banner238
banner264

Belediyelerin seçim yatırımına kredi yok

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte seçmenin gözünü boyamaya dönük hummalı çalışma içine giren belediyelere İller Bankası’ndan kötü haber geldi. Genel Müdür Karaman, altyapı dışında peyzaj ve benzeri üst yapı yatırımlarına kredi vermeyeceklerini söyledi.

banner295
Belediyelerin seçim yatırımına kredi yok

İl­ler Ban­ka­sı (İl­bank) Ge­nel Mü­dü­rü Tun­cay Ka­ra­man, ban­ka­nın özel­lik­le 2011-213 dö­ne­min­de be­le­di­ye ve il özel ida­re­le­ri­ne yö­ne­lik bü­yük bir fi­nans­man des­te­ği yü­rüt­tü­ğü­nü kay­det­ti. Ka­ra­ma­n’­ın ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re İl­bank, 2003-2011 yıl­la­rı ara­sın­da­ki 8 yıl­lık dö­nem­de 7 bin 418 pro­je­ye 8,1 mil­yar li­ra kre­di tah­si­si ya­par­ken bu des­tek 2011-2013 dö­ne­min­de 5 bin 22 pro­je ve 8,7 mil­yar li­ra­lık kre­di tah­si­si­ne ulaş­tı. İl­bank söz ko­nu­su ilk dö­nem­de ye­rel yö­ne­tim­le­rin 7 bin 418 pro­je­si­ne 7,7 mil­yar li­ra hi­be des­te­ği sağ­lar­ken 2011-2013 dö­ne­min­de 5 bin 22 pro­je­ye ak­ta­rı­lan hi­be 1,7 mil­yar li­ra­yı aş­tı.

Ba­tık kre­di yüz­de 2’de kal­dı

Ge­nel Mü­dür Ka­ra­man, be­le­di­ye­le­re ak­tar­dık­la­rı kre­di­le­rin yüz­de 98’i­nin be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan ge­ri öden­di­ği­ni, bu­na kar­şı­lık tah­sil edi­le­me­yen kre­di tu­ta­rı­nın yüz­de 2’de kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­ra­man, bu yı­lın ilk 9 ayın­da ye­rel yö­ne­tim­le­re 3.2 mil­yar li­ra­lık kre­di tah­si­si yap­tık­la­rı­nı, ge­le­cek yıl da bu ra­ka­mın 5 mil­yar li­ra­ya çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­tir­ken, “Se­çi­me git­ti­ği­miz için pro­je­ler­de se­çi­ci dav­ra­nı­yo­ruz. Yok­sa bu yıl so­nu­na ka­dar 4 mil­yar li­ra­yı aşar­dık. Ola­bil­di­ğin­ce be­le­di­ye­le­rin el­zem ih­ti­yaç­la­rı­na tah­sis yap­mak is­ti­yo­ruz. Acil ya­tı­rım­lar alt ya­pı, ka­nal, iç­me su­yu gi­bi yatı­rım­la­rı se­çi­me 1 gün bi­le kal­sa des­tek­le­riz. An­cak pey­zaj işi, kül­tür mer­ke­zi, be­le­di­ye sa­ra­yı, bun­la­ra kre­di ver­me­me­ye ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di.

Kentsel dönüşüme destek

İl­bank Ge­nel Mü­dü­rü Ka­ra­man, kent­sel dö­nü­şü­me des­tek ol­mak is­te­dik­le­ri­ni, bu amaç­la ken­di ken­di­ni fi­nan­se ede­cek mo­del­ler kur­ma­ya çalış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bu kap­sam­da İs­tan­bul Esen­le­r’­de top­lam 2 bin ko­nut ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­man, bu ko­nut­la­rın bin 400’ü­nün hak sahip­le­ri­ne ve­ri­le­ce­ği­ni 600 ko­nu­tun ise sa­tı­la­rak fi­nans­man sağ­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ka­ra­man, kent­sel dö­nü­şü­me ye­ni pro­je­ler­le de kat­kı sağlama­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

KAYNAK  - BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.