• BIST 105.400
 • Altın 147,246
 • Dolar 3,4963
 • Euro 4,1886
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 30 °C
 • Ankara 35 °C

Rüşvet operasyonu neden öne çekildi?

Rüşvet operasyonu neden öne çekildi?
4 bakanın adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 3 nedenle erken bir tarihe alındığı ortaya çıktı. Bakan Güler ve oğlunun yasal teknik takibi boşa çıkarma planı yaptığı belirlendi.

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ger­çek­leş­tir­di­ği rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ne­den er­ke­ne alın­dı­ğı­nın de­tay­la­rı or­ta­ya çık­tı. So­ruş­tur­ma sü­rer­ken ya­şa­nan üç önem­li ge­liş­me ne­de­niy­le ope­ras­yo­nun er­ke­ne alın­dı­ğı be­lir­len­di. Bu ge­liş­me­ler­den il­ki­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ve oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­in ya­sal tek­nik ta­kip­ten şüp­he­le­ne­rek so­ruş­tur­ma­yı aka­me­te uğ­rat­ma gi­ri­şim­le­ri ol­du.

İkin­ci ge­liş­me ise bu gi­ri­şim­ler için Ba­kan Gü­le­r’­in dev­le­tin is­tih­ba­rat gö­rev­li­le­ri­ni yar­gı­nın ta­li­ma­tıy­la fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren tek­nik ta­kip ekip­le­ri­ni bo­şa çı­kar­mak için dev­re­ye sok­ma­sı ol­du. Üçün­cü ge­liş­me ise Ba­tı­’nın İra­n’­a uy­gu­la­dı­ğı nük­le­er am­bar­go­yu gev­şet­me­si ile ar­tık gay­ri res­mi fa­ali­yet­le­ri­ne ih­ti­yaç kal­ma­yan Rı­za Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma he­sap­la­rı yap­ma­sı ol­du­ğu şek­lin­de de­ğer­len­di­ril­di. Sar­ra­f’­ın bir dö­nem bir­lik­te ya­sa­dı­şı fa­ali­yet yü­rüt­tü­ğü adam­la­rı­nın da­ha ön­ce İra­n’­a kaç­ma­sı­nın bu ih­ti­ma­li güç­len­dir­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

‘İLK AĞIZDAN SİZ DUYARSINIZ’

So­ruş­tur­ma­yı aka­me­te uğ­rat­ma gi­ri­şim­le­ri ilk ola­rak 8 Ekim 2013’te tek­nik ta­ki­be ta­kıl­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in ya­kı­nı olan Rüç­han Ba­ya­r’­ın Sar­ra­f’­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­de ko­nu gün­de­me gel­di. Ba­ya­r’­ın hak­la­rın­da ya­sal ta­kip ya da bir iş­le­min olup ol­ma­dı­ğı­nı me­rak eden Sar­ra­f’­a “Ol­sa ilk ağız­dan sen du­ya­cak­sın onu he­me­n” de­di­ği kay­da gir­di.

‘GEREKEN ÖNLEMİ ALACAĞIM’

Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Gü­le­r’­le gö­rü­şen Sar­ra­f’­ın Em­ni­yet İs­tih­ba­ra­t’­ta hak­la­rın­da bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­la­şıl­dı. Yi­ne ay­nı gün ya­pı­lan gö­rüş­me­de Sar­ra­f’­ın pa­ra kur­ye­si­nin Ba­rış Gü­le­r’­e rüş­vet tes­li­ma­tı es­na­sın­da ta­kip edil­dik­le­rin­den şüp­he­len­dik­le­ri ve ko­nu hak­kın­da Sar­raf ile ile Ba­rış Gü­le­r’­in gö­rüş­me yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Gö­rüş­me­de Sar­ra­f’­ın “Bu ne ola­bi­lir?” so­ru­su­na Gü­le­r’­in “Bu ne ola­bi­lir ke­sin ya­ni si­vil gi­bi gel­di. Çün­kü ora­da çak­ma­kım­sı bir şey­le fo­toğ­raf fi­lan çe­ki­yor­lar. Sağ so­lun fo­toğ­ra­fı­nı çe­ki­yor­lar. Te­dir­gin ol­duk ya­ni ha­ni ni­ye on­lar or­da du­ru­yor­la­r” de­di­ği gö­rü­lü­yor. Bu­nun üze­ri­ne Sar­ra­f’­ın “Öy­le ol­duy­sa na­sıl bir bi­rim olur ki bi­zim ha­be­ri­miz ol­ma­z” de­di­ği kay­da gi­ri­yor.

25 Eki­m’­de ya­pı­lan gö­rüş­me­de ise Sar­ra­f’­a “Ben ge­re­ken ön­le­mi ala­ca­ğı­m” sö­zü­nü ve­ren Ba­rış Gü­le­r’­in ay­nı gün yap­tı­ğı di­ğer gö­rüş­me­de ta­kip­le il­gi­li “Bir iki gü­ne or­ta­ya çı­ka­rı­rız onu­” de­di­ği gö­rü­lü­yor. Gö­rüş­me­de Sar­raf “Ya­ni si­zin­le ala­ka­lı ol­ma ih­ti­ma­li yük­se­k” der­ken, Ba­rış ise “Bi­zim­ki­ler on­la­rın fo­toğ­ra­fı­nı çek­miş. Öz­gür te­dir­gin olun­ca bi­ze söy­le­di. Bi­zim ar­ka­daş­lar da ya­nı­na git­ti­ler bi­na­nın içe­ri­si­ne or­da o bek­le­yen ar­ka­daş­la­rın fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­miş­le­r” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

Dikkat çekmeden sorduralım

Ba­rış Gü­ler ve şüp­he­li­ler­den Öz­gür Öz­de­mir ara­sın­da 26 Eki­m’­de ya­pı­lan gö­rüş­me­de ta­kip edil­dik­le­rin­den şüp­he­len­dik­le­ri, ya­sa­dı­şı fa­ali­yet­le­ri­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ma­li Şu­be ve­ya İs­tih­ba­rat Şu­be­’den çe­kin­dik­le­ri için bu şu­be­nin po­lis­le­rin­ce ta­kip edil­dik­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri ve dik­kat çek­me­den bu du­ru­mu Ba­kan Gü­ler va­sı­ta­sıy­la kon­trol et­ti­re­cek­le­ri an­la­şıl­dı. Öz­de­mi­r’­in Gü­le­r’­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­de “Ma­li şu­be­nin böy­le bir ça­lış­ma­sı var mı fa­lan onu bi­ri­le­ri­nin sor­dur­ma­sı la­zım, ya­ni çok da dik­kat çek­me­de­n” de­di­ği gö­rül­dü.

‘On kere söyledim 2-3 seferde yapalım diye...’

25 Eki­m’­de Sar­ra­f’­ın ada­mı Ab­dul­lah Hap­pa­ni ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de çok il­ginç de­tay­lar yer alı­yor. Sar­ra­f’­ın ta­kip­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri so­ran Hap­pa­ni­’ye “Ken­di­le­rin­den şüp­he­le­ni­yor­lar on­lar. On­la­rın on­dan ma­ça­la­rı dü­şeş atı­yor. An­la­dın mı yok­sa biz­le ala­ka­lı de­ğil bi­ze ne ola­ca­k” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Ve iki­li ara­sın­da rüş­vet tes­li­ma­tıy­la il­gi­li şu di­ya­log­lar ge­çi­yor:

Sar­raf: “On ke­re de­dim ki bu­nu iki üç se­fer ya­pak yok yok bu­yur iş­te­”

Hap­pa­ni: “Ken­di bi­lir abi ya­ni bi­zim ya­pa­bi­le­ce­ği­miz bir şey yok gö­rün­tü­le­yen ada­ma ne di­ye­cen ki­”

Sar­raf: “Kaç ke­re uyar­dım ben ken­di­si­ni iki par­ti ya­pa­lım bil­mem ne ya­pa­lım ya­rı­mı­na bi­le ge­ri dön­dü­ler. Böy­le bir saç­ma bir şey ola­bi­lir mi ya git ana­sı­nı sa­ta­yım bir haf­ta son­ra gel. Dün­ya­nın so­nu mu ya. Gün mü bi­ti­yor a...k...”

Hap­pa­ni: “Ya­ni ne za­man gel­sen ne ka­dar is­ti­yor­san alı­yor­sun za­te­n. Ney­se abi öy­le bir şey­den şüp­he­len­miş­se araş­tır­sın ken­di bu­la­maz­sa biz ne ya­pa­bi­li­ri­z”

Sar­raf: “Ben za­ten ara­dım de­dim biz­le bir ala­ka­sı yok si­zin­le ala­ka­lı­”

3’üncü göz devrede

Ya­sa­dı­şı fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le ta­kip edil­dik­le­ri­ni an­la­yan ekibin, bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan kar­şı ata­ğa geç­ti­ği an­la­şıl­dı. Mu­am­mer Gü­ler ile oğ­lu Ba­rış Gü­ler ara­sın­da 26 Ekim ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de ta­raf­la­rın din­len­di­ği­ni ve ta­kip edil­di­ği­ni an­la­dı­ğı be­lir­len­di. Ba­rış Gü­le­r’­in

“Öz­gü­r’­ü de din­li­yor ola­bi­lir­ler. Ben Tun­ç’­u uyar­dı­m” söz­le­ri­ne Ba­kan Gü­le­r’­in, “O şe­yi ar­tık o şe­kil­de yap­ma­yın ke­sin­lik­le ben onu araş­tı­ra­ca­ğım. Onun kim olup ol­ma­dı­ğı­nı. Dik­katli ol oğ­lum. Te­le­fon­da da dik­kat olu­n” di­ye uya­ra­rak kar­şı­lık ver­di­ği gö­rül­dü. Ba­rış Gü­le­r’­in ‘u­yar­dı­m’ de­di­ği Tunç isim­li ki­şi­nin de Asa­yiş Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Tunç Kuş ol­du­ğu tes­pit edil­di.

PO­Lİ­SE ZARF AT­MA PLA­NI

Bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan ya­sal ta­ki­bi bo­şa çı­kar­mak için dev­le­tin is­tih­ba­rat bi­ri­mi dev­re­ye so­kul­du. Bu­nun için de tek­nik ta­kip ya­pan po­lis­le­ri de­şif­re et­mek ama­cıy­la plan ya­pıl­dı. Din­le­nip din­len­me­dik­le­ri­ni de an­la­mak is­te­yen ör­güt üye­le­ri po­li­se zarf at­mak için te­le­fon­da sah­te bir bu­luş­ma ayar­la­ma pla­nı yap­tı. Tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan plan da gö­rüş­me­de şöy­le an­la­tıl­dı: “Ya­pa­ca­ğı­mız bir iş var haf­ta içe­ri­sin­de Öz­gür Be­y’­e te­le­fon et­ti­re­ce­ğiz. ‘O­fi­se ge­li­yo­ru­m’ di­ye. Öz­gür Bey ora­ya gi­der­ken biz o ci­va­rı tu­ta­ca­ğız. On­lar­dan bi­ri ge­li­yor­sa on­lar de­mek ki şey­dir ya­ni on­lar­dan bi­ri­ni alır­sak po­lis ya da gasp­çı ol­du­ğu bel­li olur Öz­gür Bey ofi­se gi­de­cek gi­der­ken biz o so­kak­la­rı tu­ta­caz. Ya­ni Öz­gür Be­y’­in te­le­fo­nu­nu din­le­yip po­lis mi ge­li­yor yok­sa gasp­çı mı ge­li­yor onu öy­le an­la­ya­ca­ğı­z.”

Şüp­he­li­le­rin ken­di­le­ri­ni ta­kip eden po­lis­le­ri de­şif­re et­mek için “3’ün­cü gö­z” diye ta­bir edi­len “ta­kip­çi­le­ri ta­kip et­me­” gi­ri­şi­min­de bu­lun­duk­la­rı an­la­şıl­dı. Ve İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü bu­nun için dev­re­ye so­kul­du. İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­nin ya­sal tek­nik ta­ki­bi yü­rü­ten şu­be­ye gi­de­rek gay­ri-res­mi ola­rak Ba­kan ve oğ­lu ile Rı­za Sar­ra­f’­la ilgili ça­lış­ma­nın ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğu öğ­re­nil­di. Bu­nun üze­ri­ne ya­sal tek­nik ta­kip ya­pan ekip­ler­ce, ad­li so­ruş­tur­ma­ya kar­şı böy­le bir de­şif­re ça­lış­ma­sı­nın olup ol­ma­dı­ğını te­yit ama­cıy­la ye­ni uy­gu­la­ma­ya gi­dil­di. “Ta­kip­çi­le­ri ta­kip eden­le­r” ta­kip edil­di.

O MÜ­DÜR GÖ­REV­DE

Gö­rev­li tek­nik ta­kip eki­bi 11 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 13.30’da Rı­za Sar­ra­f’­ın evi­nin bu­lun­du­ğu Bey­koz Kan­lı­ca­’da­ki Ha­li­de Edip Adı­var Cad­de­si No: 9-11 nu­ma­ra­lı ad­re­se git­ti. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün uh­de­sin­de bu­lu­nan 34 ZP 7334 pla­ka­lı To­yo­ta Au­ris Mar­ka ara­cın Sar­ra­f’­ın evi­nin ka­pı­sı­nı gö­re­cek şe­kil­de bek­le­di­ği gö­rül­dü. İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün giz­li­lik il­ke­le­riy­le yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­yı de­şif­re et­me­ye yö­ne­lik gi­ri­şim­le­ri­nin ol­du­ğu be­lir­len­di. Yar­gı­nın em­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek ya­sal ta­kip ya­pan po­lis ekip­le­ri­ni de­şif­re et­mek için fa­ali­yet gös­te­ren İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü­’y­le il­gi­li il­ginç bir de­tay dik­kat çek­ti. Ön­ce­ki gün İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’n­de 5 şu­be mü­dü­rü gö­rev­den alı­nır­ken İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü­’nün ise ye­ri­ni ko­ru­du­ğu gö­rül­dü.

Sarraf’ın kaçma kararı hızlandırdı

Ope­ras­yo­nun er­ke­ne çe­kil­me­si­nin ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri­nin de Rı­za Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma ka­ra­rı al­ma­sı gös­te­ri­li­yor. Nük­le­er fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le BM ka­rar­la­rı çer­çe­ve­sin­de İra­n’­a yö­ne­lik uy­gu­la­nan eko­no­mik am­bar­go ge­çen ay gev­şe­til­miş. Da­ha ön­ce am­bar­go uy­gu­la­nan birçok eko­no­mik fa­ali­ye­ti­ne izin çık­mış­tı. Da­ha ön­ce gay­ri res­mi yol­dan ya­pı­lan birçok eko­no­mik fa­ali­yet res­mi ola­rak ger­çek­leş­tir­me im­ka­nı­na ka­vuş­tu.

YASADIŞI FAALİYETE GEREK KALMADI

Am­bar­go ne­de­niy­le İra­n’­ın ya­sa­dı­şı eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ği öne sü­rü­len Sar­ra­f’­ın gay­ri res­mi bu fa­ali­yet­le­ri­ne ye­ni dö­nem­de ih­ti­yaç kal­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Bu ara­da baş­ta Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu (MA­SAK) ol­mak üze­re birçok res­mi ku­ru­mun ta­ki­bin­de bu­lu­nan Sar­raf ve adam­la­rı­nın ya­sadı­şı fa­ali­yet­le­ri de gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­yın­ca te­dir­gin­li­ği art­tı. Sar­ra­f’­la iş ya­pan Adem Gel­ge­ç’­in ver­gi mü­fet­ti­şi­ne 25 Şu­bat 2013 ta­ri­hin­de ver­di­ği ifa­de­sin­de de birçok iti­raf yer al­dı.

Ağır­lık­lı ola­rak İran ol­mak üze­re yurtdı­şı pa­ra trans­fe­ri fa­ali­ye­tin­de bu­lun­mak üze­re şir­ket­ler ku­ran Gel­geç, ifa­de­sin­de rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun şüp­he­li­si ve Sar­ra­f’­ın or­ta­ğı Tur­gut Hap­pa­ni ile iş yap­tı­ğı­nı iti­raf edi­yor. Bel­ge­ler­de Gel­ge­ç’­in sa­hi­bi ol­du­ğu Ka­pi­tal Kıy­met­li Ma­den­ler şir­ke­tin­den Sar­ra­f’­a pa­ra trans­fe­ri­nin ya­pıl­dı­ğı da net bir şe­kil­de gö­rü­lü­yor. Tüm bu ge­liş­me­le­rin üze­ri­ne hak­la­rın­da iş­lem ya­pı­la­ca­ğı­nı an­la­yan Sar­raf ve adam­la­rı­nın İra­n’­a kaç­ma ka­ra­rı ver­dik­le­ri öğ­re­ni­lin­ce ope­ras­yon hız­lan­dı­rıl­dı. Ay­rı­ca is­tih­ba­rat şu­be­nin ope­ras­yo­nu de­şif­re ede­rek si­ya­si­le­re dos­ya ha­zır­la­dı­ğı, bir ta­raf­tan da de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­sı şüp­he­si­nin be­lir­me­si üze­ri­ne sav­cı­lar ope­ras­yo­nun düğ­me­si­ne bas­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Marmara’daki mercanlar böyle kurtarıldı19 Eylül 2017 Salı 16:47
 • Türkiye'den son teklif19 Eylül 2017 Salı 16:34
 • Emniyet müdürü genelevin kapandığını böyle duyurdu19 Eylül 2017 Salı 16:34
 • Otomobilin içinde kurşun yağdırdı19 Eylül 2017 Salı 16:31
 • Canikli: 'TSK görevinin başında'19 Eylül 2017 Salı 16:03
 • Denizli şehidini uğurladı!19 Eylül 2017 Salı 15:48
 • Otobüste iğrenç taciz iddiası19 Eylül 2017 Salı 15:39
 • 15 ilde FETÖ operasyonu!19 Eylül 2017 Salı 14:50
 • Nazlı Ilıcak: FETÖ’den menfaat sağlayanlar dışarıda!19 Eylül 2017 Salı 14:46
 • Bahçeli'den sert mesaj! Başka çare yok!19 Eylül 2017 Salı 14:44
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.