denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyoR...

Başarılı savunmacı, Hollanda’da yetişmesine rağmen milli forma tercihini ‘Ay-Yıldız’dan yana kullanmasının gerekçesini anlattı. “Milliyetçi bir insanım. Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyor. Teklif gelseydi de Türk Milli Takımı’nı beklerdim” dedi.

banner295
Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyoR...

Baş­kent eki­bi Ge­nç­ler­bir­li­ği’nde ge­çir­di­ği 4 se­zo­nun ar­dın­dan se­zon ba­şın­da Trab­zons­por’a trans­fer olan Ay­kut De­mir  samimi açıklamalarda bulundu. Mil­li Ta­kım kam­pın­da bir ara­ya gel­di­ği­miz ba­şa­rı­lı sa­vun­ma oyun­cu­su Ay-Yıldızlı formayı ter­ci­h erişinden bu sezon transfer olduğu Trab­zons­por’da­ki he­def­le­ri­ne ka­dar bir­çok ko­nu­da çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­ yaptı.

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal

Hol­lan­da’da do­ğup bü­yü­yen ve fut­bol ka­ri­ye­ri­ne 2005 yı­lın­da Ere­di­vi­si­e ekip­le­rin­den NAC Bre­da’da baş­la­yan Ay­kut, ai­le­siy­le bir­lik­te ya­vaş ya­vaş Tür­ki­ye’ye ke­sin dö­nüş yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bir­çok gur­bet­çi fut­bol­cu­mu­zun ter­si­ne mil­li ta­kım ter­ci­hi­ni Tür­ki­ye’den ya­na kul­la­nan genç fut­bol­cu “As­la Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı’nı seç­mez­dim. Baş­ka bir mil­le­tin mar­şı­nı söy­le­mek ba­na çok ters ge­li­yor. Hol­lan­da Mil­li Ta­kım­la­rı’ndan tek­lif al­ma­dım ama ol­sa bi­le be­nim ter­cih et­mez­dim. Türk Mil­li Ta­kı­mı’nı bek­ler­dim. Ben mil­li­yet­çi bir in­sa­nım, Türk’üm. Mil­li Ta­kı­m’ın ye­ri ay­rı. Baş­ka Mil­li Ta­kı­mı se­çen Türk­le­r’e de say­gı duy­mak ge­re­kir ama ora­da çı­kı­yor­sun baş­ka ül­ke­nin mar­şı­nı oku­yor­sun. Bu, ba­na ters ge­li­yor. Ben as­la öy­le bir ter­cih yap­maz­dı­m” ifadelerini kullandı.

Ger­çek se­vi­ye­nin al­tın­da­yız

Trab­zons­por’da ge­çir­di­ği ilk se­zo­nu de­ğer­len­di­ren Ay­kut “Av­ru­pa Li­gi’nde iyi­yiz ama lig­de ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nuç­la­rı ala­mı­yo­ruz. Da­ha iyi ol­ma­mız la­zım. Trab­zon- s­por’un ger­çek se­vi­ye­si­nin çok al­tın­da­yız şu an­da. Av­ru­pa’daki gi­di­şimizi ke­sin­lik­le li­ge de yan­sıt­ma­mız ge­re­kir. Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da 2-0 ön­dey­ken, 3-2 mağ­lup ol­duk. Ba­zı et­ken­ler var. Ha­va de­ği­şi­mi, Av­ru­pa yol­cu­lu­ğu son­ra­sı bu ma­çı oy­na­ma­mız gi­bi. Ama bun­la­rın hiç­bir mazeret ola­maz. Da­ha iyi ol­mak zo­run­da­yı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal

Av­ru­pa Li­gi’nde baş­tan be­ri fi­na­li amaç­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren ba­şa­rı­lı fut­bol­cu “Ho­ca­mız da bi­zi böy­le mo­ti­ve edi­yor. Grup maç­la­rı baş­la­ma­dan ön­ce bi­le biz fi­nal oy­na­ya­ca­ğı­mız dü­şü­nü­yor­duk. Ke­sin ola­rak biz de bu ka­pa­si­te var. Biz bu­na ina­nı­yo­ruz. Bu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ben­den bek­len­ti­le­rin de far­kın­da­yım. Şu an­da oy­na­dı­ğım fut­bol, ger­çek per­for­man­sı­mın yüz­de 50’si bi­le de­ğil. Bu­nu ke­sin bir dil­le söy­le­ye­bi­li­rim. Ama iler­le­yen za­man­lar­da, ta­kı­ma da­ha faz­la adap­te ola­ca­ğım ve ger­çek Ay­kut De­mir’i her­kes iz­le­ye­cek. Mil­li Ta­kım’da da hep ka­lı­cı ol­mak is­ti­yo­rum. Ül­ke­me hiz­met et­mek be­nim için çok önem­li­” de­di.

“Terim’in karizması müthiş”

Aykut Demir, Fatih Terim’in çok büyük bir teknik adam olduğunu söyledi. “Fatih hocanın yeri ayrı” diye devam eden Aykut “Duruşuyla, bakış açısıyla, konuşmalarıyla apayrı bir hoca. Ben kulüp takımında da kendisiyle çalışmak isterim. Müthiş bir karizması, imajı var. Bunu her şekilde yansıtıyor. Oyuncuya da bu enerjiyi veriyor” diye konuştu.

O kupa Trabzon'un hakkı

Aykut Demir, 2010-11 şampiyonluğuyla ilgili Fenerbahçe ile yaşanan gerginliğe de değindi. Kupanın Trabzon’un hakkı olduğunu söyledi. “Başkanımızın sert sözleri haklılığından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ay­kut De­mir, Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun 2010-11 se­zo­nu­nun şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la il­gi­li mü­ca­de­le­si­ni de yo­rum­la­dı. “Or­ta­da bir hak­sız­lık var” di­ye sö­ze gi­ren Bor­do-Ma­vi­li oyun­cu, “Ön­ce­lik­li ola­rak ben bir Trab­zons­por ta­raf­ta­rıyım. O dö­nem yok­tum ama ku­pa­nın Trab­zons­por’un hak­kı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Baş­kan da doğal ola­rak bu ko­nu­da dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Haklı oduğu için de söy­lem­le­ri de sert ola­bi­li­yor. So­nuç­ta her şey or­ta­da, ya­pı­lan­lar bel­li, baş­ka­nı­mız da ku­lü­bün hak­lı­lı­ğı­nı du­yur­mak adı­na böy­le ko­nu­şu­yor” de­di. Hak­lı ol­ma­la­rı­na rağ­men bu­nu ört­bas et­me­ye ça­lı­şan­lar ol­du­ğı­unu di­le ge­ti­ren Ay­kut “Ama her şey or­ta­da, ger­çek­ler gün yü­zün­de. Ora­da çok bü­yük bir emek var. Bu eme­ği göz ar­dı et­me­ye ça­lı­şan­lar var­sa, ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mil­li Ta­kım baş­ka

Trab­zons­por­lu ve Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın Mil­li Ta­kım kamp­la­rın­da bir­bir­le­ri­ne so­ğuk dav­ran­dık­la­rı şek­lin­de tar­tış­ma­la­ra da açık­lık ge­ti­ren mil­li fut­bol­cu, böy­le bir durumun olmadığını belirterek “Burası Mil­li Ta­kım. Mil­li ta­kım dı­şın­da bsir rekabet olabilir. Ama buraya ge­lin­ce her şey ka­pa­nır. Çün­kü bu­ra­da ül­ke­miz, bayrağımız için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ku­lüp re­ka­be­ti yan­sı­ma­z” de­di.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al