• BIST 107.439
 • Altın 142,531
 • Dolar 3,5528
 • Euro 4,1372
 • Trabzon 27 °C
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 33 °C

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider
Türkiye, ithalatçı olmasına rağmen, dünyada en fazla doğalgazdan elektrik üreten ülke konumunda.

 Uzmanlar sert kışlarda enerji krizlerinin yaşanmaması için mutlaka kömür ve yenilenebilir kaynakların devreye girmesi gerektiğini söylüyor.

Ge­çen haf­ta ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri göz­le­ri ener­ji kay­nak­la­rı­na çe­vir­di. İt­hal et­ti­ği hal­de elek­tri­ğin bü­yük kıs­mı­nı do­ğal­gaz­dan kar­şı­la­yan Tür­ki­ye ay­nı sı­kın­tı­la­rı her kış ya­şı­yor. Uz­man­lar elek­trik­te plan­sız­lık ne­de­niy­le arz-ta­lep den­ge­sin­de ge­rek­li alt­ya­pı­nın sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı ve it­ha­lat­la kar­şı­la­nan do­ğal­gaz­la elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı­nın ya­şa­nan­la­rı ka­çı­nıl­maz kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Elek­trik üre­ti­min­de do­ğal­gaz­dan üre­ti­me al­ter­na­tif ve çev­re­ye uyum­lu kay­nak­lar, yıl­lar­dır dev­re­ye so­kul­ma­dı. Gü­neş ve rüz­gâr ener­ji­sin­de bü­rok­ra­si çok ya­vaş yü­rü­yor. Yıl­lar­dır ko­nu­şul­ma­sı­na rağ­men bu­gün hâlâ elek­tri­ğin an­cak yüz­de 3’ü rüz­gâr­dan kar­şı­la­nır­ken, gü­neş ener­ji­si ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­lar­dan el­de edi­len ener­ji­nin ora­nı yüz­de 2’ler se­vi­ye­sin­de.

Rus­ya­’da bi­le yüz­de 49

Ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri­nin en bü­yük se­be­bi do­ğal­ga­za da­ya­lı elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı. Co­ren Elek­trik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali­han Çi­çek, uzun za­man­dır ih­mal edi­len al­ter­na­tif kay­nak­la­rın bir tür­lü dev­re­ye so­kul­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Çi­çek, “Do­ğal­ga­zın, ısın­ma ih­ti­ya­cı için Tür­ki­ye­’nin bü­yük bö­lü­mü­ne yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı da so­ru­nun had saf­ha­ya çık­ma­sı­na se­bep ol­du­” de­di.

Kö­mü­rü değerlendirmeliyiz

Ha­zar Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü, Stra­te­ji ve Po­li­ti­ka Ko­or­di­na­tö­rü Ef­gan Nif­ti, Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin kay­nak çe­şit­li­ği­ni ar­tı­ra­rak, özel­lik­le ye­rel kay­nak­la­ra ağır­lık ve­re­rek de­po­la­ma­yı yap­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­rel kö­mü­rün mut­la­ka kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Nif­ti, da­ha faz­la ül­ke­den do­ğal­gaz alı­mı­nın hem fi­yat avan­ta­jı sağ­la­ya­ca­ğı­nı hem de böy­le sı­kın­tı­la­rı azal­ta­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

72 il kullanıyor

2002’de sa­na­yi ile ko­nut­ta 5 şeh­re, sa­de­ce sa­na­yi­de ise 9 şeh­re gi­den do­ğal­gaz, bu­gün 72 şeh­re ulaş­mış du­rum­da. Do­ğal­ga­zı il ve il­çe­ler­de yay­gın­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2002’de 132,6 mil­yar kWh sa­at olan elek­trik tü­ke­ti­mi yak­la­şık iki kat ar­ta­rak 2012 yı­lın­da 242 mil­yar kWh’­ye ulaş­tı. 2002’de do­ğal­gaz­dan elek­tri­ği­mi­zin yüz­de 40,29’u üre­ti­lir­ken, şim­di yüz­de 50’si üre­ti­li­yor.

215 doğalgaz santrali var

Elek­trik ener­ji­si üre­tim san­tra­li 2013 yı­lı Ekim ayı so­nu iti­ba­rıy­la 883’e yük­sel­di. San­tral­le­rin 446’sı hid­ro­lik, 27’si kö­mür, 70’i rüz­gar, 13’ü jeo­ter­mal, 215’i do­ğal­gaz, 38’i ye­ni­le­ne­bi­lir ve atık, 8’i çok ya­kıt­lı, 44’ü çok ya­kıt­lı ve 22 ade­di sı­vı ya­kıt­lı­. Öte yandan de­po­la­ma için Tuz Gö­lü­’n­de de­vam eden ça­lış­ma­lar da yıl­lar­dır so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Tuz Gö­lü­’n­de plan­la­nan 12 de­po­la­ma ku­yu­sun­dan sa­de­ce 2’si açı­la­bil­di.

Dünya kömürden üretiyor

Dün­ya­da elek­trik üre­ti­min­de kul­la­nı­lan kay­nak­la­rın da­ğı­lım­la­rı in­ce­len­di­ğin­de elek­trik üre­ti­mi için en yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan kay­na­ğın kö­mür ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dolar ve Euro ne kadar?24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
 • Türk mallarına Katar dopingi23 Temmuz 2017 Pazar 13:46
 • Milli buğdaya 4 yeni çeşit ekleniyor23 Temmuz 2017 Pazar 13:33
 • Köprü ve otoyollar para bastı23 Temmuz 2017 Pazar 13:31
 • Trabzon'da lider oldu23 Temmuz 2017 Pazar 13:28
 • Bunu yapmayan hakkını kaybedecek!23 Temmuz 2017 Pazar 09:04
 • Listeye giren tek Türk şirket oldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:29
 • Bir dönem kapanıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
 • Kurban fiyatlarına bakanlık tedbiri21 Temmuz 2017 Cuma 14:10
 • Dolar ve Euro ne kadar?21 Temmuz 2017 Cuma 10:26
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.