• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Trabzon 11 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 2 °C
 • Çalımbay'dan Başkana çok net ve uyarı dolu sözler!
 • Novak 3 hafta evvel hangi Türk takımına önerildi?
 • Büyükşehir ve TOKİ projeyi çizdi…
 • Çalımbay'dan Başkana çok net ve uyarı dolu sözler!
 • Novak 3 hafta evvel hangi Türk takımına önerildi?
 • Büyükşehir ve TOKİ projeyi çizdi…

Yolsuzluk soruşturmasında gizlilik dönemi bitti

Yolsuzluk soruşturmasında gizlilik dönemi bitti
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İçişleri ve Adalete Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. Soruşturmanın gizliliğini sağlayan Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirildi.

Yolsuzluk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun son­ra­sın­da 30 il­de em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin gö­rev­den alın­ma­sı­nın ar­dın­dan Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği de de­ğiş­ti­ril­di. Sav­cı­la­rın so­ruş­tur­ma­la­rı giz­li yü­rüt­me­si­ni sağ­la­yan yö­net­me­lik, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ya­pıl­ma­sın­dan 4 gün son­ra İçiş­le­ri ve Ada­let bakanlıklarınca de­ğiş­ti­ril­di.

De­ği­şik­lik­le Em­ni­yet ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri­ne ad­li olay­lar­da amir­le­ri­ne bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. De­ği­şik­li­k Res­mi Ga­ze­te­’de yayımlandı.

Yö­net­me­lik “En üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri ad­li olay­la­rı, suç iş­len­me­si­ni ön­le­mek, ka­mu dü­zen ve gü­ve­ni­ni ko­ru­mak­la ve bu ko­nu­da ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak­la gö­rev­li ve yet­ki­li olan mül­ki ida­re ami­ri­ne der­hal bil­di­ri­r” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­di. Yö­net­me­lik­teki di­ğer bir de­ğiş­lik sav­cı­lar­la il­gi­li ol­du. Baş­sav­cı ve­ki­li ve sav­cı­la­rın da yü­rü­te­cek­le­ri so­ruş­tur­ma­lar­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’­nı bil­gi­len­dir­me­si­ni sağ­la­yan dü­zen­le­me ya­pıl­dı.

De­ği­şik­lik şöy­le: “CMK’nın 135’in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­lar ne­de­niy­le ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­la­rın aşa­ma­la­rı hak­kın­da sav­cı­ ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan ve­ya Baş­sav­cı Ve­ki­li ara­cı­lı­ğıy­la Baş­sav­cı­’ya ya­zı­lı ola­rak bil­gi ve­ril­me­si zo­run­lu­dur. En üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri, ad­li kol­luk hiz­met­le­ri­nin et­kin ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si ama­cıy­la ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri üze­rin­de gö­ze­tim, de­ne­tim, plan­la­ma ve ge­rek­ti­ğin­de di­ğer ida­ri ted­bir­le­ri al­ma­ya ve iş bö­lü­mü­nü yap­ma­ya yet­ki­li­dir.”

BARODAN İPTAL DAVASI

Ankara Barosu, Resmi Gazete’de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açacak. Değişikliğin Anayasaya ve CMK’NIN temel ilke ve kuralları ile adli kolluk hükümlerine aykırı olduğu savunuldu.

İs­tan­bu­l’­da giz­li yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ba­kan ço­cuk­la­rı­nın gö­zal­tı­na alın­ma­sı­na ik­ti­dar ka­na­dın­dan “Ha­ber ve­ril­me­liy­di­” şek­lin­de tep­ki gel­miş­ti.

‘Görev engellenir’

Ada­let eski Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk: Son olay­da ol­du­ğu gi­bi si­ya­si ki­şi­li­ği olan bi­ri ida­re­nin em­rin­de olan ki­şi­ye baş­sav­cı bil­dir­miş ol­say­dı bu olay­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir miy­di? Hü­kü­me­tin em­rin­de olan va­li­ye, ami­re bil­dir­mek gi­bi bir hü­küm ge­ti­rir­se­niz bu gö­re­vin ya­pıl­ma­sı­nı en­gel­le­miş olur­su­nuz.

‘Ba­ğım­sız­lı­k kal­mı­yo­r’

Emek­li Al­bay Mit­hat Işık: Di­rekt sav­cı­ya bağ­lı bir kol­luk kuv­ve­ti oluş­tu­rul­ma­lı. Or­ta­da bir ta­kım de­li­ler var, ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri var. Bu in­san­lar hiç­bir şey yap­ma­mış gi­bi or­ta­ya çı­kar­sa bu tür ya­sa­la­rın birta­kım ki­şi ve züm­re­le­re çık­tı­ğı dü­şü­nü­le­cek­tir. Mev­cut so­ruş­tur­ma­yı ya­pı­lan dü­zen­le­me et­ki­le­ye­bi­lir. Suç­lu­la­rın le­hi­ne olan bir de­ği­şik­lik ola­bi­lir. Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı kal­mı­yor.

‘Hu­kuk dev­le­tiy­le bağ­daş­ma­z’

Si­ya­set Bi­lim­ci Dr. Er­do­ğan Gü­nal: Sav­cı­la­rın ba­ğım­sız ola­rak gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı ge­re­kir. Suç so­ruş­tur­ma­la­rın ol­du­ğu bir or­tam­da bu tür de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­ma­sının hu­kuk dev­le­tiy­le bağ­daş­tı­ğı­nı söy­le­ye­mi­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki so­ruş­tur­ma­lar­da ka­mu­oyun­da hu­ku­ka olan say­gı­yı, yar­gı­ya olan gü­ve­ni ze­de­le­ye­cek­tir. Si­ya­si ola­rak olum­suz so­nuç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­dur­mak la­zım.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Sabah Namazına Afrin Ayarı Geldi20 Ocak 2018 Cumartesi 22:57
 • Diyanet'ten Flaş Afrin Kararı!20 Ocak 2018 Cumartesi 21:51
 • HDP'den Skandal Afrin Açıklaması!20 Ocak 2018 Cumartesi 20:36
 • Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerinden 108'i vuruldu20 Ocak 2018 Cumartesi 19:43
 • Operasyon Sürerken ABD İle Sıcak Temas20 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
 • İran'dan Flaş Afrin Açıklaması!20 Ocak 2018 Cumartesi 18:37
 • “Artık taşeron diye bir şey yok"20 Ocak 2018 Cumartesi 18:36
 • Afrin operasyonu başladı20 Ocak 2018 Cumartesi 18:28
 • İş adamı cinayetinde yeni gelişme20 Ocak 2018 Cumartesi 18:01
 • Cumhurbaşkanı'ndan Flaş Afrin Açıklaması20 Ocak 2018 Cumartesi 15:08
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2011 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.