denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

TFF Disiplin Kurulu üyeleri Yargıtay'ın şike kararını değerlendirdi

TFF Di­sip­lin Ku­ru­lu üye­le­ri Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Üye­lerin ortak fikri “Ye­ni bir de­lil ortaya çıkmadığı için şike davasında kararımız değişmez” şeklinde. Ku­rul, UE­FA’nın “Ka­ra­rı­nı­zı göz­den ge­çi­rin” de­me­si­ni de bek­le­mi­yor.

banner295
TFF Disiplin Kurulu üyeleri Yargıtay'ın şike kararını değerlendirdi

Yar­gı­tay’ın Şi­ke Da­va­sı’na iliş­kin ola­rak ver­di­ği ce­za­la­rı ona­ma ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan her­kes sü­re­cin na­sıl iş­le­ye­ce­ği­ni me­rak edi­yor. Me­rak edi­len so­ru­lar ara­sın­da Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı son­ra­sı ye­ni­den ken­di için­de yar­gı­la­ma ya­pıp yap­ma­ya­ca­ğı ve ka­ra­rın­da de­ği­şik­li­ğe gi­dip git­me­ye­ce­ği­... Ce­va­bı me­rak ko­nu­su olan ikin­ci so­ru ise ad­li yar­gı­nın ka­ra­rı ile TFF ku­rul­la­rı­nın ka­rar­la­rı ara­sın­da ne­den fark­lı­lık­lar bu­lun­du­ğu... TFF Di­sip­lin Ku­ru­lu da ken­di için­de yap­tı­ğı sohbetlerde bu so­ru­la­rı de­ğer­len­di­rip ce­vap arı­yor. İş­te üye­le­rin bu so­ru­la­ra ken­di ara­la­rın­da yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­le­r...

De­ği­şen bir şey yok

Üye­le­rin yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­de, Yar­gı­tay’ın ka­rar­la­rı­nı ken­di­le­ri­nin de in­ce­le­di­ği ta­pe­ler üze­rin­den ver­miş ol­ma­sı ha­lin­de or­ta­da ye­ni bir de­lil bu­lun­ma­dı­ğı gö­rü­şü ağır­lık ka­za­nı­yor. Bu hal­de Yar­gı­tay’ın ver­di­ği ka­ra­rın ye­ni bir de­lil sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı, bu­nu or­ta­da de­lil var­mış gi­bi de­ğer­len­dir­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı sa­vu­nu­lu­yor. An­cak, Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı­nı ye­ni bir de­lil üze­rin­den ve­rip ver­me­di­ği net ola­rak bi­lin­me­di­ği için ke­sin bir fi­kir ka­na­ati de olu­şa­mı­yor. Eğer, Yar­gı­tay’ın ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da ye­ni de­lil­ler üze­rin­den gi­dil­diy­se fe­de­ras­yo­nun da ye­ni­den yar­gı­la­ma yap­ma­sı ge­rek­li­li­ği­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor. Ku­rul üye­le­ri, UE­FA’nın ken­di­le­ri­ne “Ka­ra­rı­nı­zı ye­ni­den göz­den ge­çi­rin” di­ye­ce­ği­ni de dü­şün­mü­yor.

Şüpheler var ama...

Ku­rul üye­le­ri ken­di ara­la­rın­da­ki de­ğer­len­dir­me­de ad­li yar­gı ile ken­di ka­rar­la­rı ara­sın­da­ki fark­lı­lı­ğı da ma­sa­ya ya­tı­rı­yor. TFF ku­rul­la­rının ken­di di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­na; Yar­gı­tay’ın, 6222 Ya­sa­sı’­na; CAS’ın ise FI­FA’nın di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­na gö­re or­ta­ya bir so­nuç çı­kar­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Ku­rul, 3 ka­ra­rın bir­bi­rin­den ay­rı olu­şu­nun ken­di ce­za mad­de­le­ri­nin fark­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le ile­ri gel­di­ği gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor. Üye­ler, 6222 Sa­yı­lı Ya­sa’­da şi­ke dü­şü­nüp bi­ri ile ko­nuş­muş­san so­nuç ol­sun ya da ol­ma­sın suç sa­yıl­dı­ğı, UE­FA’nın di­sip­lin ta­li­mat­la­rı­nın da bu ya­sa­ya ben­ze­di­ği ko­nu­sun­da fi­kir bir­li­ği için­de. Ken­di ta­li­mat­la­rın­da ise şi­ke gi­ri­şim­le­ri ağır ih­lal oluş­tu­ru­yor­sa şi­ke olur mad­de­si yer al­dı­ğı için fark­lı­lık ola­bi­le­ce­ği gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yor­lar. Üye­ler, şi­ke­nin sa­ha­ya yan­sı­dı­ğı­na iliş­kin şüp­he­ler ol­sa da so­mut de­lil­ler ol­ma­dı­ğı için ku­lüp­le­ri ce­za­lan­dır­ma yo­lu­na git­me­dik­le­ri fik­rin­de bir­le­şi­yor­lar.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al