1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sokakta adalet aranmaz
Tüketiciler taksit fırsatı için harekete geçti

Tüketiciler taksit fırsatı için harekete geçti

Tüketiciler BDDK’nın kredi kartına getireceği sınırlardan kurtulmak için şimdiden kart borcunu 12 taksite böldürüyor. Kuyumcular 12 taksitli altın satış paketleri hazırladı. Cep telefonunda ise POS’a formül aranıyor.

A+A-

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­rumu­’nun (BDDK) kre­di kar­tın­da tak­si sı­nı­rı­nı 9 aya çe­ken, cep te­le­fo­nu ve ku­yum­cu­luk­ta tak­si­ti sı­fır­la­yan dü­zen­le­me için 1 Şu­bat 2014’e ka­dar ge­çiş sü­re­ci ta­nı­ma­sı tak­sit­len­dir­me iş­lem­le­rin­de ye­ni bir fır­sat dal­ga­sı­na yol aç­tı.

Fa­iz ka­zan­cı yüz­de 16

Kre­di kar­tın­da tak­sit sü­re­si­nin şu­bat­tan iti­ba­ren 9 aya çe­ki­le­ce­ği­ni tü­ke­ti­ci­le­re du­yu­ran fır­sat­çı­lar, kart müş­te­ri­le­ri­ne mev­cut borç­la­rı­nı 12 ay er­te­le­mek için ace­le et­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lu­nu­yor. Fır­sat­çı­lar, çağ­rı­ya ce­vap ve­ren tü­ke­ti­ci­le­rin kre­di kar­tı bor­cu­nu na­kit öde­mey­le ka­pa­tıp, ay­nı kar­tı 12 ay borç­lan­dı­rı­yor. Fır­sat­çı­lar bu yol­la tü­ke­ti­ci­ler üze­rin­den yıl­lık yüz­de 16’la­rı aşan oran­lar­da fa­iz ge­li­ri el­de edi­yor. Kart borç­lu­su va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik “ya­sa­l” hiz­met sun­duk­la­rı­nı id­di­a eden fır­sat­çı­lar, kre­di kart­la­rıy­la sağ­la­nan tak­sit im­ka­nı­nı hiç­bir risk üst­len­me­den yük­sek ka­zan­ca dö­nüş­tü­rü­yor. Tak­sit sü­re­si­nin 9 aya çe­kil­me­si, tak­sit tu­ta­rı­nı yük­sel­te­ce­ği için bu ke­si­min sun­du­ğu fır­sa­tın avan­ta­jı­nı bir mik­tar dü­şü­re­cek.

Al­tın pa­ket­le­ri ha­zır

Tak­sit im­ka­nı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ku­yum­cu­la­rı da ha­re­ke­te ge­çir­di. Ku­yum­cu­lar, müş­te­ri­le­ri­ne pa­ket­ler ha­lin­de­ki al­tın­la­rı kre­di kar­tı­na 12 tak­sit­le sa­tı­şa baş­la­dı. 10 kü­çük al­tın ya da 5 ya­rım al­tın­dan olu­şan pa­ket­le­ri 1 Şu­ba­t’­a ka­dar 12 tak­sit­le sat­ma­yı he­def­le­yen ku­yum­cu­lar, ay­nı za­man­da ba­zı kart­la­ra 3 ay er­te­le­me fır­sa­tı da su­nu­yor.

1 aylık geçiş süreci teknik

BDDK yet­ki­li­le­ri, 1 ay­lık ge­çiş sü­re­ci­ni tek­nik zo­run­lu­luk­tan do­la­yı uy­gu­la­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı be­lir­tir­ler­ken, “K­re­di kar­tı POS ci­haz­la­rı­nın ve bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri­nin ye­ni du­ru­ma ve li­mit­le­re gö­re ayar­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. 1 ay­lık sü­re içe­ri­sin­de bu iş­lem­lin ta­mam­la­na­ca­ğı dü­şü­nül­dü­” de­di­ler.

‘Cep’e komisyon zammı yapılabilir

Cep te­le­fo­nu pa­za­rın­da 1 Şu­bat son­ra­sı için for­mül ara­yış­la­rı da sü­rü­yor. Tak­sit ya­sa­ğı­na gir­me­mek için sa­tı­lan cep te­le­fon­la­rı­nı bil­gi­sa­yar, te­le­viz­yon ya da 9 tak­si­te izin ve­ri­len ben­zer ci­haz­lar gi­bi gös­ter­me plan­la­rı ya­pan sa­tı­cı­lar, bu du­rum­da ban­ka­la­ra öde­ne­cek ko­mis­yon­da ar­tış ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Sa­tı­cı­lar, ar­tan ko­mis­yo­nun müş­te­ri­ye yan­sı­tıl­ma­sı ne­de­niy­le bir mik­tar zam ola­ca­ğı­nı, tak­sit is­te­yen tü­ke­ti­ci­le­rin bu zam­mı öde­mek zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ler.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.