• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 19 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 21 °C
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

Tayin depremi yargıya sıçradı

Tayin depremi yargıya sıçradı
Adalet Bakanı Bozdağ’ın isteği üzerine önceki gün 2 üyesi değiştirilen HSYK 1. Dairesi aralarında Turan Çolakkadı, Fikret Seçen ve Cihan Kansız’ın da bulunduğu 20 ismin görev yerini değiştirdi. Önemli birçok davayı yürüten başsavcı vekilleri düz savcı yap

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ad­li yar­gı ka­rar­na­me­si ile 20 ha­kim ve sav­cı­nın gö­rev ye­ri de­ğiş­ti. Ye­ni ka­rar­na­me ile Er­ge­ne­kon, Bal­yoz ve KCK gi­bi önem­li so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten sav­cı­lar ten­zi­li rüt­be­ye uğ­ra­dı.

DÜZ SAVCI OLARAK ATANDILAR

Ye­ni ka­rar­na­me­de, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, İs­tan­bul Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di. Ço­lak­ka­dı­’nın ye­ri­ne Ba­kır­köy Baş­sav­cı­lı­ğı ya­pan es­ki DGM sav­cı­sı Ha­di Sa­li­hoğ­lu atan­dı. Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rın­da gö­rev alan ve da­ha son­ra Baş­sav­cı Ve­ki­li ya­pı­lan Fik­ret Se­çen Geb­ze Ad­li­ye­si­’ne, Ci­han Kan­sız Sa­kar­ya Ad­li­ye­si­’ne, Er­can Şa­fak ise Ko­ca­eli Ad­li­ye­si düz sav­cı ola­rak atan­dı.

Se­çen, Hrant Dink sui­kas­tı, As­ke­ri Ca­sus­luk ve Şan­taj so­ruş­tur­ma­sı, Meh­met Ha­be­ra­l’­ın giz­le­nen sağ­lık ra­po­ru ve Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ara­ma­lar öne çı­kan isim­di. Ci­han Kan­sız ise ga­ze­te­ci­ler Ne­dim Şe­ner ve Ah­met Şı­k’­ın da şüp­he­li­ler ara­sın­da ol­du­ğu Oda Tv id­di­ana­me­si­ni ha­zır­la­dı. Öte yan­dan Kan­sız es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­u ifa­de­ye ça­ğı­ran ve tu­tuk­la­ma­ya sevk eden sav­cı ola­rak bi­li­ni­yor.

BALYOZDA DA GÖREV ALMIŞTI

Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Gün­gör de Kar­ta­l’­da­ki Ana­do­lu Ad­li­ye­si­’ne düz sav­cı ola­rak atan­dı. İz­mi­r’­de­ki es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı­nın gö­zal­tı­na alın­dı­ğı yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü ya­pan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Hay­dar, Kar­şı­ya­ka Ad­li­ye­si­’n­de düz sav­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. Ali Hay­dar, Bal­yoz so­ruş­tur­ma­sın­da da gö­rev al­mış­tı.

AKKAŞ TEKİRDAĞ’A GÖREVLENDİRİLDİ

Bal­yoz da­va­sın­da du­ruş­ma sav­cı­lı­ğı ya­pan Ana­do­lu Ya­ka­sı Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Sa­vaş Kır­baş, Ga­zi­os­man­pa­şa Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rı­nı yü­rü­ten ve 17 Ara­lık opa­ras­yo­nun ar­dan­dan bay­ma­tı­lan ikin­ci so­ruş­tur­ma­dan el çek­ti­ril­me­siy­le gün­de­me ge­len Mu­am­mer Ak­kaş da Te­kir­dağ Ad­li­ye­si­’ne düz sav­cı ola­rak gön­de­ril­di. Ak­kaş, Hrat Dink, Sa­ban­cı sui­kas­tı, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri gi­bi so­ruş­tur­ma­la­rı da de­vam et­ti­ri­yor­du. Be­şik­taş Ad­li­ye­si­’n­de Özel Yet­ki­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı iken özel­lik­le yü­rüt­tü­ğü KCK ve MİT so­ruş­tur­ma­la­rıy­la gün­de­me ge­len me­mur suç­la­rı sav­cı­sı Ad­nan Çi­men de, Bü­yük­çek­me­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na atan­dı.

KIRMIZILI KADIN SORUŞTURMASI

Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da oran­tı­sız güç kul­la­nan po­lis­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tan sav­cı Çi­men, son ola­rak Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da sim­ge olan “Kır­mı­zı­lı Ka­dı­n” so­ruş­tur­ma­sı­nı da yü­rüt­müş ve ka­dı­na gaz sı­kan po­lis hak­kın­da mes­lek­ten men ve ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va aç­-

mış­tı.

TIR'I ARAYAMAMIŞTI

TMK 10. mad­de ile yet­ki­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan da Ba­kır­köy Baş­sav­cı Ve­kil­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. Ha­ta­y’­da­ki “TIR”­ı ara­ma­sı en­gel­le­nen ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın HSYK’­ya hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu Ada­na Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Öz­can Şiş­man ise Mer­sin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na atan­dı.

İs­tan­bul Ana­do­lu Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Akif Öz­gün Ada­lar Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na, Van Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Mus­ta­fa Al­per Ma­lat­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di. Van Ha­ki­mi Ha­tı­ran Al­per ise Ma­lat­ya Hâ­ki­mi ol­du.

Bozdağ, 3 savcı için inceleme izni verdi

Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz ve sav­cı­lar Mu­am­mer Ak­kaş ile Ce­lal Ka­ra için in­-

ce­le­me iz­ni ver­di.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) 3. Da­ire­si ara­la­rın­da, İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu yö­ne­ten İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz, 2. dal­ga so­ruş­tur­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ve­rin­ce gö­rev­den alı­nan Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ile Ak­ka­ş’­ın ‘So­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le et­mek­le­’ suç­la­dı­ğı İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ve ope­ras­yon son­ra­sı ata­nan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la bir­lik­te 9 ki­şi için in­ce­le­me ka­ra­rı al­mış­tı.

HSYK’­dan in­ce­le­me ka­ra­rı, ku­ru­lun baş­ka­nı olan Ada­let Ba­ka­nı Boz­da­ğ’­ın ona­yı­na su­nul­muş­tu. Da­ha ön­ce yap­tı­ğı bir ba­sın top­lan­tı­sın­da Tu­ran Ço­lak­ka­dı ile Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­yan Ba­kan Boz­dağ, HSYK’­nın in­ce­le­me ka­ra­rı al­dı­ğı 3 is­me onay ver­di. Boz­dağ, Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz ve sav­cı­lar Mu­am­mer Ak­kaş ile Ce­lal Ka­ra için in­ce­le­me iz­ni ver­di.

Hakim Diken’den suç duyurusu:

‘HEDEF GÖSTERİLDİM’

Bal­yoz Da­va­sı­’na da ba­kan İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin Baş­ka­nı Ha­kim Ömer Di­ken, Sa­bah Ga­ze­te­si­’n­de hak­kın­da çı­kan ha­ber­ler­le il­gi­li suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Baş­kan Di­ken, söz ko­nu­su ha­ber­ler­le ken­di­si­ne ha­ka­ret edil­di­ği­ni ve he­def gös­te­ril­di­ği­ni kay­det­ti.

AĞIR İTHAMLAR

Baş­kan Di­ken, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na iki di­lek­çe ver­di. Di­lek­çe­de, söz ko­nu­su ga­ze­te­de fo­toğ­ra­fı da ba­sı­la­rak yer alan ha­ber­de, gö­rev yap­tı­ğı 10 ve 13. Ağır Ce­za mah­ke­me­le­rin­de ve nö­bet­çi ha­kim ola­rak ver­di­ği ka­rar­lar be­lir­ti­le­rek te­rör ör­güt­le­ri­ne he­def gös­te­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Ay­nı ga­ze­te­de ‘Pa­ra­lel yar­gı­nın iki ad­re­si va­r’ baş­lık­lı ha­ber­de ver­di­ği ka­rar­la­rın ta­raf­lı ol­du­ğu­nun ile­ri sü­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı.

Bir ta­kım ya­sa dı­şı olu­şum­la­rın üye­si ol­du­ğu yö­nün­de al­gı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­rak gö­re­vi ne­de­niy­le ha­ka­ret­te bu­lu­nul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Di­ken, her iki suç­la­ma yö­nün­den söz ko­nu­su ga­ze­te­nin so­rum­lu ya­zı iş­le­ri mü­dü­rü ve ha­be­ri ya­pan mu­ha­bir hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İşçilerden saygısız restorasyon!21 Ekim 2017 Cumartesi 12:35
 • Yaza veda ediyoruz21 Ekim 2017 Cumartesi 12:27
 • Atama kararları Resmi Gazete’de!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:24
 • Ağlatan 'çocuk istismarı' çalıştayı!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:10
 • Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme21 Ekim 2017 Cumartesi 11:06
 • PKK'lıların mağaraları imha edildi!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:02
 • Katar Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor20 Ekim 2017 Cuma 22:45
 • Erzincan'da zırhlı araç devrildi!20 Ekim 2017 Cuma 22:30
 • Baykal’ın tedavi gördüğü hastane yakınında çatışma!20 Ekim 2017 Cuma 21:59
 • TSK'dan Zap'a hava harekatı20 Ekim 2017 Cuma 21:51
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.