı­nı, ik­ti­da­rın bas­kı ve hük­mü al­tı­na alın­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yor, bu işin en baş mu­ha­ta­bı ola­rak gör­dü­ğü­müz Ha­kim ve Sav­cı­la­rın tep­ki­le­ri­ni gös­ter­me­si­ni bek­li­yo­ruz.”

CHP, o tutanağı delil olarak sundu

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, Ada­let Ba­ka­nı Müs­te­şa­rı Ke­nan İpek hak­kın­da Ana­ya­sa­nın 138. mad­de­si­ni ih­lal, TCK’­nın 257. mad­de­si­ne gö­re gö­re­vi ve nü­fu­zu kö­tü­ye kul­lan­ma 277. mad­de­si­ne gö­re adil yar­gı­la­ma­yı et­ki­le­me­ye te­şeb­büs ve yar­gı gö­re­vi ya­pa­nı et­ki­le­me id­di­asıy­la An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ta­nal, di­lek­çe­sin­de de­lil ola­rak İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Baş ta­ra­fın­dan 7 Ocak 2014 ta­ri­hin­de tan­zim edi­len ve im­za­la­nan tu­ta­na­ğı gös­ter­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.