• BIST 108.392
 • Altın 143,552
 • Dolar 3,5328
 • Euro 4,1224
 • Trabzon 28 °C
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 30 °C

Yolsuzluk soruşturmasında gizlilik dönemi bitti

Yolsuzluk soruşturmasında gizlilik dönemi bitti
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İçişleri ve Adalete Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. Soruşturmanın gizliliğini sağlayan Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirildi.

Yolsuzluk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun son­ra­sın­da 30 il­de em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin gö­rev­den alın­ma­sı­nın ar­dın­dan Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği de de­ğiş­ti­ril­di. Sav­cı­la­rın so­ruş­tur­ma­la­rı giz­li yü­rüt­me­si­ni sağ­la­yan yö­net­me­lik, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ya­pıl­ma­sın­dan 4 gün son­ra İçiş­le­ri ve Ada­let bakanlıklarınca de­ğiş­ti­ril­di.

De­ği­şik­lik­le Em­ni­yet ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri­ne ad­li olay­lar­da amir­le­ri­ne bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. De­ği­şik­li­k Res­mi Ga­ze­te­’de yayımlandı.

Yö­net­me­lik “En üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri ad­li olay­la­rı, suç iş­len­me­si­ni ön­le­mek, ka­mu dü­zen ve gü­ve­ni­ni ko­ru­mak­la ve bu ko­nu­da ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak­la gö­rev­li ve yet­ki­li olan mül­ki ida­re ami­ri­ne der­hal bil­di­ri­r” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­di. Yö­net­me­lik­teki di­ğer bir de­ğiş­lik sav­cı­lar­la il­gi­li ol­du. Baş­sav­cı ve­ki­li ve sav­cı­la­rın da yü­rü­te­cek­le­ri so­ruş­tur­ma­lar­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’­nı bil­gi­len­dir­me­si­ni sağ­la­yan dü­zen­le­me ya­pıl­dı.

De­ği­şik­lik şöy­le: “CMK’nın 135’in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­lar ne­de­niy­le ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­la­rın aşa­ma­la­rı hak­kın­da sav­cı­ ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan ve­ya Baş­sav­cı Ve­ki­li ara­cı­lı­ğıy­la Baş­sav­cı­’ya ya­zı­lı ola­rak bil­gi ve­ril­me­si zo­run­lu­dur. En üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri, ad­li kol­luk hiz­met­le­ri­nin et­kin ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si ama­cıy­la ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri üze­rin­de gö­ze­tim, de­ne­tim, plan­la­ma ve ge­rek­ti­ğin­de di­ğer ida­ri ted­bir­le­ri al­ma­ya ve iş bö­lü­mü­nü yap­ma­ya yet­ki­li­dir.”

BARODAN İPTAL DAVASI

Ankara Barosu, Resmi Gazete’de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açacak. Değişikliğin Anayasaya ve CMK’NIN temel ilke ve kuralları ile adli kolluk hükümlerine aykırı olduğu savunuldu.

İs­tan­bu­l’­da giz­li yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ba­kan ço­cuk­la­rı­nın gö­zal­tı­na alın­ma­sı­na ik­ti­dar ka­na­dın­dan “Ha­ber ve­ril­me­liy­di­” şek­lin­de tep­ki gel­miş­ti.

‘Görev engellenir’

Ada­let eski Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk: Son olay­da ol­du­ğu gi­bi si­ya­si ki­şi­li­ği olan bi­ri ida­re­nin em­rin­de olan ki­şi­ye baş­sav­cı bil­dir­miş ol­say­dı bu olay­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir miy­di? Hü­kü­me­tin em­rin­de olan va­li­ye, ami­re bil­dir­mek gi­bi bir hü­küm ge­ti­rir­se­niz bu gö­re­vin ya­pıl­ma­sı­nı en­gel­le­miş olur­su­nuz.

‘Ba­ğım­sız­lı­k kal­mı­yo­r’

Emek­li Al­bay Mit­hat Işık: Di­rekt sav­cı­ya bağ­lı bir kol­luk kuv­ve­ti oluş­tu­rul­ma­lı. Or­ta­da bir ta­kım de­li­ler var, ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri var. Bu in­san­lar hiç­bir şey yap­ma­mış gi­bi or­ta­ya çı­kar­sa bu tür ya­sa­la­rın birta­kım ki­şi ve züm­re­le­re çık­tı­ğı dü­şü­nü­le­cek­tir. Mev­cut so­ruş­tur­ma­yı ya­pı­lan dü­zen­le­me et­ki­le­ye­bi­lir. Suç­lu­la­rın le­hi­ne olan bir de­ği­şik­lik ola­bi­lir. Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı kal­mı­yor.

‘Hu­kuk dev­le­tiy­le bağ­daş­ma­z’

Si­ya­set Bi­lim­ci Dr. Er­do­ğan Gü­nal: Sav­cı­la­rın ba­ğım­sız ola­rak gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı ge­re­kir. Suç so­ruş­tur­ma­la­rın ol­du­ğu bir or­tam­da bu tür de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­ma­sının hu­kuk dev­le­tiy­le bağ­daş­tı­ğı­nı söy­le­ye­mi­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki so­ruş­tur­ma­lar­da ka­mu­oyun­da hu­ku­ka olan say­gı­yı, yar­gı­ya olan gü­ve­ni ze­de­le­ye­cek­tir. Si­ya­si ola­rak olum­suz so­nuç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­dur­mak la­zım.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • AK Parti'de neşter vuruluyor27 Temmuz 2017 Perşembe 17:13
 • Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor27 Temmuz 2017 Perşembe 16:59
 • Ege'de yine deprem oldu!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:50
 • Meclis'ten 64 günlük ara27 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
 • HDP'li Hezer'in vekilliği düşürüldü27 Temmuz 2017 Perşembe 16:01
 • Erdoğan çağrıda bulundu, YÖK harekete geçti27 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
 • FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem27 Temmuz 2017 Perşembe 15:21
 • Ak Parti'den 3 dilde 15 Temmuz kitapçığı27 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
 • ‘Sarhoşların seviyesine inemem’27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
 • MHP'den zehir zemberek açıklama!27 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.