• BIST 99.639
  • Altın 141,633
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Trabzon 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C

Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir

Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir
ABD Barolar Birliği Başkanı Silkenat, “Başkanlık veya parlamenter hangi sistemle çalışılırsa çalışılsın, adil hukuk düzeni için olmazsa olmaz kural yargının bağımsızlığıdır” dedi.

TÜ­Sİ­AD’­ın dün dü­zen­le­di­ği “De­mok­ra­si­nin İş­le­yi­şi ve Hu­kuk Dev­le­ti­” kon­fe­ran­sı için İs­tan­bu­l’­a ge­len ABD Ba­ro­lar Bir­li­ği (ABA) Baş­ka­nı Ja­mes R. Sil­ke­nat, açık­la­ma­lar yap­tı. Her ül­ke, ken­di hu­kuk dü­ze­ni için­de ha­re­ket edi­yor ol­sa da en önem­li ko­nu­nun ada­le­ti sağ­la­ya­cak ba­ğım­sız yar­gı­yı ko­ru­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sil­ke­nat, “Baş­kan­lık ve­ya par­la­men­ter o ül­ke han­gi sis­tem­le ça­lı­şır­sa ça­lış­sın, adil hu­kuk dü­ze­ni için ol­maz­sa ol­maz ku­ral, yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­dır. Eko­no­mi ile si­ya­se­tin ve hu­ku­kun iç içe ol­du­ğu kü­re­sel dün­ya­da hiç­bir hü­kü­met, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ol­ma­dan hiç­bir ko­nu­da ba­şa­rı­lı ola­ma­z” de­di.

17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan gün­de­me ge­len HSYK için hü­kü­me­tin ye­ni ka­nun tek­li­fi­ni ve Ada­let Ba­ka­nı­’nın bu ku­ru­lun baş­ka­nı ol­ma ko­nu­su­nu sor­du­ğu­muz Sil­ke­nat, ko­nu­yu şöy­le de­ğer­len­dir­di: “Her ül­ke ken­di hu­kuk dü­zen­le­me­le­ri için­de ha­re­ket edi­yor. Bu­ra­da­ki şart­la­rı tam ola­rak bil­mi­yo­rum ama en önem­li ko­nu ada­le­ti sağ­la­ya­cak ba­ğım­sız yar­gı­yı ko­ru­ya­bil­mek­tir. Bu­nun için de ha­kim­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı an­la­mın­da ge­re­ken­le­rin ya­pıl­ma­sı­dır. O an­lam­da hem yü­rüt­me­den hem de ya­sa­ma­dan da­ha ba­ğım­sız ha­re­ket et­me­le­ri­ni ve ka­rar ve­rir­ken de ba­ğım­sız ol­duk­la­rın­dan her­ke­sin emin ol­du­ğu­nu sağ­la­ya­cak bir ya­pı oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­li­dir. Bi­zim açı­mız­dan en önem­li hu­sus bu­dur.”

Tür­ki­ye­’de de baş­kan­lık sis­te­mi­nin tar­tı­şıl­dı­ğı­nı an­cak bun­dan vaz­ge­çil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı­ğı­mız Sil­ke­nat, “Han­gi sis­tem hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü için da­ha fay­da­lı­” so­ru­su­na şu ce­va­bı ver­di:

‘RE­Jİ­MİN ÖNE­Mİ YO­K’

“He­pi­miz, ken­di an­ne­mi­zin mut­fa­ğın­dan çı­kan ye­me­ği ve ke­ki be­ğe­ni­riz. Beş ya­şın­dan be­ri baş­kan­lık re­ji­mi­nin öğ­re­til­di­ği okul­lar­da eği­tim gör­müş, o or­tam­da ye­tiş­miş bi­ri­si ola­rak baş­kan­lık re­ji­mi­ni ter­cih ede­ce­ğim derim. İn­gil­te­re ve­ya Fran­sa­’da doğ­muş ol­say­dım bel­ki par­la­men­ter re­ji­mi ter­cih ede­cek­tim. Bü­tün sis­tem­le­rin ya­rar­la­rı, za­rar­la­rı, avan­taj­la­rı ve de­za­van­taj­la­rı var­dır. Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü açı­sın­dan ba­kar­sak is­ter par­la­men­ter ve­ya is­ter baş­kan­lık sis­te­mi ol­sun, en önem­li un­sur yar­gı er­ki­nin ba­ğım­sız­lı­ğı­dır. Re­ji­min öne­mi yok, yar­gı ba­ğım­sız mı ona ba­ka­rız.”
KAYNAK:  BUGÜN GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.