• BIST 108.434
 • Altın 151,491
 • Dolar 3,6580
 • Euro 4,3309
 • Trabzon 17 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 17 °C
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Trabzonspor'a haciz şoku!
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Trabzonspor'a haciz şoku!
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?

Okul kurs ücretleri dershaneden farksız

Okul kurs ücretleri dershaneden farksız
Devlet okullarındaki kurs ücretleri dershane ücretlerini aratmıyor. Dershaneler bir öğrenciden 5 ders için ortalama 1500 lira alırken devlet okulları aynı ders saatinin 3’te birini 400 ila 960 liraya veriyor.

Öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ve ek­sik­siz eği­tim ver­mek­le yü­küm­lü olan dev­let okul­la­rı­nın bir­ço­ğunun ade­ta ders­ha­ne gi­bi iş­le­til­di­ği or­ta­ya çık­tı. Tür­ki­ye­’de­ki her okul­da en az 8 öğ­ren­ci ol­ma­sı ha­lin­de her­han­gi bir ders­ten nor­mal ders sa­at­le­ri dı­şın­da haf­ta içi ve­ya haf­ta so­nu kur­su açı­la­bi­li­yor. Baş­vu­ran öğ­ren­ci­ler­den alı­na­cak üc­ret okul yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan be­lir­le­ni­yor. Ve­ri­len top­lam ders saa­ti yıl­lık 150 saa­ti geç­mi­yor.

DERS SAA­Tİ 3’TE Bİ­Rİ

Tür­ki­ye­’de ilk ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ders­ha­ne üc­ret­le­ri 700- 2500 li­ra ara­sı de­ği­şi­yor. Öğ­ren­ci­ler haf­ta­da 8 sa­at ol­mak üze­re iki dö­nem­de top­lam 250-350 sa­at ara­sı ma­te­ma­tik, Türk­çe, fen bil­gi­si, sos­yal bil­gi­ler ve İn­gi­liz­ce der­si alı­yor.

Pra­tik bir he­sap­la­ma­ya gö­re 2 dö­nem­lik top­lam­da 1000 li­ra ve­ren ve 5 ay­rı der­si bir­den alan öğ­ren­ci her ay 32, tek dö­nem­de 128 sa­at ders al­mış olu­yor. Bu­na rağ­men dev­let okul­la­rın­da­ki kurs­la­ra git­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler haf­ta­da 4, ay­da 16 sa­at ek ders ala­bi­li­yor. Bu­nun için de tek ders için dö­nem­lik or­ta­la­ma 50-120 li­ra ödü­yor.

Öğ­ren­ci 5 ay­rı der­si bir yıl bo­yun­ca al­mak is­te­se top­lam­da 400-960 li­ra ara­sı üc­re­ti göz­den çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu du­rum­da okul­da­ki kurs üc­ret­le­ri ders­ha­ne­de­ki­ler­le ya­rı­şı­yor. Hat­ta da­ha az ders ver­dik­le­ri için ki­mi okul­lar­da bu üc­ret ders­ha­ne­le­ri bi­le ge­çi­yor.

Ders­ha­ne­ler sı­na­va ha­zır­lar­ken okul­da­ki kurs­lar­da sa­de­ce müf­re­dat iş­le­ni­yor. Ay­nı öğ­ret­men ta­ra­fın­dan ve­ri­len ders tak­vi­ye ni­te­li­ği ta­şır­ken bir ne­vi nor­mal ders­te iş­le­nen der­sin ay­nı­sı tek­rar edil­miş olu­yor.

YÜZ­DE 80’İ ÖĞ­RET­ME­NE

Li­se­ler­de de du­rum çok fark­lı de­ğil. Ye­tiş­tir­me kurs­la­rı adı al­tın­da bir sı­nıf en az 10 ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de 6 ay için kurs üc­re­ti saa­ti 1,65 li­ra. Ma­te­ma­tik der­si için kurs al­mak is­te­yen bir öğ­ren­cinin bu sü­re için­de top­lam 80 sa­at der­sin kar­şı­lı­ğın­da öde­ye­ce­ği üc­ret 132 li­ra.

Öğ­ren­ci 10 ders­ten kurs al­mak is­ter­se yıl­lık bin 320 li­ra öde­me­si ge­re­ki­yor. Okul­da 24 öğ­ren­ci ile bir sı­nıf kurs açıl­sa 80x24x1.65: 3168 TL. Bu­nun 2 bin 534TL’­si­ni (yüz­de 80) öğ­ret­men, 100 TL’­si­ni (yüz­de 3) mü­dür 158 TL’­si­ni (yüz­de 5) mü­dür yar­dım­cı­la­rı, 190 li­ra­sı­nı (yüz­de 6) hiz­met­li­ler alır­ken yüz­de 15 ve­ya 20 ver­gi her­ke­sin ge­li­rin­den dü­şü­lü­yor.

Üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­yan or­ta öl­çek­li bir ders­ha­ne­de 10 ay­rı ders­ten yıl­lık en az 600 sa­at ders iş­le­ni­yor. Bu­nun için de ay­nı ders­ha­ne­ye or­ta­la­ma bin 500 li­ra ödü­yor. Okul­da 600 sa­at kurs al­mak is­te­se öğ­ren­ci as­tro­no­mik ra­kam­lar öde­me­ye mec­bur ka­la­cak. Ya­ni bir öğ­ren­ci ye­tiş­tir­me kur­sun­da 10 der­si al­mak is­te­se ders­ha­ne­ye öde­di­ği pa­ra­dan da­ha ço­ğu­nu kur­sa ver­mek zo­run­da ka­la­cak.

Yıllık dershane ücreti ne kadar?

Ülke genelinde yaygın şubeleri bulunan TÖDER üyesi bir dershanenin 2012-2013 eğitim öğretim yılında aldığı yıllık ücret illere göre şöyle: İstanbul 2500, İzmir 2000, Ankara 1850, Trabzon 1400, Ardahan 900, Artvin 880, Konya 700, Kırklareli 650 lira.

Yılda 600 saat ders

Final Dershanesi Rehberlik Uzmanı Serkan Aydın: Kurslarda işlenen normal dersin aynısı. Yani öğrenci bir dersi iki defa işlemiş, tekrar yapmış oluyor. Bu onun okulda başarısını etkiler. Üniversiteye doğrudan hazırlamaz. Bizler en az 9 dersi birden veriyoruz. Verdiğimiz ders saati kurslardan çok daha fazla. Yılda en az 600 saat ders ve rehberlik hizmeti veriyoruz.

Öğretmen bulamıyoruz

İs­mi­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­me­yen bir halk eği­tim mer­ke­zi mü­dü­rü: Ge­rek halk eği­tim mer­kez­le­ri ge­rek­se okul­la­rın ders­ha­ne­le­rin yü­kü­nü kal­dır­ma­sı im­kan­sız. Bu ka­dar in­sa­nı ak­şam­la­rı ben na­sıl eği­te­ce­ğim? Kal­dı ki bu­gün bir İn­gi­liz­ce öğ­ret­me­ni­ne biz sa­at için 8 li­ra ve­ri­yo­ruz. Üc­ret­ler dü­şük di­ye Mil­li Eği­ti­m’­de ça­lı­şan hiç­bir öğ­ret­men gel­mi­yor. Kur­s aça­mı­yo­ruz.

Ek ders fiyatları değişken

İşte bazı okullarda öğrenci başına alınan kurs ücretleri:

Çapa Atatürk Ortaokulu: 5-6 ve 7. sınıflara matematik, fen bilgisi ve İngilizce kursları veriliyor. Tek ders için dönemlik 55 lira talep ediliyor. 5 ders alınması durumunda toplam 880 lira ödeniyor.

Feriköy Necdet Kotil İlkögretim Okulu: Bir ders haftada 4 ayda ise 16 saat işleniyor. Bu tek ders için veliler aylık 16 lira, yıllık 128 lira ödüyor. Bütün derslere girmek ise yıllık toplam 640 lira.

Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlköğretim Okulu: Tek ders için aylık 14 lira ücret alınıyor.

Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu: Tek ders dönemlik 55 lira.

Şişli 19 Mayıs İlkokulu: Öğrenciler günlük iki saat olmak üzere aylık 55 lira karşılığında hafta içi ders alabiliyor.

Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu: İki dönemlik toplam 80 saat için tek dersten 75 lira alınıyor.

Halkalı Doğa Ortaokulu: Tek dönemde 3 dersten 162 lira karşılığında haftada 6 saat ders kurs veriliyor.

Fındıkzade Ortaokulu: Toplam 5 dersten dönemlik 300 lira kurs ücreti alınıyor.

Lütfi Banat Ortaokulu: Sadece İngilizce ve matematik kursu veriliyor. Tek ders için dönemlik 80 saati 155 lira.

Halkalı Doğa Ortaokulu: Tek ders için dönemlik 55 lira. Bir ders ayda 8 saat işleniyor.

Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu: Sadece beden eğitimi dersi için kurs düzenleniyor. Bu ders için de öğrencilerin bir yıllık 340 lira ödemesi gerekiyor.


KAYNAK- BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Melih Gökçek Beştepe'de....19 Ekim 2017 Perşembe 15:15
 • Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme!19 Ekim 2017 Perşembe 14:36
 • Bahçeli'den Gökçek açıklaması!19 Ekim 2017 Perşembe 14:29
 • Baykal'ın son durumu ne?19 Ekim 2017 Perşembe 14:26
 • Sıra Barzani'ye mi geliyor?19 Ekim 2017 Perşembe 13:59
 • Terör örgütünden Ege ormanlarını yakma talimatı!19 Ekim 2017 Perşembe 13:54
 • 'Kırmızı fularlı kız'ın annesine tazminat!19 Ekim 2017 Perşembe 13:52
 • AK Partili Metiner'den o rektöre: İstifa et!19 Ekim 2017 Perşembe 11:54
 • Türkiye'nin konuştuğu vahşette şok gerçek!19 Ekim 2017 Perşembe 11:51
 • Balıkçıların umudu çinekop19 Ekim 2017 Perşembe 11:49
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.