banner238
banner264

Dikkat kalbi olumsuz etkiliyor

Burun tıkanıklığı insanoğlunun en eski şikayetlerinden. Kimisi için sorun olmayan bu durum çoğu zaman hayatımızı kabusa dönüştürebiliyor. Başımız ağrıyor, kalp sorunları başlıyor, uyku kalitemiz bozuluyor, tat ve koku duyumuz köreliyor.

banner295
Dikkat kalbi olumsuz etkiliyor

Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ile il­gi­li o ka­dar çok şey ya­zı­lıp çi­zil­di ki ba­zen ka­fa­mız ka­rış­mı­yor da de­ğil. Aca­ba doğ­ru bi­li­nen yan­lış­lar ne­ler­dir di­ye işin uz­ma­nı­na sor­mak is­te­dik. So­ru­la­rı­mı­zı, KBB ve Baş Bo­yun Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Op. Dr. Ba­ha­dır Bay­kal ya­nıt­la­dı.

*Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın se­bep­le­ri ne­ler­dir ?

Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın ne­den­le­ri de­ği­şik­tir. Ba­zen ba­sit bir ke­mik eğ­ri­li­ği ,ba­zen de bu­run eti şiş­me­si bu du­ru­ma se­bep ola­bi­lir. Bu­run için­de ol­ma­ma­sı ge­re­ken kit­le­sel olu­şum­la­ra da (po­lip) sık rast­lı­yo­ruz. Ta­bi­i aler­ji ve ha­va kir­li­li­ği­ni de unut­ma­mak ge­re­kir.

*Si­ga­ra du­ma­nı na­sıl bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ya­pı­yor? Top­lum­da si­ga­ra tir­ya­ki­si ol­duk­ça faz­la, ne öne­rir­si­niz?

Si­ga­ra du­ma­nı bu­run ve si­nüs­ler­de­ki te­miz­le­me ha­re­ke­ti­ni di­rekt ola­rak bo­zar. Te­miz­le­me iş­le­mi iyi ol­maz­sa par­ti­kül­ler, toz­lar ve za­rar­lı mad­de­ler bur­nun için­de ka­lır ve bu­run et­le­ri­nin (kon­ka­la­rın) şiş­me­si­ne, mu­ko­zal do­ku­nun ödem­len­me­si­ne ne­den olur. Bir sü­re son­ra tı­ka­nık­lık ar­tar, si­nüs­le­rin fonk­si­yon­la­rı da et­ki­le­nir bu du­rum­dan.

*Pe­ki han­gi aler­jen­ler bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­na yol açar?

Aler­ji pek çok şe­ye kar­şı olu­şa­bi­lir. Po­len­ler,ev toz­la­rı, hay­van tüy­le­ri, küf ve da­ha ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek bir sü­rü mad­de. Ba­zen mes­lek or­ta­mı­nı­za bağ­lı se­bep­ler­ de aler­ji­ye yol aça­bi­lir. So­run ya­ra­tan aler­jik mad­de­ler­den uzak dur­mak te­da­vi­de ol­duk­ça önem­li­dir.

*En sık gö­rü­len bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ne­de­ni ne­dir?

De­vi­as­yon ola­rak bi­li­nen bu­run ke­mik eğ­ri­li­ği top­lum­da bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın en sık ne­de­ni ola­rak bi­lin­se de, kon­ka adı­nı ver­di­ği­miz bu­run et­le­ri­nin bü­yü­me­si ya da şiş­me­si bu şi­ka­ye­te da­ha sık yol açı­yor.

*Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ne gi­bi sağ­lık so­run­la­rı­na yol açı­yor?

Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ço­ğu za­man önem­li bir sağ­lık so­ru­nu gi­bi gö­rül­mü­yor ama pek çok önem­li prob­le­mi de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Me­se­la uy­ku bo­zuk­lu­ğu ve hor­la­ma, şid­det­li baş ağ­rı­sı, kalp ra­hat­sız­lı­ğı, hi­per­tans­yon ve tat-ko­ku bo­zuk­luk­la­rı bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın se­bep ol­du­ğu ra­hat­sız­lık­lar­dan ba­zı­la­rı.

Kemik eğriliği de sorunu tetikliyor

*Ke­mik eğ­ri­li­ği olan her­kes­te bu­run tı­ka­nık­lı­ğı olur mu?

Ba­kın hiç kim­se­nin bu­run iç kı­sım ke­mi­ği ya­ni or­ta böl­me­si cet­vel­le çi­zil­miş gi­bi düz de­ğil­dir. Bu­run ka­nal­la­rı­nı da­ral­tan bir eğ­ri­lik var­sa ne­fes alıp ver­me et­ki­le­nir. Kı­kır­dak ve ke­mik eğ­ri­lik­le­ri­nin du­ru­mu­na gö­re fark­lı de­re­ce­ler­de tı­ka­nık­lık olu­şur. Şi­ka­yet var­sa ame­li­yat ge­re­ke­bi­lir.

Pla­za­lar, iş mer­kez­le­ri de tehlikeli

*Ha­va kir­li­li­ği de bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­na yol açı­yor mu ?

El­bet­te. Te­miz ol­ma­yan or­tam ha­va­sı, kon­ka adı­nı ver­di­ği­miz bu­run et­le­ri­nin ve bu­run mu­ko­za­sı­nın şiş­me­si­ne ne­den olur. Ay­nı şe­kil­de si­ga­ra içen­ler­de de bu­run tı­ka­nık­lı­ğı sık­tır. Özel­lik­le bu­run ame­li­ya­tı ge­çir­dik­ten son­ra ki­şi si­ga­ra iç­me­ye de­vam eder­se bir sü­re son­ra bur­nu tı­kan­ma­ya baş­lar. Hat­ta il­ginç bir şey söy­le­ye­yim; pla­za­lar­da, otel oda­la­rın­da, iş mer­kez­le­rin­de sağ­lık­sız kli­ma­ti­ze ha­va ile sık te­mas bi­le bir sü­re son­ra kro­nik bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­na yol açar.

Koku hafızasını etkiliyor

*Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ile ko­ku al­ma so­ru­nu ara­sın­da na­sıl bir iliş­ki var?

As­lın­da ko­ku ve tat ala­ma­ma prob­le­mi­ne has­ta­lar çok faz­la önem ver­mi­yor, bel­ki de te­da­vi edi­le­me­ye­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü için dok­to­ra geç baş­vu­ru­yor. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar gös­te­ri­yor ki; tat ve ko­ku du­yu­la­rı­nın kö­rel­me­si sık­lık­la ço­cuk­luk dö­ne­min­de te­da­vi­si ya­pıl­ma­mış kro­nik bu­run tı­ka­nık­la­rı so­nu­cu ge­li­şi­yor. Ko­ku­la­rın ta­nı­na­rak ko­ku ha­fı­za­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ço­cuk­luk dö­ne­min­de baş­lı­yor, bu ne­den­le ço­cuk­lar­da bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­na yol açan ne­den­le­ri araş­tı­rıp te­da­vi­le­ri­ni yap­mak çok önem­li.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.