• BIST 107.041
 • Altın 143,530
 • Dolar 3,5635
 • Euro 4,1526
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 17 °C

SAYDER: Kamu zararları Meclis'e gitmedi

SAYDER: Kamu zararları Meclis'e gitmedi
Sayıştay denetçileri, Meclis’e gönderilen raporların mevzuata aykırı işlemleri anlatmakta yetersiz kaldığını söyledi. Denetçiler, kamu zararlarını gösteren eklerin Sayıştay tarafından Meclis’e gönderilmediğini iddia etti.

Hü­kü­met ile Sa­yış­tay ara­sın­da ya­şa­nan de­ne­tim tar­tış­ma­la­rı­na Sa­yış­tay De­net­çi­le­ri Der­ne­ği (SAY­DER) kri­tik bir eleş­ti­riy­le ka­tıl­dı. Ra­por­la­rı ya­zan çok sa­yı­da Sa­yış­tay de­net­çi­si­nin üye ol­du­ğu SAY­DER, Sa­yış­ta­y’­ın de­ne­tim ra­por­la­rı­nı ek­le­riy­le bir­lik­te Mec­li­s’­e gön­der­me­di­ği, bu ne­den­le ra­por­la­rın ye­te­rin­ce an­la­şı­la­ma­dı­ğı açık­la­ma­sını yap­tı. De­net­çi­ler, Sa­yış­tay ra­por­la­rı­nı eleş­ti­ren­le­re de “Bel­ge­ye da­yan­ma­yan hiç­bir tes­pi­te yer ver­me­yi­z” de­di­ler.

MECLİS’E SAYIŞTAY RAPORU

SAY­DER, ka­mu­oyu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ma­li ra­por­la­rın içe­ri­ği­nin ye­ter­siz ol­du­ğu­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­le­re Sa­yış­ta­y’­ı üs­tü ka­pa­lı eleş­ti­re­rek ya­nıt ver­di. “TB­MM’­ye gön­de­ri­len de­ne­tim ra­por­la­rı ‘de­net­çi ra­por­la­rı­’ de­ğil­dir. Bu ra­por­lar ‘Sa­yış­tay Ra­por­la­rı­’dı­r” de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pan SAY­DER, de­net­çi­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı­’na su­nu­lan ra­por­la­rın Sa­yış­tay Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan in­ce­len­di­ği­ni, ra­por­la­rın içe­ri­ğin­de­ki bil­gi­ler­den han­gi­le­ri­nin Mec­li­s’­e gön­de­ri­le­ce­ği­ne bu ku­ru­l­un ka­rar ver­di­ği açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Açık­la­ma­da şu çar­pı­cı ifa­de­le­re yer ve­ril­di:

İÇERİĞİ BU YÜZDEN ANLAŞILMADI

“Ku­rul ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar­lar dik­ka­te alı­na­rak, ra­por­tör­ler he­ye­tin­ce TBMM’­ye gön­de­ril­mek üze­re söz ko­nu­su ra­por­la­ra ‘son ha­li­’ ve­ril­miş­tir. Dü­zen­le­nen ra­por­la­rın ek­le­ri­nin TBMM’­ye gön­de­ril­me­me­si ra­por­la­rın içe­ri­ği­nin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­nı zor­laş­tır­mış­tır. Bu ne­den­le Ra­por De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu’n­da gö­rü­şü­le­rek TBMM’­ye gön­de­ri­len ra­por­lar ar­tık Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı ra­po­ru­dur.”

EKLER OLMAYINCA EKSİK KALIYOR

Ko­nu­ya iliş­kin bil­gi ve­ren Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri de ra­por­la­rın ek­le­riy­le bir­lik­te Mec­li­s’­e gön­de­ril­me­me­si ne­de­niy­le de­ne­tim so­nuç­la­rı­nın ye­te­rin­ce an­la­şı­la­ma­dı­ğı­nı, bul­gu­la­rın et­ki­si­nin azal­dı­ğı­nı, de­ne­tim so­nuç­la­rı­nı ba­sit­leş­tir­di­ği­ni söy­le­di­ler. De­net­çi­ler BU­GÜ­N’­e şu de­ğer­len­dir­me­yi yap­tı: “Biz­ler de­net­çi ola­rak ra­po­run ta­ma­mı­nın Mec­li­s’­e gön­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Çün­kü mev­zu­ata ay­kı­rı ya­pı­lan iş­lem­le­ri ra­po­ru­muz­da açık açık ya­zı­yo­ruz. Ola­yın bü­yük­lü­ğü­nü or­ta­ya ko­yu­yo­ruz. An­cak ra­por de­ğer­len­dir­me ku­ru­lu ra­por­la­rın ta­ma­mı­nı gön­der­mi­yor. Da­ha­sı bi­zim yap­tı­ğı­mız ra­por­lar üze­rin­de Sa­yış­tay de­ğer­le­me ku­ru­lu de­ği­şik­lik ya­pa­bi­li­yor. SAY­DER bu ne­den­le o ra­por­la­rın de­net­çi ra­po­ru ol­mak­tan çık­tı­ğı­nı, ‘Sa­yış­tay Ra­po­ru­’ ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor ol­ma­lı.”

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti

‘Denetçilerin raporu sansürleniyor’

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Sa­yış­tay ra­por­la­rın­da­ki san­sür skan­da­lı­nı 2014 yı­lı büt­çe gö­rüş­me­le­ri ko­nuş­ma­sın­da gün­de­me ge­tir­miş­ti. Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­’na ait Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan asıl ra­por ile Mec­li­s’­e gön­de­ri­len ra­po­ru TBMM kür­sü­sün­den mil­let­ve­kil­le­ri­ne gös­te­ren Kı­lıç­da­roğ­lu, iki ra­por ara­sın­da­ki “say­fa far­kı­na­” dik­kat çek­miş­ti. De­net­çi­le­rin ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run bü­yük öl­çü­de san­sü­re uğ­ra­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu şun­la­rı söy­le­miş­ti:

“Yol­suz­luk­la­rı en baş­ta bu Par­la­men­to­’nun en­gel­le­me­si­ne ina­nı­yor­sa­nız Sa­yış­tay ra­po­ru ne­den gel­mi­yor? Han­gi ge­rek­çe ile gel­mi­yor bu­nu açık­la­ma­nız la­zım. Be­nim ya­sa­ma yet­ki­mi yü­rüt­me or­ga­nı kı­sıt­la­ya­maz. Eleş­ti­ri ya­pın­ca hak­lı ve­ya hak­sız iti­raz edi­yor­su­nuz. Eleş­ti­ri­den bir po­li­ti­ka­cı­nın ders al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Si­zin vic­da­nı­nı­za ses­le­ni­yo­rum. TBMM’­den han­gi ge­rek­çe ile Sa­yış­ta­y’­ın ra­po­ru sak­la­nı­yor? Yü­rüt­me or­ga­nı, ya­sa­ma­ya he­sap ver­me­mek için bu ra­po­ru sak­lı­yor­lar. 132 say­fa ra­por ha­zır­lan­dı hiç­bi­ri de Mec­li­s’­e gel­me­di. Bu büt­çe meş­ru bir büt­çe de­ğil­dir. Büt­çe­si meş­ru ol­ma­yan bir hü­kü­me­tin, Par­la­men­to­’ya he­sap ver­me­yen bir hü­kü­me­tin meş­ru­iye­ti de tar­tı­şı­lır.”

Kamuoyunun merak ettiği zararlar görülemedi

Sayıştay denetçileri, kamu kurumlarındaki mevzuata aykırı işlemlerin incelendiğini ve sonuçta, ‘Kamu Zararları Raporları’nın hazırlandığını, ancak bu raporların da henüz kamuoyunda görülemediğini söyledi.

ÇOĞUNDA YARGILAMA TAMAM

Bu raporların Sayıştay yargısından geçeceğini ifade eden denetçiler, “Asıl önemli olan kamu zararları raporlarıdır. Onların gönderilmeme kararı alındı. Gerekçe olarak da yargılamanın yetişmemesi gösteriliyor. Çoğunda yargı tamamlandı. Gönderilmemesi ile ilgili açık bir mevzuat yok. Rapor değerlendirme kurulu bu şekilde karar verdi” dedi. Denetçiler, kamu zararının özellikle DSİ, Karayolları gibi kurumlarda büyük olduğunu ifade ettiler.

Tespitlerin hepsi yolsuzluk değil

Kamu zararları raporlarında yer alan tespitleri değerlendiren denetçiler, bunların hepsinin yolsuzluk olmadığını, mevzuat hatasından kaynaklanan fazla ödemeleri tespit ettiklerini söylediler.

HARCADIĞI PARA ÖNEMLİ

Kasıtlı olarak devleti zarara uğratan kamu yöneticileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten denetçiler, kamu kurumlarının mali bilgilerini 3 yıl daha Sayıştay’a vermemesi yönündeki düzenleme talebinin Maliye’den geldiğini ifade ederek, “Mali tablolar aslında çıkarılabilirdi. Biz örneğin bir bakanlığın kasasını, bankasını değil, harcadığı parayı görmek istiyoruz” diye konuştu.

Belgeye dayanmayan tespitimiz olmaz

SAYDER açıklamasında, raporlara gelen eleştirileri yanıtlarken, “152 yıllık onurlu bir mesleğin birer üyesi olan Sayıştay denetçileri, düzenledikleri raporlarda hukuki dayanağı olmayan, nesnel olmayan ve belgeye dayanmayan hiçbir tespite yer vermezler. Bu prensip mesleğimizin en eski ve en temel prensibidir” görüşüne yer verildi.

 BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • BAE'den haddini aşan açıklama!25 Temmuz 2017 Salı 17:53
 • Filistin davası davamızdır25 Temmuz 2017 Salı 17:36
 • O tişörtün sırrı ortaya çıktı!25 Temmuz 2017 Salı 17:30
 • Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı TBMM’de25 Temmuz 2017 Salı 17:07
 • FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı25 Temmuz 2017 Salı 16:33
 • Bahçeli ile Davutoğlu arasında Türkeş gerilimi!25 Temmuz 2017 Salı 16:30
 • Yüksekova kaymakamına suikast girişimi25 Temmuz 2017 Salı 16:14
 • Katar, Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat yapacak25 Temmuz 2017 Salı 15:52
 • Kapkaç anı kamerada!25 Temmuz 2017 Salı 15:47
 • Ölüm onları teğet geçti25 Temmuz 2017 Salı 15:43
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.