• BIST 106.239
 • Altın 160,342
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 20 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!
 • Pereira'ya rağmen kazandık!
 • Trabzonspor'a gün doğdu!
 • Şifre o üçlü!
 • Pereira'ya rağmen kazandık!

Yargıtay şike davası kararını açıkladı

Yargıtay şike davası kararını açıkladı
Yar­gı­tay, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım’ın şi­ke yap­mak, teş­vik pri­mi ver­mek ve ör­güt kur­mak suç­la­rın­dan al­dı­ğı 6 yıl 3 ay­lık ha­pis ile pa­ra ce­za­sı­nı ona­dı.Böylece Yıldırım, 2 yıl 2 ay daha hapis yatacak. 1 yılın üstünde ceza

Be­şik­taş es­ki Yö­ne­ti­ci­si Ada­lı ve es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Ha­vut­çu’nun şi­ke yap­tık­la­rı da sa­bit gö­rül­dü. An­cak 2 sa­nık hak­kın­da­ki usul ek­sik­lik­le­ri ne­de­niy­le ka­rar bo­zul­du.

3 Temmuz 2011 tarihinde patlak veren ve hem Tür­ki­ye hem de dün­ya­ genelinde bü­yük yan­kı uyan­dı­ran şi­ke da­va­sın­da Yargıtay’dan merakla beklenen karar çık­tı. Temyiz mercii olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrasında 93 sa­nık­lı da­va­sının 85 sa­nığı hak­kın­da ''Kıs­men ona­ma ve kıs­men boz­ma'' kararı verdi. Bu isimlerden davanın 1 numaralı sanıkları konumundaki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıl­dı­rım ile Giresunspor eski Başkanı Ol­gun Pe­ker hak­kın­da ör­güt su­çun­dan ve­ri­len mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı­ ona­ndı. Bu kararla Aziz Yıldırım’ın yeniden hapis cezası alması kesinleşti. Ayrıca Yıldırım’ın kanun gereği Fenerbahçe başkanlığı da fiilen sona erecek.

Cezaevinde 1 yıl kalmıştı

16. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, 2 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­de al­dı­ğı ka­rar­da Yıl­dı­rım’a Fe­ner­bah­çe-İs­tan­bul BŞB, Ka­ra­bük -Fe­ner­bah­çe, Fe­ner­bah­çe-An­ka­ra­gü­cü, Si­vas-Fe­ner­bah­çe maç­la­rın­da şi­ke yap­mak, Trab­zon-Bur­sa, Trab­zon-İs­tan­bul BŞB maç­la­rın­da teş­vik pri­mi ver­mek suç­la­rın­dan 3 yıl 2 ay­lık ha­pis ve 1 mil­yon 712 bin 500 li­ra­ ad­li pa­ra ce­za­sı ver­miş­ti. Yıl­dı­rım, ör­güt­lü suç­lar­dan al­dı­ğı ce­za­lar­la bir­lik­te 6 yıl 3 ay ha­pis ce­za­sı­na mah­kum edil­miş­ti. Ona­ma ka­ra­rı­ sonrası Yıl­dı­rım, ye­ni­den ce­za­evi­ne gi­re­cek. An­cak da­va sü­re­sin­ce ce­za­evin­de ge­çir­di­ği 1 yıl­lık tu­tuk­lu­luk sü­re­si dü­şü­le­cek. Böy­le­ce in­faz ya­sa­sı ge­re­ği ce­za­sı­nın yak­la­şık 2 yıl 2 aya denk ge­len üç­te iki­si­ni ce­za­evin­de ge­çir­me­si bek­le­ni­yor.

Adalı ve Havutçu’da bozma

Yar­gı­tay’ın ka­rarı doğ­rul­tu­sun­da Be­şik­taş eski as­baş­ka­nı Ser­dal Ada­lı ve es­ki tek­nik di­rek­tör Tay­fur Ha­vut­çu'nun 1 yıl 3’er ay­lık ha­pis ce­za­la­rı da ka­bul edil­di. Böy­le­ce ve­ri­len mah­ku­mi­yet ka­ra­rı­nın in­ce­len­me­sin­de şi­ke sa­bit gö­rül­müş ol­du. An­cak il­gi­li ya­sa­da de­ği­şik­lik ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le bu iki isim hak­kın­da­ki ka­rar ye­ni­den in­ce­len­me­si için bo­zul­du ve mah­ke­me­ye ge­ri gönderildi. Daire ayrıca, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Bülent Uygun, İbrahim Akın, Vederson, Mehmet Yıldız, Ümit Karan, Yusuf Turanlı, Mecnun Otyakmaz, Tamer Yelkovan, Samet Güzel’in hapis cezalarını da onadı.

Hisseler çakıldı

Yargıtay kararının ardından Fenerbahçe hisseleri yüzde 8,38 oranında değer kaybetti. Sarı-Lacivertli kulübün piyasa değeri 70 milyon lira birden geriledi. Buna karşın Trabzonspor hisseleri yüzde 8.20'lik artış ile 4.62 TL seviyelerini gördü.

Karar nasıl değişir?

Yar­gı­tay'ın ver­di­ği ka­ra­rın bo­zul­ma­sı zor gi­bi gö­rü­nü­yor. Bu iki şart­ta müm­kün.

1. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, Yar­gı­tay'a ye­ni de­li­ler­le baş­vu­ra­rak ka­ra­rın bo­zul­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir.

2.Son gün­ler­de gün­dem­de olan "Ye­ni­den Yar­gı­lan­ma" ha­ya­ta ge­çer­se, ce­za­la­rı ona­nan isim­ler ha­pi­se gir­me­ye­cek. An­cak bu­nun için­de ge­rek­li ka­nu­nun çık­ma­sı ge­rek.

TFF çok net

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Mete Düren, Yargıtay'ın verdiği karar hakkında; "Spor hukuku açısından şike dosyası Federasyon için kapanmıştır. Yeni bir karar söz konusu olamaz" dedi.

Trabzonspor eski Başkanı Şener: Kararı Tahkim'in kafasına vuracaksın!

Yargıtay Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener, eski yöneticisi Nevzat Şakar ile İBB eski Başkanı Göksel Gümüşdağ için verilen beraat hükümlerini de onadı. Karar sonrası Sadri Şener şöyle konuştu: "Son maçtan sonra eve gidişimi düşünüyorum. Eninde sonunda adalet yerini buluyor. Çoğu arkadaşımız cezaevine giriyor. Bu durum üzücü. Fakat şike yapılmış. Demek ki Trabzonspor şampiyon. Bu kararı gidip Tahkim Kurulu üyelerinin kafalarına ‘dan’ diye vuracaksın. Ellerinden hukuk diplomalarını alacaksın. Birçok kurumun istifası gündeme gelecek.”

Yıldırım’dan tepki

Aziz Yıl­dı­rım, Yar­gı­tay'ın ka­ra­rı­nı yurt dı­şın­da öğ­ren­di. Eşi ve kı­zı ile bir­lik­te Fran­sa'ya ta­ti­le gi­den Yıl­dı­rım, Yar­gı­tay’ın ver­di­ği ka­rar­dan son­ra ku­lü­bün in­ter­net si­te­si ara­cı­lı­ğıy­la sert bir açık­la­ma yap­tı.

Açık­la­ma­da “Fe­ner­bah­çe’nin adı­nın ya­nın­da Aziz Yıl­dı­rım’ın baş­kan­lı­ğı, öz­gür­lü­ğü ve hat­ta var­lı­ğı­nın hiç­bir öne­mi yok­tur. Bir kez da­ha ta­ri­he not dü­şe­rim ki; Aziz Yıl­dı­rım ge­re­kir­se baş­kan de­ğil bu ku­lü­bün ka­pı­sın­da bek­çi da­hi olur ama ne Fe­ner­bah­çe’den ko­pa­rı­la­bi­lir, ne de on­la­ra tes­lim olur. Bu­nu sağ­la­ya­bi­le­cek hiç­bir ma­kam ve ka­rar he­nüz gö­rül­me­miş­tir ve gö­rül­me­ye­cek­tir. Bu­nun­la bir­lik­te; Kum­pas­lar, pa­ra­lel dev­let­ler, tü­ken­miş yan­lı yar­gı­lar, ele ge­çi­ril­miş dev­let me­ka­niz­ma­la­rı­na da­ir söy­lem­ler ha­va­da uçu­şur­ken, em­ni­yet ve yar­gı­nın al­dı­ğı her ka­rar ar­tık yok hük­mün­de ilan edil­miş­ken ve bu­nun ön­le­mi ola­rak ‘adil ve ye­ni­den yar­gı­lan­ma hak­kı­nın’ tar­tı­şıl­dı­ğı bu sü­reç­te, apar to­par ve­ri­len bu ka­rar, Aziz Yıl­dı­rım’ın ve tüm ka­mu­oyu­nun nez­din­de sa­de­ce bir si­ya­si ma­nev­ra­dır ve 3 Tem­muz’un al­tı­na atı­lan ıs­lak im­za­dır.

Fe­ner­bah­çe’nin adil yar­gı­lan­ma­sı­nı da­hi bek­le­me ta­ham­mü­lü gös­te­re­me­yen bu zih­ni­yet, iş­bir­lik­çi­le­ri ve rant­çı­la­rı ile bir­lik­te 3 Tem­muz’un biz­zat ken­di­si­dir. Ve Aziz Yıl­dı­rım’ın bu zih­ni­yet­le mü­ca­de­le­si her za­man ve her yer­de de­vam ede­cek­tir. İs­ter ku­lü­bü­nün ba­şın­da is­ter ce­za­evin­de… Kal­dı ki biz­ler, ar­ka­mız­dan ite­ni de eli­ni uzat­ma­ya­nı da çok iyi bil­mek­te­yiz… Tüm Fe­ner­bah­çe­li­ler emin ol­sun­lar ki; “sü­reç on­la­rın is­te­di­ği gi­bi bit­me­ye­cek­tir.” Ve son sö­zü Fe­ner­bah­çe söy­le­ye­cek­tir” de­nil­di.

Yansımalar

Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı son­ra­sın­da spor ka­mu­oyun­dan fark­lı ses­ler yük­sel­di. Fe­ner­beh­çe Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yük­sel Gü­nay, “Ka­rar bi­ze ne za­man ula­şır­sa o za­man kon­gre ka­ra­rı alı­rız. Ka­rar eli­mi­ze geç­tik­ten iti­ba­ren 30 gün için­de kon­gre ka­ra­rı al­mak zo­run­da­yız” de­di. Aziz Yıl­dı­rım ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri İl­han Ek­şi­oğ­lu ve Şe­kip Mos­tu­roğ­lu'nun "ku­lüp üye­lik­le­ri­nin tes­pi­ti" için aç­tı­ğı da­vay­la gün­de­me ge­len, es­ki yö­ne­ti­ci Re­cep Öz­can, "Mah­ke­me­den Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü Ge­nel Ku­ru­lu'nu top­la­mak ve ye­ni baş­ka­nı seç­mek üze­re 3 ki­şi­lik bir gö­rev­len­dir­me ta­le­bin­de bu­lu­na­ca­ğız" de­di. Bu ara­da Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı Trab­zons­por cep­he­sin­de bü­yük se­vin­ce ne­den ol­du. Bor­do-Ma­vi­li ta­raf­tar­lar so­kak­lar­da kut­la­ma yap­tı. Ka­ra­de­niz eki­bi­nin yö­ne­ti­ci En­gin Ka­ra “Bu ka­ra­rın çı­ka­ca­ğı­nı 1 ay ön­ce söy­le­miş­tim za­ten. Hak­lı­lı­ğı­mız or­ta­ya çık­tı. O ku­pa Trab­zon'a ge­le­cek” diye konuştu.

Şampiyon değişmez

"Disiplin yargılamasıyla, ceza yargılaması birbirini bağlamaz. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu şike kararıyla ilgili kesin kararını vermişti. Spor yargısı bakımından en üst merci olan Tahkim Kurulu 2010-11 sezonunun şampiyonu olarak Fenerbahçe'yi tescil etti. Yargıtay’ın bu kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar değiştireceğini ve yeniden yargılama yapacağını düşünmüyorum.

Başkanlığı düşer

"Yargıtay'ın vermiş olduğu onama kararıyla şu an itibarıyla Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevinin sona erdiğini bundan sonra sportif yöneticilik yapamayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bir miktar da hapis yatması gerekiyor gibi gözüküyor. Kararın tamamını göremedim ama hem örgüt hem de şikeden onandıysa bu durumlar söz konusu olur. Bunun yanında diğer yöneticilerin de kararı onandıysa yöneticikleri düşer."

KİME NE CEZA GELDİ?

Aziz Yıldırım: Şike ve teşvikten 3 yıl, 9 ay, 1 milyon 312 bin 500 lira adli para cezası

Bü­lent Uy­gun: teş­vik­ten 11 ay ha­pis

Bü­lent İş­çen: şi­ke ve teş­vik­ten 2 yıl 4 ay ha­pis

Ali Kı­rat­lı: şi­ke­den 1 yıl 10 ay ha­pis

Ve­der­son: teş­vik­ten 5 ay ha­pis

Ali Yıl­dı­rım: 1 yıl 1 ay ha­pis

İb­ra­him Akın: teş­vik­ten 1 yıl 6 ay

İl­han Ek­şi­oğ­lu: şi­ke ve teş­vik­ten 3 yıl 1 ay ha­pis, 900 bin li­ra ad­li pa­ra

Mec­nun Ot­yak­maz: ör­güt üye­li­ğin­den 10 ay ha­pis, Si­vas-Fe­ner­bah­çe ma­çın­dan do­la­yı da 1 yıl 6 ay ha­pis

Şe­kip Mos­tu­roğ­lu: ör­güt üye­li­ğin­den 1 yıl 3 ay er­te­le­me­li ha­pis, şi­ke ve teş­vik­ten 1 yıl 10 ay ha­pis

Meh­met Yıl­dız: 1 yıl 3 ay ha­pis

Olgun Peker: Örgüt kurmak ve yönetmekten 10 yıl, 6 ay 20 gün.

Sa­mi Dinç: 1 yıl 14 ay ha­pis

Sa­met Gü­zel: 2 yıl 2 ay ha­pis

Ta­mer Yel­ko­van: 1 yıl 3 ay

Ümit Ka­ran: 7 ay

Ya­vuz Ağır­göl: şi­ke­den 1 yıl 8 ay er­te­le­me­li ha­pis

Yu­suf Tu­ran­lı: ör­güt­ten er­te­le­me­li 1 yıl 3 ay, şi­ke­den 1 yıl 18 ay ha­pis

Beraat edenler

Şi­ke so­ruş­tur­ma­sın­da adı ge­çen Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner ile bir­lik­te As­baş­kan Nev­zat Şa­kar be­ra­at et­ti. Mah­ke­me ay­rı­ca da­va­da adı ge­çen isim­ler­den Ze­ki Maz­lum, Za­fer Ön­der İpek, Gök­sel Gü­müş­dağ'la bir­lik­te Hik­met Ka­ra­man'ın da be­ra­atı­na ka­rar ver­di.

Emenike’ye yeni dava

Fe­ner­bah­çe­li golcü fut­bol­cu Eme­ni­ke hak­kın­da 8 Ma­yıs 2011 şi­ke id­di­asıy­la da­va açıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Mah­ke­me, CMK'nın 10. mad­de­si uya­rın­ca Eme­ni­ke'nin dos­ya­sı­nın ay­rıl­ma­sı­na hük­me­dil­di. Bu du­rum­da, Nijeryalı forvet ile il­gi­li dos­ya ay­rı­lıp ye­ni bir da­va üze­rin­den de­vam ede­cek.

Takımda şok etkisi

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın ce­za­sı­nın Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan onan­ma­sı kamp için An­tal­ya'da bu­lu­nan fut­bol ta­kı­mın­da şok et­ki­sine neden oldu. Ka­ra­rı öğ­re­nir öğ­ren­mez bir ara­ya ge­lip du­rum de­ğer­len­dir­me­si ya­pan fut­bol­cu­la­rın "3 Tem­muz'dan bu ya­na ba­şı­mı­za gel­me­yen kal­ma­dı. Ye­ter ar­tık çek­ti­ği­miz" di­ye­rek ka­rar­la il­gi­li ola­rak tep­ki­le­ri­ni di­le ge­tir­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Bu arada dün akşam organize edilen akşam yemeğinin ise moraller bozulduğu için iptal edildiği belirtildi.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?19 Kasım 2017 Pazar 16:29
 • Süleymanoğlu’nun cenazesine gelen sürpriz isim!19 Kasım 2017 Pazar 12:56
 • PSG rakip tanımıyor!19 Kasım 2017 Pazar 10:02
 • Adebayor'dan 'hat-trick' açıklaması19 Kasım 2017 Pazar 09:36
 • Bafetimbi Gomis: Kaza geçirdik!19 Kasım 2017 Pazar 09:34
 • Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti?18 Kasım 2017 Cumartesi 21:33
 • Chelsea parçaladı!18 Kasım 2017 Cumartesi 20:35
 • Atiker Konyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?18 Kasım 2017 Cumartesi 19:20
 • Bursa'da gol sesi çıkmadı!18 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
 • Milli sporcumuz hayatını kaybetti!18 Kasım 2017 Cumartesi 15:06
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.