• BIST 100.001
 • Altın 141,661
 • Dolar 3,5021
 • Euro 3,9119
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 22 °C

TÜSİAD çiftçi kadınları eğitecek

TÜSİAD çiftçi kadınları eğitecek
ÜSİAD Tarım Komisyonu Başkanı Metin Akman, Türkiye’nin tohumculukta hızlanması gerektiğini söyledi. “TÜSİAD üyeleri de dersini çalışıyor” diyen Akman, kadın çiftçileri eğitmek için proje hazırladıklarını açıkladı.

TÜ­Sİ­AD, gay­ri sa­fi yur­ti­çi ha­sı­la­da yüz­de 7,9, is­tih­dam­da yüz­de 24,6 ve ih­ra­cat­ta yüz­de 3,5’lik pa­yı olan ta­rım sek­tö­rü­nün re­ka­bet gü­cü­nü ar­tı­ra­bil­mek ama­cıy­la ge­le­cek 3 yıl için­de kap­sam­lı bir de­ğer­len­dir­me için ra­por­lar ha­zır­lı­yor.

Genç pat­ron­la­ra gü­ven

Bu ça­lış­ma­lar­la AB Or­tak Ta­rım Po­li­ti­ka­sı­’na ve Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü (DTÖ) norm­la­rı­na uyum da plan­la­nı­yor. Bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi ve­ren TÜ­Sİ­AD Ta­rım ve Ta­rı­ma Da­ya­lı Sa­na­yi­ler Ça­lış­ma Gru­bu Baş­ka­nı Me­tin Ak­man, dün­ya­nın 7’in­ci ta­rım ve gı­da ül­ke­si olan

Tür­ki­ye­’nin to­hum sek­tö­rün­de de hız­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Ak­man, şun­la­rı söy­le­di:

Yük­sek ma­li­yet en­ge­li

“To­hum­cu­luk, çok kuv­vet­li ol­du­ğu­muz alan­lar­dan bi­ri­si de­ğil. Bu alan­da da şam­pi­yon­la­rın çık­ma­sı la­zım. Bu­nun için ye­tiş­miş bir eki­be ih­ti­yaç var. TÜ­Sİ­AD üye­le­ri de bu ko­nu­lar­da der­si­ne ça­lı­şı­- yor, özel­lik­le genç pat­ron­la­ra gü­ve­ni­yo­ruz.” Ak­man, çift­çi­nin ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin bü­yük gay­ret­le­ri­ne rağ­men ta­rım­da en bü­yük sı­kın­tı­nın gir­di­le­rin yük­sek ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı, bu­nun re­ka­bet­çi ol­ma açı­sın­dan bü­yük sı­kın­tı ya­rat­tı­ğı­nı an­lat­tı. Da­ha iyi po­li­ti­ka­lar ve stra­te­ji­ler ya­nın­da sek­tör­le iyi ile­ti­şim­le bir­çok şe­yin ge­liş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Ak­man şun­la­rı söy­le­di:

İyi hu­kuk sis­te­mi şart

“Ye­ni çı­ka­cak yö­net­me­lik­ler­de ka­nun­lar­da, si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, çift­çi­ler­le bir­lik­te ça­lı­şıl­ma­sı, ye­ni dü­zen­le­me­ler çık­ma­dan ön­ce “dü­zen­le­yi­ci et­ki ana­liz­le­ri­”nin ya­pıl­ma­sı la­zım.” Ak­man ay­rı­ca, ta­rım­sal po­li­ti­ka­lar­la il­gi­li hu­kuk sis­te­mi­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Et hayvancılığı hızla toparlanacak

Et hay­van­cı­lı­ğın­da sü­ren so­run­la­rın geç­miş­ten ge­len uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Me­tin Ak­man, “Ye­ni po­li­ti­ka­lar, ye­ni he­def­ler be­lir­le­ni­yor. Ba­na gö­re Tür­ki­ye bu ko­nu­da çok hız­lı to­par­la­na­cak. İlk ön­ce ve­rim­li­li­ği ar­tır­ma­mız la­zım. Da­mız­lık işi­ni be­ce­re­mi­yo­ruz. Ça­lı­şı­la­cak çok ders va­r” de­di.

AB’ye başvurduk

Ta­rım­da eği­ti­min öne­mi­ne de­ği­nen Ak­man, TÜ­Sİ­AD’­ın ka­dın çift­çi­le­rin eği­ti­miy­le il­gi­li ça­lış­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ak­man, şöy­le de­vam et­ti: “İlk ön­ce ka­dın­la­rı eğit­me­li­yiz. Ör­ne­ğin Tür­ki­ye­’de­ki hay­van­cı­lık­ta ba­kı­mı ka­dın­lar ya­par. TÜ­Sİ­AD ola­rak iyi bir pro­je ha­zır­la­dık. AB’­ye de baş­vur­duk. Süt üre­ti­ci­si ka­dın­la­rın eği­ti­mi­ne yö­ne­lik bir ça­lış­ma bu. Ka­dın­la­rı eği­te­ce­ğiz, ser­ti­fi­ka ve­re­ce­ğiz. Gı­da Ba­kan­lı­ğı ve süt ko­ope­ra­tif­le­ri­nin de des­te­ği­ni alı­yo­ruz.”

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Borsa yükselişle başladı!20 Haziran 2017 Salı 10:25
 • Emekli maaşları ne zaman yatacak?19 Haziran 2017 Pazartesi 14:23
 • Hem yarım gün çalışıp hem de o parayı alacaklar19 Haziran 2017 Pazartesi 12:57
 • Bakan Tüfenkci'den büyüme açıklaması19 Haziran 2017 Pazartesi 12:12
 • Altın ne kadar?19 Haziran 2017 Pazartesi 11:26
 • Dolar ve euro ne kadar?19 Haziran 2017 Pazartesi 11:19
 • Emekli maaşına asgari ayar18 Haziran 2017 Pazar 17:52
 • 'Çoruh'un gerdanlıkları' ekonomiye 4,4 milyar lira kazandırdı18 Haziran 2017 Pazar 16:28
 • 4 bin lira maaşla işçi bulunamıyor18 Haziran 2017 Pazar 12:06
 • Emekliye çifte zam müjdesi17 Haziran 2017 Cumartesi 20:47
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.