• BIST 100.860
 • Altın 140,846
 • Dolar 3,5129
 • Euro 4,0132
 • Trabzon 26 °C
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 25 °C

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider
Türkiye, ithalatçı olmasına rağmen, dünyada en fazla doğalgazdan elektrik üreten ülke konumunda.

 Uzmanlar sert kışlarda enerji krizlerinin yaşanmaması için mutlaka kömür ve yenilenebilir kaynakların devreye girmesi gerektiğini söylüyor.

Ge­çen haf­ta ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri göz­le­ri ener­ji kay­nak­la­rı­na çe­vir­di. İt­hal et­ti­ği hal­de elek­tri­ğin bü­yük kıs­mı­nı do­ğal­gaz­dan kar­şı­la­yan Tür­ki­ye ay­nı sı­kın­tı­la­rı her kış ya­şı­yor. Uz­man­lar elek­trik­te plan­sız­lık ne­de­niy­le arz-ta­lep den­ge­sin­de ge­rek­li alt­ya­pı­nın sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı ve it­ha­lat­la kar­şı­la­nan do­ğal­gaz­la elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı­nın ya­şa­nan­la­rı ka­çı­nıl­maz kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Elek­trik üre­ti­min­de do­ğal­gaz­dan üre­ti­me al­ter­na­tif ve çev­re­ye uyum­lu kay­nak­lar, yıl­lar­dır dev­re­ye so­kul­ma­dı. Gü­neş ve rüz­gâr ener­ji­sin­de bü­rok­ra­si çok ya­vaş yü­rü­yor. Yıl­lar­dır ko­nu­şul­ma­sı­na rağ­men bu­gün hâlâ elek­tri­ğin an­cak yüz­de 3’ü rüz­gâr­dan kar­şı­la­nır­ken, gü­neş ener­ji­si ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­lar­dan el­de edi­len ener­ji­nin ora­nı yüz­de 2’ler se­vi­ye­sin­de.

Rus­ya­’da bi­le yüz­de 49

Ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri­nin en bü­yük se­be­bi do­ğal­ga­za da­ya­lı elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı. Co­ren Elek­trik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali­han Çi­çek, uzun za­man­dır ih­mal edi­len al­ter­na­tif kay­nak­la­rın bir tür­lü dev­re­ye so­kul­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Çi­çek, “Do­ğal­ga­zın, ısın­ma ih­ti­ya­cı için Tür­ki­ye­’nin bü­yük bö­lü­mü­ne yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı da so­ru­nun had saf­ha­ya çık­ma­sı­na se­bep ol­du­” de­di.

Kö­mü­rü değerlendirmeliyiz

Ha­zar Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü, Stra­te­ji ve Po­li­ti­ka Ko­or­di­na­tö­rü Ef­gan Nif­ti, Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin kay­nak çe­şit­li­ği­ni ar­tı­ra­rak, özel­lik­le ye­rel kay­nak­la­ra ağır­lık ve­re­rek de­po­la­ma­yı yap­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­rel kö­mü­rün mut­la­ka kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Nif­ti, da­ha faz­la ül­ke­den do­ğal­gaz alı­mı­nın hem fi­yat avan­ta­jı sağ­la­ya­ca­ğı­nı hem de böy­le sı­kın­tı­la­rı azal­ta­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

72 il kullanıyor

2002’de sa­na­yi ile ko­nut­ta 5 şeh­re, sa­de­ce sa­na­yi­de ise 9 şeh­re gi­den do­ğal­gaz, bu­gün 72 şeh­re ulaş­mış du­rum­da. Do­ğal­ga­zı il ve il­çe­ler­de yay­gın­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2002’de 132,6 mil­yar kWh sa­at olan elek­trik tü­ke­ti­mi yak­la­şık iki kat ar­ta­rak 2012 yı­lın­da 242 mil­yar kWh’­ye ulaş­tı. 2002’de do­ğal­gaz­dan elek­tri­ği­mi­zin yüz­de 40,29’u üre­ti­lir­ken, şim­di yüz­de 50’si üre­ti­li­yor.

215 doğalgaz santrali var

Elek­trik ener­ji­si üre­tim san­tra­li 2013 yı­lı Ekim ayı so­nu iti­ba­rıy­la 883’e yük­sel­di. San­tral­le­rin 446’sı hid­ro­lik, 27’si kö­mür, 70’i rüz­gar, 13’ü jeo­ter­mal, 215’i do­ğal­gaz, 38’i ye­ni­le­ne­bi­lir ve atık, 8’i çok ya­kıt­lı, 44’ü çok ya­kıt­lı ve 22 ade­di sı­vı ya­kıt­lı­. Öte yandan de­po­la­ma için Tuz Gö­lü­’n­de de­vam eden ça­lış­ma­lar da yıl­lar­dır so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Tuz Gö­lü­’n­de plan­la­nan 12 de­po­la­ma ku­yu­sun­dan sa­de­ce 2’si açı­la­bil­di.

Dünya kömürden üretiyor

Dün­ya­da elek­trik üre­ti­min­de kul­la­nı­lan kay­nak­la­rın da­ğı­lım­la­rı in­ce­len­di­ğin­de elek­trik üre­ti­mi için en yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan kay­na­ğın kö­mür ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yapılandırmada son günler...27 Haziran 2017 Salı 12:34
 • O maliyetler düşüyor27 Haziran 2017 Salı 09:39
 • On Numara çekiliş sonuçları26 Haziran 2017 Pazartesi 22:25
 • İŞKUR 128 bin 167 eleman arıyor26 Haziran 2017 Pazartesi 21:43
 • Kira sigortası dönemi başladı26 Haziran 2017 Pazartesi 12:00
 • Yeni katılım 1 Temmuz'da26 Haziran 2017 Pazartesi 11:32
 • Emekliye 3 bin 407 TL!26 Haziran 2017 Pazartesi 09:18
 • Emeklinin gözü 3 Temmuz’da24 Haziran 2017 Cumartesi 17:19
 • AB'nin yatırım adresi yine Türkiye!24 Haziran 2017 Cumartesi 13:45
 • LPG'li araç sahiplerine müjde24 Haziran 2017 Cumartesi 11:44
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.